Logo

Platforma zakupowa eB2B. Biznes, Korzyści, Kontakty, Zysk

Obowiązek informacyjny 

Obowiązek informacyjny dla spółki: POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA S.A.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA

1.  Administratorem Państwa danych jest:

Polska Grupa Zbrojeniowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu (dalej zwana: PGZ S.A.), przy ul. Aleksego Grobickiego 23. Dane kontaktowe do administratora: ul. Nowy Świat 4a, 00-497 Warszawa, tel. (+48) 22 718 43 00, e - mail: biuro@pgzsa.pl.

2.  Inspektor Ochrony Danych:

W sprawie przetwarzania danych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: iod@pgzsa.pl.

3.  Cele i podstawy przetwarzania

a.  Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy;

b.  w celu prowadzenia dokumentacji współpracy będącej obowiązkiem PGZ S.A.- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;

c.   w celu prowadzenia dokumentacji współpracy, o ile wymaga ona realizacji wewnętrznych zasad, polityk, procedur, regulaminów, instrukcji obowiązujących
w spółce będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z zarządzaniem przedsiębiorstwem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d.  w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu PGZ S.A. w tym zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4.  Okres przechowywania:

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Jeśli cel przetwarzania się zmieni, poinformujemy Panią/Pana o tym zgodnie z RODO.

5.  Odbiorcy danych osobowych:

a.     podmiotom z Grupy Kapitałowej PGZ S.A., naszym partnerom, czyli firmom,
z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi;

b.     instytucjom określonym przez przepisy prawa;

c.      naszym podwykonawcom i usługodawcom (podmiotom przetwarzającym).

 

6.  Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a.     prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, na podstawie której przetwarzane są dane osobowe. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

b.     prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

c.      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

d.     prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e.     prawo do wniesienia skargi do UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Obowiązek informacyjny dla spółki: AUTOSAN SP. Z O.O.

Klauzula informacyjna Autosan Sp. z o.o.

Niniejsza informacja dotyczy przetwarzania danych osobowych przez Autosan sp. z o.o. („Spółka”) i ma związek z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. , s. 1) – dalej jako: „RODO”.

1. Adresatami niniejszej informacji są osoby fizyczne będące:

a) dostawcami, usługodawcami, podwykonawcami, kontrahentami, w tym potencjalnymi Spółki;

b) wspólnikami, pracownikami, przedstawicielami ustawowymi, pełnomocnikami lub reprezentantami takich dostawców, usługodawców, podwykonawców, kontrahentów;

c) innymi osobami, których dane są przetwarzane w celach wykonania umowy pomiędzy dostawcami, usługodawcami, podwykonawcami, kontrahentami a Spółką, w tym w celu wystawienia lub realizacji faktur.

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AUTOSAN sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku (38-500) ul. Lipińskiego 109, NIP:865-21-42-339, REGON:830458200, tel. +48134650126, e mai: info@autosan.pl

3. Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych jest Inspektor Ochrony Danych. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@autosan.pl

4. Możemy przetwarzać podane przez Państwa dane osobowe, takie jak:

a) imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adres korespondencyjny,

b) numery posiadane we właściwych rejestrach (np. numer NIP lub REGON),

c) numer PESEL,

d) dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu lub faxu,

e) stanowisko zajmowane przez Państwa w ramach Państwa organizacji,

f) specyficzne numery identyfikacyjne niebędące numerami nadawanymi powszechnie (np. numer legitymacji służbowej);

g) numer rachunku bankowego.

5. Podanie danych określonych powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy oraz obsługi współpracy pomiędzy Państwem a naszą Spółką. W przypadku, gdy nie zawierają Państwo umowy bezpośrednio z naszą Spółką, podanie danych osobowych może być Państwa obowiązkiem służbowym.

6. Możemy pozyskiwać Państwa dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry przedsiębiorców CEIDG lub KRS, a także od podmiotów, w których są Państwo zatrudnieni, lub których są Państwo reprezentantami. Zakres przetwarzanych danych obejmie w takim przypadku informacje konieczne do realizacji umowy pomiędzy Spółką, a takim podmiotem, np. informacje o ustaniu Państwa zatrudnienia u danego podmiotu, zmianie danych

7. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez ADO w określonych poniżej celach.:

a) zawarcie i wykonanie umowy PODSTAWA PRAWNA : art. 6 ust. 1 pkt b) RODO, OKRES PRZETWARZANIA: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów .(W przypadku zawarcia umowy pomiędzy Panią/Panem, a Spółką, dane podane przez Panią/Pana będą przetwarzane w celu wykonania takiej umowy lub zamówienia oraz ich rozliczenia),

b) wykonanie umowy pomiędzy Spółką a innym podmiotem – jeżeli są Państwo osobami wskazanymi przez ten podmiot jako osoby do kontaktów , PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest wykonywanie umowy pomiędzy Spółką a innym podmiotem, ochrona praw OKRES PRZETWARZANIA: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów lub do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO,

c) realizacja obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji, PODSTAWA PRAWNA: art.6 ust.1 pkt c) RODO, OKRES PRZETWARZANIA: termin przechowywania faktur, ksiąg rachunkowych oraz dokumentów potwierdzających zawarcie i wykonanie umowy wynikający z przepisów krajowych administratora,

d) potwierdzenie wykonania zobowiązań oraz dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami, PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia, OKRES PRZETWARZANIA: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów.

8. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane naszym zaufanym partnerom biznesowym, tj. podmiotom z którymi współpracujemy, w celach o których mowa powyżej. ADO przekazuje pozyskane dane osobowe do firm obsługujących ADO w zakresie teleinformatycznym, prawnym, jak również realizujących dostawę towarów, podmiotów świadczących usługi księgowe, dostawcom usług informatycznych, bankom, innym operatorom płatności, firmom windykacyjnym i audytorskim.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą podlegały profilowaniu.

10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ADO), cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda).

11. Od dnia 25 maja 2018 przysługuje Pani/Panu prawo do wniesieni skargi do właściwego organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Obowiązek informacyjny dla spółki: BYDGOSKIE ZAKŁADY ELEKTROMECHANICZNE "BELMA" S.A.

Klauzula informacyjna Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne Belma S.A.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119,str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne "BELMA" S.A. ul. Łochowska 69 , 86-005 Białe Błota zwane dalej „Administratorem”.

2. Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest Koordynator ds. Ochrony Danych Osobowych. Kontakt do Koordynatora ds. Ochrony Danych Osobowych: e-mail: rodo@belma.com.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w systemach informatycznych w zakresie przygotowania ofert nawiązania stosunków prawnych i czynności prawnych z tym związanych, a w tym handlowychi pracowniczych, ich kopii i archiwizacji oraz realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania negocjacji, rokowań, uzgodnień, stosunków prawnych, w tym obowiązywania umów, a także później, tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających ze stosunków prawnych, w tym z umów i innych czynności prawnych, w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.

5. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.

6. Przysługują Pani/Panu: prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych.

7. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

a) podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, uczestniczące w wykonywaniu czynności Administratora: dostawcy systemów informatycznych i usług IT, podmioty świadczące Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, szkoleniowe, organizacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;

b) podmioty świadczące Administratorowi usługi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony miejsca pracy, inni administratorzy przetwarzający dane we własnym imieniu;

c) podmioty współpracujące z Administratorem przy zarządzaniu IT– w zakresie, w jakim staną się administratorem danych to jest:

- kontrahenci – w zakresie niezbędnym do wykonywania umów zawieranych przez Administratora,

- podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,

- podmioty współpracujące z Administratorem przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych,

- podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne;

d) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa;

e) spółki w ramach grupy PGZ.

9. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

10. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

Informacji związanych z przetwarzaniem danych udziela Koordynator ds. Ochrony Danych Osobowych,

e-mail: rodo@belma.com.pl

Obowiązek informacyjny dla spółki: FABRYKA BRONI „ŁUCZNIK” – RADOM SP. Z O.O.

Klauzula informacyjna Fabryka Broni Łucznik – Radom Sp. z o.o.

1. Administratorem danych osobowych jest Fabryka Broni „Łucznik” – Radom Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, 26-617 Radom, ul. Grobickiego 23 (dalej: „my”). Nasze pozostałe dane kontaktowe to e-mail: zarząd@fabrykabroni.pl.

2. Administrator powołał Zespół Ochrony Danych i wyznaczył w zakresie Ochrony Danych Osobowych, Pana Kamil Brzozowski jako osobę z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zod@fabrykabroni.pl.

3. Dane osobowe, przetwarzane są w celu prawidłowej realizacji Umowy, w tym udokumentowania jej zawarcia oraz rozliczenia. Jest to niezbędne do zrealizowania prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, co stanowi podstawę prawną przetwarzania (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz w związku z zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

4. Podanie danych osobowych w celu wskazanym w pkt 3 jest dobrowolne, z tym, że podanie danych osobowych stanowi warunek umożliwiający podpisanie i realizację niniejszej Umowy lub dopuszczenie osoby do realizacji zadań określonych w Umowie.

5. Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, stanowisko, nazwa zatrudniającego podmiotu, nr tel. kontaktowego, adres e-mail.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osoba, której dane dotyczą ma prawo:

- dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania ich kopii, sprostowania danych osobowych, gdy są nieaktualne, niekompletne lub nieprawidłowe, usunięcia danych osobowych w sytuacjach określonych w art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania w sytuacjach określonych w art. 18 RODO oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora,

- do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7. Powyżej wskazane uprawnienia Możesz wykonać droga mailową, wysyłając maila na adres: zod@fabrykabroni.pl lub zwracając się do nas pisemnie na adres zarząd@fabrykabroni.pl lub zwracając się do nas pisemnie na adres: Fabryka Broni „Łucznik” – Radom Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, 26-617 Radom, ul. Grobickiego 23.

8. Będziemy wnikliwie weryfikować prośby, żądania lub sprzeciwy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Informujemy jednocześnie, że prawa te nie mają charakteru bezwzględnego, gdyż przepisy pozwalają na ich nieuwzględnienie w określonych sytuacjach.

9.Dane osobowe mogą być udostępnione następującym odbiorcom tj.:

- podmiotom, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. agencja ochrony,

- innym odbiorcom danych – np. firmy telekomunikacyjne,

- organom publicznym, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

10. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny do realizacji i rozliczenia Umowy. Po zakończeniu obowiązywania umowy, dane osobowe będziemy następnie przechowywać przez czas konieczny do udokumentowania czynności z Twoim udziałem, a także przez czas wynikający z: okresu przedawnienia roszczeń lub zobowiązania do zachowania poufności (jeśli podpisano osobne oświadczenie) oraz z przepisów podatkowych.

11. Administrator danych osobowych informuje, że, dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, mającego swoją siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) lub organizacji międzynarodowej.

12. Dane osobowe nie będą podlegały decyzjom w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka), w tym również nie będą wykorzystywane do analiz z ich wykorzystaniem (profilowane).

Obowiązek informacyjny dla spółki: HUTA STALOWA WOLA S.A.

Klauzula informacyjna Huta Stalowa Wola S.A.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO” informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Huta Stalowa Wola S.A. z siedzibą w Stalowej Woli (37-450) przy ul. gen. Tadeusza Kasprzyckiego 8, zwana dalej „HSW S.A.”, „Administrator”.

2. Dane kontaktowe Pełnomocnika ds. Ochrony Danych Osobowych HSW S.A.

Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych osobowych w HSW S.A., jest Pełnomocnik Zarządu ds. Ochrony Danych Osobowych. Kontakt do Pełnomocnika: tel.: +48 15 813-40-11, e-mail: rodo@hsw.pl.

3. Cele i podstawy przetwarzania

A. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO wskazanego na wstępie.

B. W zależności od relacji nas wiążących oraz funkcji, jaką Pani/Pan pełni, Pani/Pana dane będziemy przetwarzać:

a. Jeżeli jest Pani/Pan osobą fizyczną wskazaną w KRS (członkiem organu, prokurentem) lub pełnomocnikiem reprezentującym kontrahenta lub klienta współpracującego z nami, Pani/Pana dane będziemy przetwarzać:

- w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO), którym jest podjęcie działań w celu zawarcia i wykonania umowy, w tym m.in. weryfikacja oświadczeń złożonych przy zawieraniu umowy, zapewnienie kontaktu, zachowanie zasad poufności oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, obsługi oraz dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń;

- celem wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce, wynikających z przepisów m.in. prawa podatkowego i rachunkowego w związku z rozliczeniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO).

b. Jeżeli jest Pani/Pan osobą fizyczną, w tym prowadzącą działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do CEIDG, i/lub wspólnikiem spółki cywilnej - Pani/Pana dane będziemy przetwarzać:

- w zakresie podjęcia działań w celu zawarcia i wykonania umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO), której Pani/Pan jest stroną;

- celem wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce wynikających z przepisów m.in. prawa podatkowego i rachunkowego w związku z rozliczeniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

- w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO), którym jest podjęcie działań w celu zawarcia i wykonania umowy, w tym m.in. weryfikacja oświadczeń złożonych przy zawieraniu umowy, zapewnienie kontaktu, zachowanie zasad poufności oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, obsługi oraz dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

c. Jeżeli jest Pani/Pan Członkiem personelu kontrahentów lub klientów współpracujących z nami (osobą wskazaną do kontaktu lub realizacji umowy), Pani/Pana dane będziemy przetwarzać:

celem wykonania obowiązków wynikających z umowy zawartej z nami, w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes ( zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO), w szczególności w celu weryfikacji oświadczeń złożonych przy zawieraniu umowy, zapewnienie kontaktu przy wykonaniu umowy, wymiany korespondencji, zachowania zasad poufności oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, obsługi oraz dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

4. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania lub przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane, określonej w przepisach prawa, a w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, lecz nie krócej niż do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy lub przedawnienia terminów roszczeń z tytułu zobowiązań podatkowych związanych z zawartą umową/kontraktem.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

5. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom / organom/instytucjom państwowym/ upoważnionym z mocy prawa do uzyskania danych oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, również tym, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych, jak też podmiotom, z którymi Administrator współpracuje m.in. w obszarze audytu, podatków, usług prawnych.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

- sprostowania (poprawiania) swoich danych,

- usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

- przenoszenia danych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7. Przekazywanie danych osobowych poza EOG i organizacji międzynarodowych

Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

9. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją nie podania danych osobowych wymaganych przez Administratora jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

Obowiązek informacyjny dla spółki: JELCZ SP. Z O.O.

Klauzula informacyjna Jelcz Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JELCZ Sp. z o.o., ul. Inżynierska 3, 55-221 Jelcz-Laskowice.

2. Administrator Danych Osobowych, w celu udzielenia informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych w osobie Pani Bożeny Krawczuk. Wszelkie informacje prosimy kierować na skrzynkę mailową Inspektora ochrony danych: iod@jelcz.com.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) nawiązywania relacji biznesowych w tym podpisywania umów z klientami lub kontrahentami na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO, gdy pełni Pani/Pan funkcję członków organów osób prawnych, prokurentów, pełnomocników, reprezentantów klientów lub kontrahentów, osób do kontaktu.

b) realizacji umowy oraz przygotowania oferty, relacji biznesowych między Pani/Pana pracodawcą, a administratorem bazując na podstawie prawnej – art.6. ust.1.lit.f RODO.

c) prawnie uzasadnionego interesu administratora, w procesie oceny klienta lub kontrahenta – art. 6 ust. 1 lit f RODO. Uzasadnionym interesem Administratora jest zapewnienie wysokiej jakości materiałów produkcyjnych.

d) obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z zawartą umową, a wynikającego z przepisów o rachunkowości i obowiązkach podatkowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z przepisami regulującymi obowiązki podatkowe.

e) dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących administratorowi lub obrony przed tymi roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane firmom kurierskim, Poczcie Polskiej S.A., hostingodawcy poczty e-mail, dostawcy oprogramowania, bankom, Urzędom Skarbowym, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, HSW S.A., Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A., podmiotom świadczącym usługi audytorskie, podmiotom świadczącym usługi ochrony osób i mienia, klientom, kontrahentom oraz innym podmiotom upoważnionym na mocy prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, przepisami wynikającymi z ustawy o rachunkowości (6 lat) oraz po okresie przedawnienia roszczeń.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wyrażenia sprzeciwu.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem umownym, a ich niepodanie uniemożliwi realizację obowiązków wynikających z podpisanej umowy, a nałożonych na spółkę.

9. Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, oraz nie będą przetwarzane w formie profilowania.

11. Źródłem pochodzenia danych osobowych Pani/Pana jest podmiot, w której pełni Pani/Pan funkcję członków organów osób prawnych, prokurentów, pełnomocników, reprezentantów klientów lub kontrahentów, osób do kontaktu, a w wypadku pracowników, jest nim Pani/Pana pracodawca.

Obowiązek informacyjny dla spółki: MESKO S.A.

Klauzula informacyjna Mesko S.A.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 lub art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016 r., str. 1, nazwanego dalej RODO informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych („ADO”) jest MESKO S.A. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej (26-111), przy ul. Legionów 122, KRS: 0000041811, NIP: 663 000 20 96, tel. 41 253 30 01, e-mail: info@mesko.com.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Panią Agatę Jaworek z którą w sprawie ochrony Państwa danych osobowych można kontaktować się z poprzez kontakt elektroniczny, pod adresem e-mail: iodo@mesko.com.pl, kontakt telefoniczny pod numerem telefonu +48 41 253 67 90 oraz pod adresem siedziby firmy w pokoju nr 40a.

3. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych:

a) Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której strona jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

b) Art. 6 ust.1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

c) Art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

d) Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;

4. Cel przetwarzania Państwa danych:

a) Konieczność dysponowania danymi osobowymi, przez okres poprzedzający zawarcie Umowy (dla potrzeb złożenia oferty/ negocjacji) oraz przez okres wykonywania Umowy (złożenia podpisu przez reprezentantów Konsorcjantów) oraz dla potrzeb jej realizacji, rozliczenia Projektu, koordynacji przez osoby fizyczne wskazane do kontaktów przez Konsorcjantów.

b) Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z przepisów rachunkowo – podatkowych oraz obowiązku archiwizacyjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

c) Wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym, polegającego w szczególności na prowadzeniu działalności naukowej, świadczeniu usług badawczych oraz transferu wiedzy i technologii do gospodarki (art. 11 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

d) W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu realizacji umowy, stanowiących prawnie uzasadniony interes administratora.

5. Czas przetwarzania Państwa danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. W związku z powyższym dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celów wskazanych w p. 3, a następnie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych.

6. Prawo osoby, której dane dotyczą. Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych, prawo do otrzymania kopii danych, prawo do ich sprostowania (poprawienia), do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych. Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, osobie której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych ani prawo do wniesienia sprzeciwu.

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek, który jest zamieszczony na naszej stronie internetowej w Polityce prywatności – drogą pocztową na adres siedziby Administratora, drogą e-mail na adres: dn@mesko.com.pl lub osobiście w siedzibie Spółki.

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 606-950-000

8. Odbiorcy danych. Państwa dane osobowe są udostępniane uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, które współdziałają z Administratorem przy realizacji celów przetwarzania określonych w p. 3., które świadczą usługi na rzecz Administratora danych, czyli MESKO S.A. i którym te dane są udostępniane/powierzane np. dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznym, adwokatom i radcom prawnym, podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, szkoleniowe, organizacyjne, pocztowe, kurierskie, podmiotom świadczącym usługi ochrony, Spółkom w ramach Grupy PGZ, instytucjom naukowym, organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Podmioty, którym zostaną udostępnione dane osobowe, zobowiązują się do zachowania poufności oraz wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, gwarantujących ochronę powierzonych danych osobowych. W pozostałym zakresie wyłącznie po uzyskaniu odrębnej, dobrowolnej zgody pracownika.

9. Przesyłanie danych osobowych do państwa trzeciego. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („państwa trzecie”) lub organizacji międzynarodowej. Jakiekolwiek przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego może mieć miejsce po uzyskaniu Państwa zgody.

10. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne dla procesów przetwarzania związanych z podjęciem działań przed zawarciem Umowy i jej wykonania oraz zapewnienia jej właściwej realizacji przez osoby fizyczne wskazane w treści umowy do kontaktów roboczych, dla potrzeb jej koordynacji i rozliczenia Projektu. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu.

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Państwa, nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust 1 i 4 RODO.

Obowiązek informacyjny dla spółki: PCO S.A.

Klauzula informacyjna PCO S.A.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), dalej RODO, informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach zakupowych prowadzonych z wykorzystaniem Platformy Zakupowej jest PCO S.A. z siedzibą w Warszawie (03-982) przy ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 28, KRS 0000169830, REGON: 010743638, NIP: 5250000825, BDO: 000018725, zwana w niniejszej klauzuli „PCO” lub „Administrator”.

II. Kontakt z Administratorem i Inspektorem Ochrony Danych

Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem korespondencyjnym siedziby PCO lub za pośrednictwem wyznaczonego przez PCO Inspektora Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@pcosa.com.pl.

III. Źródło pozyskania danych osobowych

W przypadku, w którym dane osobowe nie zostały otrzymane bezpośrednio od osób, których dotyczą informujemy, że zostały one przekazane Administratorowi przez oferenta w związku z udziałem w postępowaniu zakupowym organizowanym przez PCO lub PGZ.

IV. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

W ramach postępowania zakupowego przetwarzane są dane osobowe zawarte w dokumentacji przesłanej w związku z realizacją przedmiotowego postępowania, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, zajmowane stanowisko oraz dane identyfikujące podmiot w imieniu którego Pani/Pan występuje.

Wobec członków organów spółek prawa handlowego możemy również przetwarzać numer PESEL (ujawniony w KRS), a w przypadku pełnomocników również inne dane widoczne w pełnomocnictwie.

Możemy także przetwarzać o Pani/Panu inne informacje stanowiące dane osobowe, które przekazał nam oferent ubiegający się o realizację zamówienia, w tym dane niezbędne do potwierdzenia tożsamości osób fizycznych, np. do celów umożliwienia wejścia na teren siedziby PCO.

V. Podstawy i cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z prowadzeniem przedmiotowego postępowania zakupowego, a podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi:

a) art. 6 ust. 1 lit b) RODO w celach związanych z podjęciem działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, a następnie do celów wykonywania umowy;

b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (w odniesieniu do wybranych w ramach postępowania zakupowego ofert) w celu dokonania rozliczeń zobowiązań podatkowych oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z realizacją zawartej umowy;

c) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów PCO polegających na prawie do organizowania postępowań zakupowych w tym prowadzenia ich za pośrednictwem Platformy Zakupowej tworzonej w ramach grupy kapitałowej; kontakcie z oferentem i osobami wskazanymi przez oferenta do kontaktu i realizacji postępowania zakupowego; weryfikacji wskazanych podwykonawców; weryfikacji tożsamości osób wchodzących na teren siedziby PCO; dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami; w celach archiwizacyjnych oraz w celach realizacji audytów prowadzonych w ramach grupy kapitałowej w zakresie postępowań zakupowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym.

VI. Odbiorcy danych osobowych

Przewidywanymi odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty wspierające działania PCO oraz wspierające działania i funkcjonowanie Platformy Zakupowej, tj. serwisanci i dostawcy systemów informatycznych, w tym urządzeń informatycznych na których te dane są przetwarzane, kancelarie prawne i podatkowe, firmy consultingowe i audytorzy, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, dostawcy serwerów - w tym firmy obsługujące te serwery, firmy windykacyjne. Dane osobowe mogą być przekazywane członkom grupy kapitałowej Polskiej Grupy Zbrojeniowej z siedzibą w Radomiu.

Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 RODO oraz nie będą transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

VII. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe osób fizycznych działających na rzecz oferenta będą przechowywane przez cały czas trwania przedmiotowego postępowania, a następnie przez okres 5 lat liczonych od daty ostatecznego zakończenia postępowania. Wobec dokumentacji złożonej przez podmiot, z którym ostatecznie nawiązano współpracę okres przetwarzania danych osobowych będzie wynosił co najmniej 5 lat liczonych od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym związane z przedmiotowym postępowaniem operacje i transakcje zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.

W przypadku, gdy zostało skierowane do PCO roszczenie lub po stronie PCO wystąpiło roszczenie dane mogą być przetwarzane przez czas dochodzenia tych roszczeń lub obrony przed nimi, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z właściwych przepisów prawa.

VIII. Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2) oraz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także w niektórych sytuacjach prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.


Obowiązek informacyjny dla spółki: PGZ STOCZNIA WOJENNA SP. Z O.O.

Klauzula informacyjna PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest PGZ STOCZNIA WOJENNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdyni przy ul. Śmidowicza 48, 81-127 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000657652, numer NIP 7962975487, REGON 366293369, o kapitale zakładowym w wysokości 176.032.400 PLN, zwana dalej „Administratorem”.

2. Dane kontaktowe Administratora są następujące:

PGZ Stocznia Wojenna sp. z o.o.

ul. Śmidowicza 48, 81-127 Gdynia

tel: (+48) 58 625 81 02, fax: (+48) 58 625 01 47, e-mail: pgzsw@pgzsw.pl

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani / Pan skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@pgzsw.pl

4. Pani / Pana dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, adresu mailowego, nr telefonu, serii i numeru dowodu osobistego, adresu zamieszkania oraz wizerunku będą przetwarzane w celu:

a. zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Administratorem oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem - przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków, do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji,

b. wykonywania ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych - przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych,

c. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora opisanego poniżej - przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym zakresie nie dłużej jednak niż do czasu uznania za uzasadniony szczególną sytuacją Państwa sprzeciwu,

d. w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody, dane będą przetwarzane także w celu marketingowym - do czasu cofnięcia przez Panią/Pana tej zgody.

5. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

a. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w przypadku wyrażenia przez Panią / Pana zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych,

b. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu wykonania umowy, której jest Pani / Pan stroną,

c. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

d. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, jakimi są zapewnienie niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, dochodzenie roszczeń, marketingu bezpośredniego, budowania relacji i wizerunku oraz związanych z monitoringiem (wizyjnym z kamer przemysłowych oraz aktywności użytkowników korzystających z systemu informatycznego).

6. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.

7. Przysługują Pani / Panu: prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych.

8. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Pani / Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

9. Informujemy, że przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Informujemy, że odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być:

a. podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, uczestniczące w wykonywaniu czynności Administratora:

I. dostawcy systemów informatycznych i usług IT;

II. podmioty świadczące Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, szkoleniowe, organizacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;

III. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony miejsca pracy;

b. inni administratorzy przetwarzający dane we własnym imieniu:

I. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;

II. podmioty współpracujące z Administratorem przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych - w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;

III. podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne;

c. organy uprawnione do otrzymania Pani / Pana danych na podstawie przepisów prawa.

11. Informujemy, że Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej. Odbiorcą danych będzie IFS Sri Lanka LTD, 501 Galle Road Colombo 06, Sri Lanka. Podmiot ten spełnia wymogi techniczne i organizacyjne zatwierdzone w modelowych klauzulach umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Przysługuje Pani / Panu prawo do otrzymania kopii danych odpowiednich zabezpieczeń, tj. kopii zawartej przez Administratora z ww. podmiotem umowy transferowej.

12. Informujemy, że Pani / Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

Obowiązek informacyjny dla spółki: WOJSKOWE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE S.A.

Klauzula informacyjna Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016 r., str. 1, nazwanego dalej RODO informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych („ADO”) są WZE S.A. z siedzibą w Zielonce (05-220), przy ul. 1 maja 1, KRS:0000296158, NIP: 125-00-00-071, tel. 22 781 99 71, e-mail: wze@wze.com.pl

2. W sprawie ochrony Państwa danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez kontakt elektroniczny, pod adresem e-mail: iod@wze.com.pl, kontakt telefoniczny pod numerem telefonu +48 22 781 99 71 w. 395

3. Cele i podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych przez WZE S.A.

1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:

a) podjęcia działań przed zawarciem umowy,

b) wykonania umowy,

c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,

2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnione interesy WZE S.A. w celu:

a) nawiązania współpracy i utrzymania kontaktów biznesowych, działań marketingowych

b) przetwarzania danych osobowych osób wyznaczonych przez kontrahenta do kontaktów przy realizacji umowy,

c) konieczności wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO, takich jak udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski,

d) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, jeśli takie powstaną w ramach postępowań pozasądowych, sądowych, arbitrażowych, mediacyjnych, egzekucyjnych,

e) identyfikacji osoby wchodzącej/wychodzącej na teren WZE S.A., min. za pośrednictwem systemu monitoringu wizyjnego,

f) archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.

4. Czas przetwarzania danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. W związku z powyższym dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celów wskazanych w p. 3, a następnie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych.

5. Kategorie danych osobowych Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Państwa danych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, zajmowane stanowisko.

6. Prawo osoby, której dane dotyczą. Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych, do sprostowania (poprawienia) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych. Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO, osobie której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych ani prawo do wniesienia sprzeciwu.

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek, drogą listowną na adres siedziby Administratora, drogą e-mail na adres: iod@wze.com.pl lub osobiście w siedzibie Spółki.

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 606-950-000, http:// www.uodo.gov.pl/pl

8. Odbiorcy danych. Odbiorcą Państwa danych osobowych są podmioty współdziałające z Administratorem przy realizacji celów przetwarzania określonych w p. 3., które świadczą usługi na rzecz Administratora danych, czyli WZE S.A. i którym te dane są udostępniane/powierzane np. dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznym, adwokatom i radcom prawnym, podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, szkoleniowe, organizacyjne, pocztowe, kurierskie, podmiotom świadczącym usługi ochrony, Spółkom w ramach Grupy PGZ, instytucjom naukowym, organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Podmioty, którym zostaną udostępnione dane osobowe, zobowiązują się do zachowania poufności oraz wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, gwarantujących ochronę powierzonych danych osobowych.

9. Przesyłanie danych osobowych do państwa trzeciego. Dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („państwa trzecie”) wyłącznie jeśli jest to niezbędne do wykonywania umów z kontrahentami Administratora. Jakiekolwiek inne przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego może mieć miejsce po uzyskaniu Państwa zgody.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów np. kontaktów biznesowych, wejścia na teren zakładu WZE S.A. oraz prawidłowej realizacji umowy.

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Państwa, nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust 1 i 4 RODO.

12. Źródło danych. Państwa dane osobowe pochodzą z informacji pozyskanych w wyniku nawiązanej współpracy z Państwa firmą.

Obowiązek informacyjny dla spółki: WOJSKOWE ZAKŁADY UZBROJENIA S.A.

Klauzula informacyjna Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A.

Realizując obowiązek wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w stosunku do:

a) osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, ubiegających się o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zakupowym;

b) pracowników, współpracowników, przedstawicieli, pełnomocników, podwykonawców lub reprezentantów podmiotów innych niż osoby fizyczne, ubiegających się o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zakupowym lub będącymi podwykonawcami takich podmiotów;

c) innych osób, których dane przetwarzamy w celach weryfikacji złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zakupowym;

d) kontrahentów będących stronami zawieranych umów (osoby fizyczne prowadzące tzw. jednoosobową działalność gospodarczą, osoby fizyczne prowadzące działalność w postaci spółek prawa cywilnego);

e) osób reprezentujących kontrahentów instytucjonalnych (np. wspólnicy spółek osobowych, członkowie zarządu spółek kapitałowych, prokurenci, pełnomocnicy, syndycy);

f) osób wskazanych przez kontrahentów do kontaktu oraz do realizacji przedmiotu umów (np. koordynatorzy).

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Parkowej 42 wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 000309337 są Administratorem Państwa danych osobowych.

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować
w sprawach ochrony danych osobowych: Pan Józef Huruk tel. 566446280, e-mail: j.huruk@wzu.pl lub pisemnie na adres wskazany w pkt. I.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w związku z rejestracją na platformie zakupowej, prowadzeniem postępowania zakupowego, a także do ewentualnego zawarcia i/lub prawidłowej realizacji łączącego Państwa ze Spółką stosunku prawnego. Określono cele przetwarzania Państwa danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

a) podjęcie czynności przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w zakresie danych osobowych osób prowadzących działalność gospodarczą, z którymi Spółka może zawrzeć umowę – przez okres trwania współpracy;

b) realizacja umowy – w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przez okres trwania współpracy;

c) dokonywanie rozliczeń realizacji umowy pomiędzy stronami, w tym realizacji płatności w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przez okres współpracy;

d) realizacja obowiązków w zakresie egzekucji roszczeń – w celu realizacji obowiązków w zakresie egzekucji z wierzytelności wynikających z Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o komornikach sądowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez 3 lata od ostatniego potrącenia;

e) realizacja obowiązków w zakresie rachunkowości – w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez okres 5 lat od końca roku, w którym nastąpiło zdarzenie podatkowe;

f) wypełnianie obowiązków podatkowych – w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, w szczególności Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło zdarzenie podatkowe;

g) dochodzenie roszczeń lub obrony przed roszczeniami – jako prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na dochodzeniu swoich praw majątkowych lub niemajątkowych lub ochronie przed roszczeniami wobec administratora, zgodnie z przepisami ogólnymi, w szczególności Kodeksem cywilnym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez 3 lata od zakończenia współpracy;

h) analityka i weryfikacja kontrahenta – jako prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na analizie wyników prowadzonej działalności gospodarczej, opracowywaniu prognoz, przeprowadzaniu tzw. białego wywiadu kontrahenta oraz badaniu Państwa satysfakcji ze współpracy (art. 6 ust. 1 lit f RODO) – przez okres trwania współpracy;

i) komunikacja pomiędzy Stronami – jako prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu odpowiedniej komunikacji pomiędzy stronami umowy (art. 6 ust. 1 lit f RODO) – przez okres trwania współpracy;

j) prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług – jako prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu działań promujących prowadzoną przez Administratora działalność (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez okres trwania współpracy albo do chwili złożenia sprzeciwu.

IV. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do danych istnieją dla Spółki ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okresy podane w pkt. III, w szczególności na czas niezbędny do wykonania umowy oraz do realizacji ewentualnych roszczeń Administratora danych osobowych związanych postępowaniem zakupowym lub z zawartą umową, a następnie na czas przechowywania dokumentów w archiwum zakładowym.

VI. Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora (usługodawcy z zakresu m.in. usług księgowokadrowych, prawnych, doradczych, IT, spedycyjnych i przewozowych), a także podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe). Państwa dane nie będą przekazane do państw trzecich. Dane mogą być udostępnianie podmiotom wchodzącym w skład grupy kapitałowej PGZ S.A. Przetwarzane przez Administratora Pana/Pani dane mogą pochodzić z publicznych rejestrów, informacji uzyskanych z wywiadowni gospodarczych lub w inny sposób upublicznionych.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów rejestracji na platformie zakupowej lub prowadzenia postępowania zakupowego oraz innych działań prowadzących do zawarcia umowy pomiędzy oferentem a Spółką. W przypadku, gdy postępowanie nie prowadzi do zawarcia przez Państwa umowy bezpośrednio ze Spółką, podanie danych osobowych może być Państwa obowiązkiem służbowym lub może być niezbędne do zawarcia umowy pomiędzy Państwem a podmiotem trzecim (np. gdy są Państwo podwykonawcą Oferenta). Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rejestracji na platformie zakupowej lub uczestniczenia w postępowaniu zakupowym.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub ustawy o ochronie danych osobowych.

Obowiązek informacyjny dla spółki: WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR 1 S.A.

Klauzula informacyjna Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z siedzibą w Zegrzu Południowym (05-130), zwana dalej „WZŁ Nr 1 S.A.”, „Administratorem”.

2. Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych w WZŁ Nr 1 S.A. jest Inspektor Ochrony Danych; kontakt e-mail:, iodo@wzl1.com.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z zawarciem umowy cywilno-prawnej z WZŁ Nr 1 S.A. zgodnie z Kodeksem Cywilnym oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów w szczególności:

- zapewnianie bezpieczeństwa na terenie należącym do Spółki, gdzie uzasadnionym interesem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa,

- wymiana informacji o zleceniobiorcach wykonujących zlecenia na rzecz podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, (w tym książki korporacyjne, planowanie i analiza zatrudnienia), gdzie uzasadnionym interesem jest umożliwienie współpracy na skalę krajową lub międzynarodową,

- zarządzanie rozwojem oraz zasobami ludzkimi, w tym podnoszenie kwalifikacji, także na poziomie całej grupy, gdzie uzasadnionym interesem jest dbanie o jak najwyższy poziom kadry zarządzającej oraz pozostałych zatrudnionych,

- w ramach zarządzania rozwojem dane mogą być wykorzystane w procesie profilowania umożliwiającego optymalne wykorzystanie potencjału osób współpracujących,

- w procesie realizacji usług przez Spółkę dane osobowe zleceniobiorców mogą być przekazywane, w koniecznym zakresie, podmiotom na rzecz których lub z udziałem których, Spółka świadczy usługi,

- na przekazanie danych osobowych w związku ze świadczeniami dodatkowymi (ubezpieczenie, aktywność sportowa i inne), gdzie uzasadnionym interesem jest zagwarantowanie jak najlepszych warunków zleceniobiorcom;.

4. W przypadku wyrażenia dodatkowej i dobrowolnej zgody, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w innych celach zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. „a” na przykład zgody na:

- wykorzystanie wizerunku w ramach działań marketingowych;

5. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres trwania zawartej umowy oraz po ustaniu stosunku prawnego przez okres niezbędny do ochrony roszczeń w przypadku roszczeń sądowych oraz wymagany odrębnymi przepisami.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO, ograniczenia przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych w przypadkach, w których podstawą przetwarzania jest zgoda lub umowa a samo przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu realizowanego przez Administratora.

9. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

- dostawcy systemów informatycznych i usług IT w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;

- podmioty świadczące WZŁ Nr 1 S.A. usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, szkoleniowe, organizacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;

- inne podmioty z Grupy PGZ, w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków związanych z prowadzoną działalnością biznesową;

- pozostali klienci, kontrahenci WZŁ Nr 1 S.A. – w zakresie niezbędnym do wykonywania umów zawieranych przez WZŁ Nr 1 S.A. lub świadczenia usług z ich udziałem lub na rzecz takich podmiotów na innej podstawie;

- podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;

- podmioty prowadzące działalność płatniczą banki/instytucje płatnicze;

- podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne;

- upoważnione z mocy prawa podmioty na udokumentowany wniosek.

11. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

12. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

13. Podanie danych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy jest dobrowolne, ich zakres określają przepisy takich ustaw szczególnych (m.in. ustaw podatkowych), ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości nawiązania lub kontynuowania umowy. Podanie danych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie skutkować brakiem możliwości realizacji konkretnego celu. Podanie danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora jest konieczne do realizacji tych interesów, a ich nie podanie uniemożliwi realizację takich celów.

14. W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych e-mail:, iodo@wzl1.com.pl.

Obowiązek informacyjny dla spółki: ZAKŁADY MECHANICZNE "BUMAR-ŁABĘDY" S.A.

Klauzula informacyjna Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY" S.A.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz. Urz.UE. L 2016 Nr 119, (zwanego dalej „RODO “), zamawiający – spółka Zakłady Mechaniczne „BUMARŁABĘDY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach informuje, że:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY" S.A. ul. Mechaników 9, 44-109 Gliwice, z administratorem można kontaktować się:

a. e-mail: bumar@bumar.gliwice.pl;

b. pod adresem korespondencyjnym;

2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Z Inspektorem możesz skontaktować się w następujący sposób:

a. e-mail: iod@bumar.gliwice.pl;

b. pod adresem korespondencyjnym Administratora;

3. Niniejsza klauzula informacyjna stanowi realizację obowiązku informacyjnego administratora związanego z zawarciem umowy wobec:

a. Dostawców będącymi osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą;

b. Wyznaczonych przez Dostawcę osób kontaktowych lub osób reprezentujących, w przypadku, gdy stroną umowy jest spółka prawa handlowego;

4. Jeżeli prowadzi Pani/Pan jednoosobową działalność gospodarczą, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z podjęciem działań w celu zawarcia umowy oraz w celu jej wykonania. W tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną (art. 6 ust.1 lit. b RODO).

5. Jeżeli została Pani/Pan wyznaczona jako osoba kontaktowa, Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione Administratorowi przez Pani/Pana pracodawcę (podmiot zatrudniający), w związku z wykonywaniem umowy handlowej łączącej Pani/Pana pracodawcę (podmiot zatrudniający) z Administratorem.

6. Jeżeli została Pani/ Pan wyznaczona jako osoba reprezentująca, Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione przez Dostawcę/Administratora, którego Pani/Pan reprezentuje. W tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest pranie uzasadniony interes Administratora oraz tego podmiotu (art. 6 ust.1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu wiarygodnej identyfikacji kontrahenta oraz jego reprezentantów.

7. Niezależnie od zapisów pkt 4-6 powyżej, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a. Obsługi rachunkowo księgowej – postawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust.1 lit. c RODO) wynikających z przepisów podatkowych oraz przepisów o rachunkowości;

b. W wewnętrznych celach administracyjnych Zakładów Mechanicznych „BUMARŁABĘDY “S.A. – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na sprawnym zarządzaniu przedsiębiorstwem Administratora;

c. W wewnętrznych celach administracyjnych Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.– podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na sprawnym zarządzaniem przedsiębiorstwami Grupy;

d. W celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO), polegający na obronie swoich interesów gospodarczych;

e. Dane osobowe Dostawców – w przypadku zawarcia umowy z Dostawcą będącym osobą fizyczną – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 lit. b RODO oraz art. 6 lit. c RODO – celem przeprowadzenia postepowania zakupowego, wyboru oferty, zawarcia i wykonania umowy, jak również wypełnienia ciążących na Administratorze Danych Osobowych innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w związku z jej zawarciem;

f. Dane osobowe osób reprezentujących Dostawcę, w tym pełnomocników Dostawcy - podstawa prawna przetwarzania: art. 6 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych polegający na umożliwieniu przeprowadzenia postepowania zakupowego, wyboru oferty zawarcia i realizacji umowy;

g. Dane osobowe innych osób fizycznych wskazanych przez Wykonawcę do kontaktów z zamawiającym – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych polegający na umożliwieniu przeprowadzenia postepowania zakupowego, wyboru oferty wykonywania umowy;

8. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych Osobowych tak długo, jak jest to niezbędne do prowadzenia i zakończenia postępowania zakupowego, wykonywania umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, lub wypełnienia innych obowiązków zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów prawa.

9. Dane osobowe mogą być powierzone lub udostępnione następującym kategoriom odbiorców:

a. Podmiotom przetwarzającym - Administrator Danych Osobowych może powierzyć przetwarzanie danych na podstawie umów zawieranych zgodnie z art. 28-29 RODO, a dane te przetwarzane są wyłącznie na polecenie Administratora Danych;

b. Administratorom danych osobowych – w przypadku gdy Administrator Danych

Osobowych korzysta z usług usługodawców, którzy sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych, w ramach dostarczanych usług;

c. Innym podmiotom jeśli obowiązek przekazania danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa;

10. Dane osobowe nie będą przekazywanie do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

11. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

12. Administrator Danych Osobowych informuje o następujących prawach osoby, której dane osobowe są przetwarzane:

a. prawo do dostępu do danych osobowych – art. 15 RODO;

b. prawo sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia danych osobowych, które są niekompletne – art. 16 RODO;

c. prawo do usunięcia danych osobowych, w szczególności jeżeli nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania, lub jeśli dane osobowe nie są potrzebne do realizacji celu ich przetwarzania – art. 17 RODO;

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – art. 18 RODO;

e. prawo do przenoszenia danych osobowych – art. 20 RODO;

f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych;

z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą – art. 21 RODO;

g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2;

13. Podanie danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do udziału w postępowaniu zakupowym, zawarcia umowy, jak również jest niezbędne do jej wykonywania. Nie podanie wszystkich wymaganych danych osobowych stanowi przeszkodę do rozpatrzenia oferty w postępowaniu zakupowym, zawarcia umowy i jej wykonywania przez Administratora Danych Osobowych, a także stanowi przeszkodę do wykonywania przez Administratora Danych Osobowych obowiązków prawnych.

Obowiązek informacyjny dla spółki: CENZIN SP. Z O.O.

Klauzula informacyjna Cenzin Sp. z o.o.

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO) CENZIN sp. z o.o. informuje o poniższym:

1. Administrator danych informuje, iż niniejsza klauzula informacyjna dotyczy osób fizycznych, osób fizycznych występujących z ramienia osób prawnych, biorących udział w postępowaniu zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych[1] lub w związku z uczestnictwem w procesie ofertowym przeprowadzanym przez Administratora danych poza Ustawą Prawo zamówień publicznych.

2. Administratorem danych osobowych jest CENZIN sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie
(00-957) przy ul. Czerniakowskiej 81/83 (zwana dalej: Spółką lub Administratorem).

3. W Spółce został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się bezpośrednio pod adresem e-mail: iod@cenzin.com lub korespondencyjnie CENZIN sp. z o.o., ul. Czerniakowska 81/83, 00-957 Warszawa.

4. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach oraz na podstawie prawnej:

a) w związku z uczestnictwem w postępowaniu zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych (dokonania weryfikacji, oceny i wyboru oferty, podjęcie czynności zmierzających do zawarcia umowy, w celu realizacji obowiązków prawnych ciążące na Administratorze, określone obowiązującymi przepisami prawa) – podstawą praną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

b) w związku z przeprowadzeniem procesu ofertowego niepodlegającego pod Ustawę Prawo zamówień publicznych (dokonania weryfikacji, oceny i wyboru oferty, podjęcie czynności zmierzających do zawarcia umowy, w celu realizacji obowiązków prawnych ciążące na Administratorze, określone obowiązującymi przepisami prawa) - art. 6 ust. 1 lit. c), f) RODO.

5. Administrator danych informuje, iż przetwarzanie nie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

6. W przypadku procesu ofertowania poza Ustawą Prawo zamówień publicznych przetwarzania, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora, za prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora uważa się:

a) dokonania weryfikacji, oceny i wyboru oferty,

b) podjęcie czynności zmierzających do zawarcia umowy,

c) w celach związanych z dociekaniem pomiędzy stronami roszczeń z tytułu uczestnictwa w procesie ofertowym,

d) przetwarzanie danych kontaktowych wskazanych w celach kontaktowych w związku z uczestnictwem w procesie ofertowym,

e) przetwarzanie do wewnętrznych celów zarządczych związanych z realizacja wewnętrznych procedur związanych z procesem ofertowania.

7. Administrator danych informuje, iż dane osobowe moją być ujawniane:

a) odbiorcom danych w oparciu o art. 28 RODO – powierzenie przetwarzania danych osobowych. Kategoriami odbiorców danych osobowych są lub mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora danych usługi lub/i produkty w takich obszarach jak: dostarczanie rozwiązań teleinformatycznych, usługi doradcze w zakresie ochrony danych osobowych, usługi w zakresie przeprowadzania audytów. Informujemy, iż wykaz podmiotów, którym Administrator danych powierzył dane osobowe dostępny jest na żądanie osoby, której dane dotyczą,

b) odbiorcom danych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Kategoriami odbiorców są lub mogą być podmioty w zakresie przeprowadzania audytów wynikających z obowiązujących przepisów praw, usługi w zakresie Poczty Polskiej, usługi kurierskie, usługi zewnętrznych kancelarii prawnych. Informujemy, iż wykaz podmiotów, którym Administrator danych ujawnia dane osobowe dostępny jest na żądanie osoby, której dane dotyczą,

c) organom publicznym (państwowym) na mocy obowiązujących przepisów prawa (np. sądy, Urząd Skarbowy). Informujemy, iż wykaz podmiotów, którym Administrator danych ujawnia dane osobowe dostępny jest na żądanie osoby, której dane dotyczą.

7. Administrator danych informuje, iż dane osobowe są lub mogą być ujawniane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) – do państwa trzeciego w oparciu o postanownie Rozdziału V RODO w tym m. in. o:

a) art. 45 RODO - przekazywanie na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony,

b) art. 46 ust. 2 lit. c) RODO - standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję zgodnie z procedurą sprawdzającą.

Informujemy, iż wykaz podmiotów poza EOG, którym Administrator danych ujawnia dane osobowe dostępny jest na żądanie osoby, której dane dotyczą. Dotyczy to również uzyskania kopii danych osobowych od Administratora danych.

8. Okres przechowywania danych osobowych:

a) w związku z postępowaniem w oparciu o Ustawę Prawo zamówień publicznych - przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność (art. 78 ust. 1), a przypadku zawarcia umowy przez czas trwania umowy oraz przez okres wynikający z innych przepisów prawa, w tym w związku z archiwizacją dokumentacji,

b) w związku z uczestnictwem w procesie ofertowania poza Ustawą Prawo zamówień publicznych – przez okres ofertowania, ale nie dłużej niż 6 lat a przypadku zawarcia umowy przez czas trwania umowy oraz przez okres po zakończeniu umowy (np. 6 lat od dokonania ostatecznych rozliczeń finansowych), wynikający z innych przepisów prawa, w tym w związku z archiwizacją dokumentacji.

9. Administrator danych informuje o prawie żądania od Administratora danych (prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą):

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych,

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Administrator danych informuje o graniczeniu lub wyłączeniu prawa (prawa nieprzysługujące osobie, której dane dotyczą):

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO - prawo do usunięcia danych osobowych,

b) prawa do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

d) gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

e) Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska

f) od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno

g) z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

11. Administrator danych informuje, iż organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska (https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt). Informujemy o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobnych: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

12. Informujemy, iż:

a) w przypadku uczestnictwa w postepowaniu zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych, podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w postępowaniu oraz brakiem spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa,

b) w przypadku uczestnictwa w procesie oferowania, podanie danych osobowych jest niezbędne w celu uczestnictwa w procesie ofertowym a niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w procesie ofertowym.

13. Administrator danych informuje, iż nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym wyprofilowanie.

14. Administrator nie planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

15. Administrator danych informuje, iż dane osobowe mogą pochodzić z ogólnodostępnych rejestrów np. KRS, CIEDG, wykazu beneficjentów rzeczywistych, a w przypadku osób występujących z ramienia osoby prawnej wyznaczonych do kontaktu w związku z uczestnictwem w postepowaniu lub ofertowaniu - bezpośrednio od osoby prawnej. Informujemy, iż kategoriami odnośnych danych są osoby fizyczne, osoby fizyczne występujące z ramienia osoby prawnej reprezentujące osobę prawną, osoby fizyczne występujące z ramienia osoby prawnej wskazane do kontaktu, beneficjenci rzeczywiści, uczestnicy postepowania lub procesu ofertowania.


Obowiązek informacyjny dla spółki: OŚRODEK BADAWCZO - ROZWOJOWY CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ S.A.

Klauzula informacyjna Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.

W związku ze współpracą pomiędzy Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej S.A. (dalej: Zamawiający), a Dostawcą/Wykonawcą, w wykonaniu obowiązku informacyjnego wynikającego z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania przez OBR CTM S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. A. Dickmana 62, 81-109 Gdańsk (KRS: 0000295769) danych osobowych osób uprawnionych do reprezentacji Dostawcy/Wykonawcy jako kontrahenta Zamawiającego oraz pracowników Dostawcy/Wykonawcy podanych w związku z zawarciem i wykonywaniem łączącej Strony umowy.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. A. Dickmana 62.

2. W naszej strukturze organizacyjnej powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę nie wahać się skontaktować z nim pod adresem: inspektor.ochrony.danych@ctm.gdynia.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej umowy na podstawie:

- Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w stosunku do prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze;

- Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w stosunku do osób działających w imieniu lub na rzecz naszych Dostawców; uzasadniony interes Administratora polega na: możliwości realizacji czynności przedumownych poprzez współdziałanie osób działających w imieniu lub na rzecz obu stron, konieczności kontaktu z osobą działającą w imieniu lub na rzecz Dostawcy w sprawach związanych ze współpracą biznesową;

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie OBR CTM S.A., w tym m.in. obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji Umowy, świadczących usługi księgowe, pocztowe, archiwizacyjne, prawne, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami. Dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie prawa, w tym organom administracji skarbowej.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych. W przypadku zmiany zostanie Pani/Pan o tym fakcie poinformowany. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony lub na podstawie Standardowych Klauzul Umownych.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązująca polityka retencyjna OBR CTM S.A. jednakże nie krócej niż czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

8. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne dla zawarcia i wykonania umowy. W razie niepodania danych osobowych, zawarcie lub wykonanie umowy nie będzie możliwe.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.

Obowiązek informacyjny dla spółki: PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTU OCHRONNEGO "MASKPOL" S.A.

Klauzula informacyjna Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego Maskpol S.A.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), dalej RODO, informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego „MASKPOL” S.A. z siedzibą w Konieczkach (42-140 Panki), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego pod numerem KRS 0000049087, REGON: 150060052, NIP: 5741002058 (dalej jako: MASKPOL lub Administrator).

II. Kontakt z Administratorem i Inspektorem Ochrony Danych

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych lub chęci skorzystania
z przysługujących praw może Pani/Pan skontaktować się z nami w następujący sposób:

a. pod adresem korespondencyjnym siedziby PSO „MASKPOL” S.A. w Konieczkach

b. lub elektronicznie z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pod adresem
e-mail: iod@maskpol.com.pl.

III. Źródło pochodzenia danych osobowych

W przypadku, w którym dane osobowe nie zostały otrzymane bezpośrednio od osób, których dotyczą informujemy, że zostały one przekazane Administratorowi przez oferenta w związku z udziałem w postępowaniu zakupowym organizowanym przez MASKPOL lub PGZ.

IV. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

W ramach postępowania zakupowego przetwarzane są dane osobowe zawarte w dokumentacji przesłanej w związku z realizacją przedmiotowego postępowania, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, zajmowane stanowisko oraz dane identyfikujące podmiot w imieniu którego Pani/Pan występuje.

Wobec członków organów spółek prawa handlowego możemy również przetwarzać numer PESEL (ujawniony w KRS), a w przypadku pełnomocników również inne dane widoczne w pełnomocnictwie.

Możemy także przetwarzać o Pani/Panu inne informacje stanowiące dane osobowe, które przekazał nam oferent ubiegający się o realizację zamówienia, w tym dane niezbędne do potwierdzenia tożsamości osób fizycznych, np. do celów umożliwienia wejścia na teren siedziby MASKPOL.

V. Podstawy i cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

a. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celach związanych z podjęciem działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, a następnie do celów wykonywania umowy;

b. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów MASKPOL polegających na prawie do organizowania postępowań zakupowych w tym prowadzenia ich za pośrednictwem Platformy Zakupowej tworzonej w ramach grupy kapitałowej; kontakcie z oferentem i osobami wskazanymi przez oferenta do kontaktu i realizacji postępowania zakupowego; weryfikacji wskazanych podwykonawców; prawidłowej identyfikacji osób uprawnionych do reprezentowania stron oraz osób wchodzących na teren siedziby MASKPOL; dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących MASKPOL lub obrony przed tymi roszczeniami oraz w celach archiwalnych i audytowych;

c. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w odniesieniu do oferentów z którymi zostanie nawiązana współpraca celem przetwarzania danych osobowych będzie realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze związanych m.in. z rozliczeniami podatkowymi.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie w zakresie wskazanym jako wymagany będzie skutkowało brakiem możliwości uczestniczenia w postępowaniu zakupowym lub brakiem możliwości zawarcia Umowy.

Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 RODO.

VI. Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty wspierające działania MASKPOL oraz podmioty wspierające działania i funkcjonowanie Platformy Zakupowej, tj. serwisanci i dostawcy systemów informatycznych, w tym urządzeń informatycznych na których te dane są przetwarzane, kancelarie prawne i podatkowe, firmy consultingowe i audytorzy, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, dostawcy serwerów, w tym firmy obsługujące te serwery, firmy windykacyjne. W uzasadnionych przypadkach dane mogą zostać udostępnione członkom grupy kapitałowej Polskiej Grupy Zbrojeniowej z siedzibą w Radomiu.

Pani/Pana dane osobowe nie będą transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

VII. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe osób fizycznych działających na rzecz oferenta będą przechowywane przez cały czas trwania przedmiotowego postępowania zakupowego, a następnie przez okres 5 lat liczonych od daty ostatecznego zakończenia postepowania. Wobec dokumentacji złożonej przez podmiot, z którym ostatecznie nawiązano współpracę okres przetwarzania danych osobowych będzie wynosił co najmniej 5 lat liczonych od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym związane z przedmiotowym postępowaniem operacje i transakcje zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.

W przypadku, gdy zostało skierowane do MASKPOL roszczenie lub po stronie MASKPOL wystąpiło roszczenie dane mogą być przetwarzane przez czas dochodzenia tych roszczeń lub obrony przed nimi, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z właściwych przepisów prawa.

VIII. Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Osobie, której dane dotyczą, na warunkach przewidzianych w RODO, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także w niektórych sytuacjach prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wówczas przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Obowiązek informacyjny dla spółki: PRZEDSIĘBIORSTWO TELEINFORMATYCZNE "MESKO-NET" SP. Z O.O.
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA

1.  Administratorem Państwa danych jest:

Polska Grupa Zbrojeniowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu (dalej zwana: PGZ S.A.), przy ul. Aleksego Grobickiego 23. Dane kontaktowe do administratora: ul. Nowy Świat 4a, 00-497 Warszawa, tel. (+48) 22 718 43 00, e - mail: biuro@pgzsa.pl.

2.  Inspektor Ochrony Danych:

W sprawie przetwarzania danych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: iod@pgzsa.pl.

3.  Cele i podstawy przetwarzania

a.  Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy;

b.  w celu prowadzenia dokumentacji współpracy będącej obowiązkiem PGZ S.A.- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;

c.   w celu prowadzenia dokumentacji współpracy, o ile wymaga ona realizacji wewnętrznych zasad, polityk, procedur, regulaminów, instrukcji obowiązujących
w spółce będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z zarządzaniem przedsiębiorstwem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d.  w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu PGZ S.A. w tym zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4.  Okres przechowywania:

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Jeśli cel przetwarzania się zmieni, poinformujemy Panią/Pana o tym zgodnie z RODO.

5.  Odbiorcy danych osobowych:

a.     podmiotom z Grupy Kapitałowej PGZ S.A., naszym partnerom, czyli firmom,
z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi;

b.     instytucjom określonym przez przepisy prawa;

c.      naszym podwykonawcom i usługodawcom (podmiotom przetwarzającym).

 

6.  Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a.     prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, na podstawie której przetwarzane są dane osobowe. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

b.     prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

c.      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

d.     prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e.     prawo do wniesienia skargi do UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Obowiązek informacyjny dla spółki: NARZĘDZIOWNIA-MECHANIK SP. Z O.O.

Klauzula informacyjna „Narzędziownia-Mechanik” Sp. z o.o.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. Nr 119, str. 1), oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest „Narzędziownia-Mechanik” Sp. z o.o. z siedzibą

w Kaliszu (62-800) przy ul. Częstochowskiej 140, zwana dalej „Administratorem”.

2. Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych jest Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych. Kontakt do Pełnomocnika: e-mail: rodo@narzedziownia-mechanik.pl nr tel.: +48 62 504 6512.

3. Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach oraz na następujących podstawach:

a. art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w przypadku, gdy stroną umowy jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) - przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy;

b. art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w przypadku, gdy stroną umowy jest osoba prawna) - w celu realizacji umowy zawartej z Kontrahentem;

c. art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w tym wynikających między innymi z przepisów podatkowych oraz rachunkowych;

d. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu prowadzenia dokumentacji współpracy, o ile wymaga ona realizacji wewnętrznych zasad, polityk, procedur, regulaminów, instrukcji obowiązujących w spółce będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora związanego z zarządzaniem przedsiębiorstwem;

e. art. 6 ust. 1 lit. f RODO - w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu PGZ S.A., w tym zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;

f. art. 6 ust. 1 lit. f RODO - w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu „Narzędziownia-Mechanik” Sp. z o.o.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

a. „Narzędziownia-Mechanik” Sp. z o.o., partnerzy administratora (firmy, z którymi współpracuje „Narzędziownia-Mechanik” Sp. z o.o., w związku z łączeniem produktów lub usług);

b. instytucje określone przez odrębne przepisy prawa (np. organy podatkowe);

c. podwykonawcy i usługodawcy współpracujący z „Narzędziownia-Mechanik” Sp. z o.o., w tym podmioty przetwarzające.

5. „Narzędziownia-Mechanik” Sp. z o.o. przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko oraz służbowe dane kontaktowe w postaci adresu e-mail i numeru telefonu.

6. Nie przekazujemy danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7. Okres przetwarzania danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym przepisy prawa nakazują administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi, nie dłużej jednak niż 3 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze lub od zakończenia umowy/współpracy, w ramach której pozyskane zostały dane osobowe.

8. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne;

c. prawo do usunięcia danych, jeśli administrator nie ma podstaw, aby przetwarzał Państwa dane;

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, jeśli Państwa zdaniem administrator ma nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarza je bezpodstawnie;

e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie pod adres e – mail: rodo@narzedziownia-mechanik.pl.

9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania celów, którego przetwarzanie danych dotyczy.

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a także nie będą poddawane profilowaniu.

11. Państwa dane osobowe zostały przekazane „Narzędziownia-Mechanik” Sp. z o.o przez podmiot, w imieniu którego Państwo działają.

 

Informacji związanych z przetwarzaniem danych udziela Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych pod numerem tel.: +48 62 504 6512 oraz adresem e-mail: rodo@narzedziownia-mechanik.pl.

Obowiązek informacyjny dla spółki: ZAKŁADY CHEMICZNE "NITRO-CHEM" S.A.

Klauzula informacyjna Zakłady Chemiczne NITRO-CHEM S.A.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie danych, dalej: Rozporządzenie), informujemy o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” S.A.

1. Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Zakłady Chemiczne "NITRO-CHEM" Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM”, Spółka), adres: ul. Theodora Wulffa 18, 85-862 Bydgoszcz, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000006791, sąd rejestru: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr NIP: 5540310422, nr REGON: 091129384, kapitał zakładowy: 15.293.980,00 zł. Jesteśmy częścią grupy kapitałowej PGZ spółka akcyjna.

2. Jak skontaktować się z administratorem danych?

Może się Pani/Pan skontaktować z nami w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. Komórką wyznaczoną do kontaktu w sprawie ochrony danych osobowych jest Dział Jakości i Audytu tel. 52/374 83 35, e-mail:ochronadanych@nitrochem.com.pl

3. W jakim celu przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia działalności gospodarczej przez Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM”, realizowania zawartych przez Spółkę umów, kontaktów z klientami, kontrahentami i dostawcami. Szczegółowy zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych jak i podstawa prawna ich przetwarzania może być zróżnicowana w zależności od tego w jakim celu je przetwarzamy. Ponadto Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań związanych z działalnością spółki w ramach grupy kapitałowej, zależności kapitałowych wynikających z przepisów prawa w szczególności kodeksu spółek handlowych, ustawy o krajowym rejestrze sądowym, statutu spółki, czy ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników. Państwa dane są przetwarzane dla wewnętrznych celów administracyjnych, w tym raportowanie, wykonywanie obowiązków sprawozdawczych i na potrzeby wewnętrzne grupy kapitałowej.

A. Dane osobowe potencjalnych Klientów oraz Kontrahentów Spółki

Przetwarzamy dane osobowe osób fizycznych, którzy są potencjalnymi Klientami Spółki jak również potencjalnymi dostawcami, podwykonawców, zleceniobiorców lub usługodawców, którzy mogą świadczyć w przyszłości usługi na rzecz Spółki. W takim przypadku proces przetwarzania danych rozpoczyna się przed formalnym nawiązaniem współpracy i obejmuje poszukiwanie kontrahentów, rozmowy i negocjacje gospodarcze czy też przygotowanie lub złożenie oferty. Dane te przetwarzane są w celu nawiązania współpracy gospodarczej oraz zawarcia umowy. Jeżeli zalicza się Pani/Pan do tej grupy i to Pani/Pan wychodzi z propozycją nawiązania współpracy ze Spółką, dane są przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia, który mówi o tym, że administrator może przetwarzać dane osobowe m.in. gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W przypadku gdy inicjatywa zawarcia umowy i rozpoczęcia współpracy gospodarczej wychodzi od Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM”, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia, który mówi o możliwości przetwarzania danych w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora. Nawiązywanie współpracy z klientami, kontrahentami, dostawcami, podwykonawcami, usługodawcami lub zleceniobiorcami jest właśnie takim prawnie uzasadnionym interesem Spółki.

B. Dane osobowe Klientów oraz Kontrahentów Spółki

Przetwarzamy dane osobowe naszych Klientów i Kontrahentów, z którymi współpracujemy - takich jak osoby fizyczne nabywające nasze produkty lub usługi, dostawcy zleceniobiorcy, usługodawcy świadczący usługi na rzecz Spółki czy też podwykonawcy. Jeżeli jest Pani/Pan osobą z tej grupy, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia, który mówi o możliwości przetwarzania danych osobowych jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

Ponadto, możemy przetwarzać dane osobowe naszych Klientów lub Kontrahentów w celach związanych z realizacją obowiązków nałożonych na Spółkę przepisami prawa, np. prawa podatkowego. W takim przypadku przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia.

W niektórych przypadkach możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, takich jak dochodzenie roszczeń czy też obrona przed roszczeniami. W takim przypadku podstawą do przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, który wskazuje na możliwość przetwarzania danych w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora. . Podczas przetwarzania danych osobowych na tej podstawie zawsze staramy się zachować równowagę między naszym uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością.

C. Dane osobowe pracowników i współpracowników Klientów lub Kontrahentów Spółki

Przetwarzamy również dane osobowe pracowników lub współpracowników naszych Klientów oraz Kontrahentów (dostawców, usługodawców, zleceniobiorców, podwykonawców), a także potencjalnych Klientów lub Kontrahentów np. pracowników spółek, z którymi prowadzimy rozmowy dot. zawarcia umowy, jesteśmy związani umowami lub prowadzimy wymianę handlową. Jeżeli jest Pani/Pan taką osobą, to informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu nawiązania współpracy z Pani/Pana pracodawcą lub zleceniodawcą lub wykonania zawartej pomiędzy nim a Spółką. Zakres przetwarzanych danych obejmie w takim przypadku informacje konieczne do obsługi współpracy oraz kontaktu z Kontrahentem, np. informacje o ustaniu Państwa zatrudnienia u danego podmiotu lub zmianie danych kontaktowych. Stanowi to prawnie uzasadniony interes Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM”, a przetwarzanie danych następuje na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia, który wskazuje na możliwość przetwarzania danych w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora lub do podjęcia określonych czynności przed zawarciem umowy, np. przygotowania projektu umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

4. Jak długo będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez następujący czas:

A. Dane przetwarzane w celu prowadzenia negocjacji handlowych, składania ofert itp.

W przypadku gdy prowadzone są negocjacje dotyczące zawarcia umowy ze Spółką – przez okres trwania tych rozmów oraz przez okres do roku od dnia ich zakończenia, przy czym w sytuacji gdy współpraca ze Spółką zostanie nawiązana, będą one przetwarzane zgodnie z postanowieniem wskazanym w pkt 4 b.

B. Dane przetwarzane w przypadku prowadzenia współpracy gospodarczej

W przypadku gdy jest Pani/Pan stroną umowy zawartej ze Spółką – przez okres obowiązywania tej umowy oraz do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z niej wynikających, z reguły wynoszący 3 lata po zakończeniu współpracy. Dane w zakresie rozliczeń finansowych przechowywane są przez okres 5 lat od dnia zakończenia roku podatkowego, w którym doszło do wystawienia dokumentów księgowych lub dokonania operacji finansowych, zgodne z treścią przepisów podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w zakresie danych osobowych zawartych w dokumentach podlegających archiwizacji na podstawie przepisów prawa

C. Dane pracowników Klientów lub Kontrahentów

W przypadku gdy jest Pani/Pan pracownikiem lub współpracownikiem naszego Klienta lub Kontrahenta, będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres trwania współpracy z danym Klientem lub Kontrahentem oraz do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z takiej współpracy, z reguły wynoszący 3 lata po zakończeniu współpracy.

5. Komu mogą zostać przekazane Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym, takim jak:

a) dostawcy systemów informatycznych i usług IT, świadczący usługi na rzecz Spółki,

b) podmioty świadczące Administratorowi usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną lub pomoc z zakresu podatków i rachunkowości,

c) podmioty świadczącym Administratorowi usługi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony mienia,

d) podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,

e) innym Kontrahentom lub podwykonawcom uczestniczącym w procesie wykonywania umowy,

f) innym spółkom grupy kapitałowej PGZ w ramach jej działalności.

6. Jakie przysługują Pani/Panu prawa, związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Ma Pani/Pan prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania,

b) żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych,

c) żądania usunięcia danych osobowych,

d) żądania przeniesienia danych osobowych

e) w zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora - wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Ponadto, w przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

7. Pozostałe informacje

Odmowa podania danych może skutkować niemożnością zawarcia lub wykonania umowy ze Spółką.

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą/będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.

Jednakże Państwa dane mogą zostać przesłane poza EOG klientowi, dostawcy lub kontrahentowi Spółki, jeżeli wymaga tego realizacja obowiązków na podstawie umowy zawartej pomiędzy Spółką, a Kontrahentem lub (ii) podmiotom będących dostawcami systemów informatycznych oraz usług hostingowych.

Jeżeli Państwa dane osobowe zostaną przekazane poza EOG, Spółka wprowadzi odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia, że takie przekazywanie jest przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony danych. Aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, Spółka może przykładowo skorzystać z umowy o powierzenie przetwarzania danych z odbiorcą na podstawie standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub zapewnić, że przeniesienie nastąpi na teren jurysdykcji, która jest przedmiotem decyzji Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych

Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

Niniejsza informacja została zaktualizowana dnia 17.07.2020 r. i może podlegać dalszym zmianom.

Obowiązek informacyjny dla spółki: OŚRODEK BADAWCZO - ROZWOJOWY URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH OBRUM SP. Z O.O.

Klauzula informacyjna Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM Sp. z o.o.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) (dalej: RODO), informujemy, że:

1 .Administratorem Państwa danych osobowych są Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-117) przy ul. Toszeckiej 102, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X KRS, nr KRS: 0000300687; NIP: 631-010-08-16; REGON: 240866742 zwany dalej „OBRUM sp. z o.o.”, „Administratorem”.

2. W Spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iod@obrum.pl; tel. kom. 783384378;

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

- w celu zawarcia i realizacji umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

- w celach związanych ze współpracą biznesową, w tym marketingowych, zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

- w celu dochodzenia ewentualnych przyszłych roszczeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz w oparciu o zgodę na podstawie Art.6 ust. 1 lit. a) RODO.

4. Państwa dane będą przetwarzane do czasu ustania celu, dla którego zostały zebrane lub wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania.

5. W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.

6. Przysługują Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych.

7. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.

Informujemy, że Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

Obowiązek informacyjny dla spółki: OŚRODEK BADAWCZO - ROZWOJOWY PRZEMYSŁU OPONIARSKIEGO "STOMIL" SP. Z O.O.

Klauzula informacyjna Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego Stomil Sp. z o.o.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego „STOMIL” Sp. z o.o. (KRS 0000308183) ul. Starołęcka 20, 61-361 Poznań) i będzie przetwarzać je w celu realizacji i rozliczenia zawieranej umowy. Administrator przetwarza dane na podstawie zawieranej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcia tej umowy. Jeśli zgłoszą się Państwo po swoje dane, będą Państwo odbiorcą danych. Innymi odbiorcami danych, w zależności od potrzeb administratora, mogą być podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, ubezpieczeniowe, a także podmioty świadczące usługi obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora oraz Spółki wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, w tym Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. oraz Stomil-Poznań S.A.

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe przez 5 lat od rozwiązania umowy, do końca roku kalendarzowego albo do czasu przedawnienia wszelkich roszczeń.

Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego administratora, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator powołał inspektora ochrony danych i zaprasza do wyjaśniania z nim wszelkich wątpliwości pod adresem: iod@obr-stomil.pl.

Obowiązek informacyjny dla spółki: RONDO SP. Z O.O.

Klauzula informacyjna RONDO Sp. z o.o.

Kontrahent przyjmuje do wiadomości, iż:

1. Administratorem danych osobowych Kontrahenta jest Rondo sp. z o.o. z siedzibą: ul Waszyngtona 146, 04-076 Warszawa. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@rondo.info.pl, formularz kontaktowy pod adresem: www.rondo.info.pl/kontakt , telefonicznie pod numerem +48 22 870 00 86; +48 22 870 00 87 lub pisemnie na adres: ul. Waszyngtona 146, 04-076 Warszawa.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Panią Iwonę Machnacką, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: Iwona@rondo.info.pl telefonicznie pod numerem tel.: 22/8700087 lub pisemnie na adres: ul. Waszyngtona 146, 04-076 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Dane osobowe Kontrahenta będą przetwarzane w celu realizacji umów najmu powierzchni biurowych. Wymiana korespondencji w powyższym celu będzie odbywała się w formie wiadomości e-mail, telefonicznie bądź listownie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. wcześniejsze wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania niniejszej umowy przez administratora.

4. Dane osobowe Kontrahenta mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, agencji ochrony i mienia, usługi prawne, usług księgowych, usług administrujących, w tym do spółek powiązanych kapitałowo oraz w współpracujących w związku z realizacją celu wskazanym w poprzednim punkcie.

5. Dane osobowe Kontrahenta będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, wynikającego z zawartej umowy do czasu jej trwania oraz przez okres przedawnienia roszczeń publicznoprawnych, tj. 10 lat licząc od końca roku, w którym zrealizowano cel przetwarzania danych.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz przysługują Kontrahenta następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem przez Rondo sp. z o.o. danych osobowych:

a) prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych;

b) prawo do sprostowania danych;

c) prawo do usunięcia danych;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania;

e) prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe);

7. Kontrahent prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Zgodę może Pani/Pan odwołać, poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres:biuro@rondo.info.pl

8. Dodatkowo Kontrahent ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Kontrahent uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Kontrahent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Rondo sp. z o.o. z siedzibą: ul Waszyngtona 146, 04-076 Warszawa jako administratora danych, danych osobowych w zakresie podanych w umowie najmu lokalu biurowego, w celu realizacji umowy najmu powierzchni biurowych. Kontrahent oświadcza, iż został poinformowany, że podanie wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu wskazanego w ust. 1 pkt. 3 oraz przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może zostać wycofać w dowolnym momencie, poprzez przesłanie „oświadczenia o wycofaniu zgody” w sposób wskazany w ust. 1 pkt. 1. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Obowiązek informacyjny dla spółki: ROSOMAK S.A.

Klauzula informacyjna ROSOMAK S.A.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 punkt 7 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- dalej RODO) Rosomak S.A. ul. Powstańców 5/7, 41-100 Siemianowice Śląskie, NR KRS 0000 231611 SĄD REJONOWY W KATOWICACH, +48 32 228 57 51, rosomaksa@rosomaksa.pl dalej zwana Spółką.

W Spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych w osobie Pana Michała Geilke, e-mail: iod@rosomaksa.pl, tel. 577-631-313, z którym można kontaktować się zawsze w razie wątpliwości co do przetwarzania Państwa danych osobowych.

W zależności od celu przetwarzania danych osobowych Państwa dane będziemy przetwarzać
w dedykowanym minimalnym zakresie oraz na podstawie przepisów ustaw szczegółowych (lex specialis) jak i RODO. Niezależnie od powyższego mają Państwo:

a. Prawo poznania celu przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawnej przetwarzania. Spółka przetwarza dane w poniżej wskazanych celach:

- DLA KANDYDATÓW DO PRACY,

- DLA PRACOWNIKÓW / OSÓB POWIĄZANYCH Z PRACOWNIKIEM,

- DLA KONTAHENTA / POTENCJALNEGO KONTAHENTA / OSÓB POWIĄZANYCH

b. prawo dostępu do treści swoich danych – możecie Państwo zawnioskować o udzielenie informacji jakie Państwa dane znajdują się w naszym posiadaniu;

c. prawo do poprawiania swoich danych – w przypadku gdy stwierdzicie, że posiadane przez nas dane na Państwa temat są niedokładne lub niekompletne, możecie Państwo zawnioskować o ich zmianę;

d. prawo do żądana usunięcia swoich danych – możecie Państwo zażądać usunięcia swoich danych osobowych znajdujących się u nas o ile zezwoli na to prawo;

e. prawo do ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli uznacie Państwo, że zakres danych jakie przetwarzamy jest zbyt szeroki macie prawo do żądania ograniczenia tego zakresu. Jednak w przypadku przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa to prawo nie przysługuje;

f. prawo do zgłoszenia sprzeciwu – mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec dalszego przetwarzania danych;

g. prawo do przenoszenia danych – możecie się Państwo od nas domagać przekazania Państwa danych do innego podmiotu (w szczególnych przypadkach opisanych w art. 20 RODO tzn. tylko danych dostarczonych Administratorowi przez Państwa, które są przetwarzane na podstawie zgody i mają postać elektroniczną);

h. prawo do uzyskania kopii danych;

i. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO;

j. jeżeli przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy Spółki), mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw –z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na tej podstawie;

k. prawo do bycia nieprofilowanym w rozumieniu art. 22 ROOD. Spółka informuje, że w żadnym przypadku przetwarzania nie profiluje osób fizycznych;

l. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (www.uodo.gov.pl);

 Niektóre z powyższych praw mogą być ograniczone w stosowaniu w zależności od kontekstu przetwarzania danych.

 W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych, opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które w szczególności mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Dane Osobowe przetwarzane są między innymi na podstawie dobrowolnej zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa czy przykładowo w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. W każdym przypadku przetwarzania danych będziemy wyraźnie informować o podstawie prawnej tego przetwarzania.

 KONTRAHENT/POTENCJALNY KONTRAHENT /OSOBA POWIĄZANA

W przypadku gdy zostaną Państwo naszymi Klientami lub podejmą Państwa działania w tym kierunku, Państwa dane będą wykorzystane podczas rozmów handlowych w celu realizacji sprzedaży (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO). Dotyczy to w szczególności danych reprezentantów, danych o płatnościach, miejscu dostawy towaru, osób upoważnionych do realizacji zlecenia, wystawienia dokumentów sprzedaży oraz umożliwienia Państwu skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji.

W przypadku gdy zostaniemy Państwa klientem, Państwa dane będą wykorzystane w celu przykładowo realizacji procesu zakupu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO). Dotyczy to w szczególności danych o płatnościach, danych adresowych nadawcy, osób upoważnionych do realizacji zlecenia.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i prowadzenia rozmów handlowych.

Państwa dane związku z prowadzoną dzielnością Spółki mogą zostać przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym- w odpowiednich przypadkach będzie to jasno określone podczas rozmów handlowych czy w zawieranej umowie.

 JAKIE DANE GROMADZIMY?

Gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym w ramach naszej działalności, w szczególności w stosownych przypadkach:

• dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko),

• dane kontaktowe (np. adres pocztowy i adres e-mail, numer telefonu),

• status podatkowy (np. identyfikator podatkowy),

• dane finansowe (np. rachunek zysków i strat, dokumenty PIT),

• dane bankowe (np. dane rachunku bankowego),

• dane szczegółowe dotyczące naszej współpracy,

• monitorowanie wideo (np. monitoring obiektów Spółki).

 NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE:

Podstawa przetwarzania Państwa danych wynika z celu w jakim są one przetwarzane tzn. Państwa dane osobowe podane w związku z zamówieniem czy chęcią przystąpienia do negocjacji lub realizacją naszego zamówienia przetwarzamy w celu realizacji umowy handlowej w tym dostawy, ubezpieczenia czy gwarancji.

 KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Chcąc zrealizować wyżej wymienione cele możemy przekazać Państwa dane osobowe:

• usługodawcom (np. wywiadowniom gospodarczym, firmom doradczym, firmom wspomagającym nasz system informatyczny), którzy wykonują usługi w naszym imieniu oraz spółkom zależnym (dotyczy danych Kontrahentów i potencjalnych Kontrahentów);

• firmom transportowym;

• firmie świadczącej dla nas usługi dostawy i utrzymania naszego serwisu internetowego (osoby korzystające z usług tego serwisu);

• organom finansowym lub sądowym, agencjom państwowym, wojskowym lub organom publicznym, na żądanie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo;

• ubezpieczycielom;

• niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak prawnicy czy audytorzy.

• W odpowiednich przypadkach spółce PGZ S.A;

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE?

Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa lub inny okres uzależniony od celu przetwarzania, w szczególności:

a. dane pozyskane na potrzeby realizacji sprzedaży / zakupu będą przechowywane przez okres realizacji umowy; po tym okresie Państwa dane będziemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 10 lat;

b. dane pozyskane na podstawie monitoringu wizyjnego terenów/zakładów których właścicielem jest Spółka będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty rejestracji;

OSOBY POWIĄZANE

Z niektórych przyczyn możemy gromadzić informacje dotyczące Państwa nawet gdy nie współpracujemy z Państwem bezpośrednio. Może to mieć miejsce na przykład w sytuacji gdy Państwa dane są przekazywane przez naszych Klientów w szczególności jeżeli są Państwo:

a. pracownikami;

b. poręczycielami;

c. przedstawicielami prawnymi (pełnomocnikami);

d. stroną np. w procesie reklamacji;

e. członkami rodziny pracowników/ kontrahentów;

f. są Państwo w bazach firmy współpracujących ze Spółką;

Podstawą prawną tych działań są prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę (art. 6 ust.1 lit. f RODO) - mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na tej podstawie.

Obowiązek informacyjny dla spółki: STOMIL - POZNAŃ S.A.

Klauzula informacyjna Stomil – Poznań S.A.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Stomil – Poznań S.A. (KRS 0000116560) (ul. Starołęcka 18, 61-361 Poznań) i będzie przetwarzać je w celu realizacji i rozliczenia zawieranej umowy.

Administrator przetwarza dane na podstawie zawieranej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcia tej umowy. Jeśli zgłoszą się Państwo po swoje dane, będą Państwo odbiorcą danych. Innymi odbiorcami danych, w zależności od potrzeb administratora, mogą być podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, ubezpieczeniowe, a także podmioty świadczące usługi obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora oraz Spółki wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, w tym Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe przez 5 lat od rozwiązania umowy, do końca roku kalendarzowego albo do czasu przedawnienia wszelkich roszczeń.

Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego administratora, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator powołał inspektora ochrony danych i zaprasza do wyjaśniania z nim wszelkich wątpliwości pod adresem: rodo@stomil-poznan.pl.

Obowiązek informacyjny dla spółki: HSW - WODOCIĄGI SP. Z O.O.

Klauzula informacyjna HSW - Wodociągi Sp. z o.o.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), informujemy, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma HSW - Wodociągi Sp. z o.o. ul. Działkowa 2, 37-450 Stalowa Wola, zwana dalej „Administratorem”.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych  jest możliwy pod adresem

e-mail:, iodo@hswzw.pl (w temacie wiadomości prosimy wpisać RODO i rodzaj sprawy), lub numerem telefonu. 665360583.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy zlecenia/o dzieło/dostawy lub innej o podobnym skutku prawnym.

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a. zawarcia umowy;

b. prawidłowej realizacji umowy;

c. podatkowych;

d. ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych są niżej wymienione artykuły:

 a. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w sytuacji gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

b. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

c. art. 9 ust. 2 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą

• Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia

• Biuro rachunkowe

• Podmioty współdziałające z Administratorem przy realizacji celów przetwarzania określonych w punkcie 3, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych lub współpracują na innych podstawach z Administratorem i którym te dane są udostępniane/powierzane np. dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych, adwokatom i radcom prawnym, podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, szkoleniowe, organizacyjne, pocztowe, kurierskie, podmiotom świadczącym usługi ochrony, Spółkom w ramach Grupy PGZ, instytucjom naukowym, organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Podmioty, którym zostaną udostępnione dane osobowe, zobowiązują się do zachowania poufności oraz wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, gwarantujących ochronę powierzonych danych osobowych.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż niezbędny do wykonania umowy współpracy oraz okres wynikający z przepisów prawa dotyczących m.in. upływu terminu dochodzenia ewentualnych roszczeń, wynikających z zawartej umowy i realizacją obowiązku archiwizacji.

7. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych.

8. Informujemy, że Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale i konieczne do zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy.

W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iodo@hswzw.pl.


Obowiązek informacyjny dla spółki: WOJSKOWE CENTRALNE BIURO KONSTRUKCYJNO - TECHNOLOGICZNE S.A.

Klauzula informacyjna Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno – Technologiczne S.A.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A. ul Radiowa 13, 01-485 Warszawa.

2. Nasze dane kontaktowe to: Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A. ul Radiowa 13, 01-485 Warszawa.

3. Z inspektorem ochrony danych (IOD) możesz się skontaktować pod adresem e-mail: w.kazanski@wcbkt.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy.

5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO, czyli do zawarcia i realizacji niniejszej umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, oraz do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Dane przetwarzane będą także w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przed administratora.

6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy.

7. Odbiorcą danych mogą zostać:

a) uprawnione organy publiczne,

b) podmioty Polskiej Grupy Zbrojeniowej na podstawie wewnętrznych umów,

c) podmioty świadczące usługi w zakresie realizacji umowy, oraz dochodzenia należności,

d) podmioty dostarczające korespondencję,

e) podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji,

f) podmioty świadczące usługi obsługi prawnej,

g) podmioty świadczące usługi techniczno-technologiczne,

h) podmioty świadczące usługi informatyczne;

8. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania. W zakresie realizacji umowy, przez okres jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń. W zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ADO, dane będą przetwarzane przez okres wypełniania tych obowiązków. W zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzanych danych.

9. Informujemy o przysługującym prawie do:

a) dostępu do swoich danych osobowych i żądania kopii,

b) sprostowania swoich danych osobowych,

c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

d) przenoszenia danych,

e) usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania np. realizacja umowy.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z IOD (pkt 2,3).

10. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Obowiązek informacyjny dla spółki: WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO "PZL - KALISZ" S.A.

Klauzula informacyjna Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL – Kalisz S.A.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A. z siedzibą w Kaliszu (62-800) przy ul. Częstochowskiej 140, zwana dalej „WSK „PZL-KALISZ” S.A.” lub „Administratorem”.

2. Dane kontaktowe Spółki: ul. Częstochowska 140, 62-800 Kalisz, tel. 62 504 61 00; adres e-mail: zakupy@wsk.kalisz.pl

3. Administrator przetwarza dane osobowe w celach:

a) realizacji czynności objętej umową/zleceniem/zamówieniem, w tym płatności. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy/zlecenia/zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dochodzenia i obrony praw w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy/zlecenia/zamówienia z WSK „PZL-KALISZ” S.A.. oraz realizacji zobowiązań wynikających z obsługi tej umowy/zlecenia/zamówienia.

5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy/zlecenia/zamówienia, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

6. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych.

7. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Informujemy, że odbiorcą Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do wykorzystania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, którym Administrator zleca wykonywanie takich czynności.

9. Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą/będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

10. Informujemy, że Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą wykorzystywane do profilowania.

11. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Informacji związanych z przetwarzaniem danych udziela Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych pod numerem tel.: +48 62 504 62 06 oraz adresem e-mail: rodo@wsk.kalisz.pl

Obowiązek informacyjny dla spółki: WOJSKOWE ZAKŁADY MOTORYZACYJNE S.A.

Klauzula informacyjna Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej: RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych są Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-406) przy ul. Dąbrowskiego 262/ 280, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS, nr KRS: 0000294799; NIP: 777-00-20-887; REGON: 000173203 , zwana dalej „WZM S.A” lub „Administratorem”.

2. W WZM S.A. został powołany Inspektor Ochrony Danych,

e-mail: iod@wzm.pl; nr tel.: 605 780 024.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

a. na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

b. w celu realizacji umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

c. do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, zgodnie z 6 ust. 1 lit. c) RODO;

d. w celach związanych ze współpracą biznesową oraz w celu dochodzenia ewentualnych przyszłych roszczeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4. Państwa dane będą przetwarzane do czasu ustania celu, dla którego zostały zebrane lub wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania.

5. W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.

6. Przysługują Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych.

7. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

9. Informujemy, że Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

Obowiązek informacyjny dla spółki: WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 1 S.A.

Klauzula informacyjna Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A.

Ze względu na obowiązujące przepisy Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 S.A. z siedzibą w Łodzi informują, że:

1. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. z siedzibą w Łodzi (93-465), przy ul. Dubois 119, dla których Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000295398, NIP 724-000-41-59 są Administratorem danych osobowych Kontrahenta lub osób uprawnionych do reprezentacji Kontrahenta oraz pracowników/współpracowników Kontrahenta, w związku z podjęciem przez Kontrahenta i Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 S.A. współpracy. Z Administratorem danych możliwy jest kontakt za pośrednictwem adresu e-mail sekretariat@wzl1.mil.pl lub listownie na adres siedziby Administratora danych, wskazany powyżej z dopiskiem „Ochrona danych”.

2. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którymi można się skontaktować za pośrednictwem numeru telefonu: (42) 681 55 60.

3. Administrator przetwarza dane osobowe Kontrahenta, osób uprawnionych do reprezentacji Kontrahenta oraz pracowników/współpracowników kontrahenta w celu realizacji współpracy, w szczególności realizacji przedmiotu umowy. W przypadku Kontrahenta, będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub w przypadku wspólnika spółki cywilnej, dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy na podstawie, której opiera się współpraca (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych niebędących stroną umowy, na podstawie której realizowana jest współpraca jest prawnie usprawiedliwiony cel (art. 6 ust. 1lit. f) RODO) – kontakt w sprawie realizacji współpracy. W związku z realizacją współpracy, dane ww. osób mogą być przetwarzane dla ewentualnego dochodzenia lub odpierania roszczeń wynikających ze współpracy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych nałożonych na administratora danych, w szczególności prawa podatkowego, sprawozdawczości finansowej w związku z realizacją współpracy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Dane osobowe mogą być również przetwarzane w związku z prowadzeniem wewnętrznych czynności związanych z działalnością administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz przesyłania informacji o aktualnej ofercie Administratora danych, w tym nowych usługach, w ramach prowadzenia marketingu bezpośredniego – dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych w postaci prowadzenia działań z zakresu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu realizacji współpracy. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

4. Jeśli Administrator danych nie pozyskał danych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, to dane osobowe w zakresie: m.in.: imię (imiona) i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, stanowisko, miejsce zatrudnienia mogły zostać pozyskane przez Administratora danych z umowy na podstawie, której Administrator danych przetwarza dane lub udostępnione przez Kontrahenta.

5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania współpracy, a po jej zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń.

6. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne stosowane przez Administratora oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na mocy stosownych umów powierzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Dane osobowe mogą również być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, chyba że jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. W tym jednak przypadku, Administrator danych zadba o zapewnienie podstawy prawnej oraz odpowiedniego poziomu zabezpieczenia danych, gwarantując spełnienie warunków określonych w rozdziale V RODO.

7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, przysługuje także prawo do przeniesienia danych osobowych.

8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargo do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Obowiązek informacyjny dla spółki: WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 2 S.A.

Klauzula informacyjna Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania, udzielenia zamówienia oraz zawarcia i wykonania umów informujemy o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Administratorem przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych są Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S.A. (WZL Nr 2 S.A.) z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Szubińska 107, 85-915 Bydgoszcz, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000295719, NIP: 554-03-11-657, REGON: 000173284, kapitał zakładowy: 58.000.000 zł opłacony w całości (dalej jako Administrator).

2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora oraz na podstawie udzielonej zgody.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a. przeprowadzenia postępowania, udzielenia zamówienia, zawarcia i wykonania umów z kontrahentami Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b RODO) - przez okres trwania postępowania, umowy i rozliczeń po jej zakończeniu,

b. spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych, składania reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO) – przez okres jaki przepisy prawa nakazują przechowywać dane,

c. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO) – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia,

d. wykrywania nadużyć i zapobiegania im (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c i 1f RODO) – przez okres trwania umowy, a następnie przez okres po którym przedawnią się roszczenia lub przez czas trwania postępowań prowadzonych przez właściwe organy publiczne,

e. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1a RODO) – przez okres od udzielenia zgody do jej cofnięcia.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

a. przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów np. obsługujące systemy informatyczne Administratora, właściciela platformy zakupowej za pośrednictwem, której są składane oferty lub inne dokumenty przekazywane przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, prawne, windykacyjne, rachunkowe, audytorskie oraz usługi doręczania korespondencji i przesyłek,

b. z grupy kapitałowej, do której należy Administrator,

c. upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądy i organy państwowe.

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu w uzasadnionych przypadkach następujące uprawnienia: prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych.

6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą/będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i będą podlegały profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO, wyłącznie w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia prowadzonych na platformie zakupowej. W takiej sytuacji Pani/Pana dane zarejestrowane na platformie zakupowej, po udzieleniu osobnej zgody na profilowanie, będą przetwarzane w celu powiadamiania o postępowaniach otwartych, publicznie dostępnych, organizowanych przez właściciela i użytkowników platformy zakupowej, w branżach lub grupach asortymentowych, jakie wskazane zostały w procesie rejestracji. Zgoda na otrzymywanie biuletynu informacyjnego jest deklarowana w czasie rejestracji i może być w każdej chwili przez Panią/Pana cofnięta na profilu Użytkownika.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

10. W przypadku udostępnienia Administratorowi przez podmiot biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia (będący adresatem niniejszej klauzuli) danych osobowych swoich pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców, beneficjentów rzeczywistych lub innych osób, Administrator prosi o poinformowanie tych osób:

- o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych Administratorowi,

- o tym, że Administrator jest administratorem ich danych osobowych oraz że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej,

- o tym, że ww. podmiot jest źródłem, od którego Administrator pozyskał ich dane.

11. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu: iodo@wzl2.mil.pl lub pisemnie na adres Administratora.

Obowiązek informacyjny dla spółki: WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR 2 S.A.

Klauzula informacyjna Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych są Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. z siedzibą w Czernicy (55-003) przy ul. Fabrycznej 12, zwane dalej  „WZŁ-2 S.A”. „Administratorem”.

2. Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych w WZŁ-2 S.A. jest Inspektor Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Nr telefonu: (71) 38 10 198 (adres email: iod@wzl2.pl).

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z realizacją przedmiotów umów już zawartych lub nowo zawieranych oraz wymianą korespondencji handlowej.

4. WZŁ-2 S.A. przetwarzają następujący zakres Państwa danych osobowych: imię i nazwisko, stanowisko, e-mail, adres do korespondencji, numer telefonu oraz inne dane, które są niezbędne do realizacji umowy i zostały zawarte w jej zapisach.

5. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

a) przygotowania, zawarcia i realizacji umowy – przez czas jej trwania i rozliczeń po jej zakończeniu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres umożliwiający to przepisami (tj. prawnie uzasadniony interes ADO – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

c) przesyłania ofert dotyczących oferowanych przez Administratora Danych usług i produktów – aż do momentu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania tych danych w tym celu (tj. prawnie uzasadniony interes ADO – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d) archiwalnych – dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów związanych z realizacją zawartej umowy (tj. prawnie uzasadniony interes ADO – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

e) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO).

6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może łączyć się z brakiem możliwości realizacji umowy.

7. Dane będą przetwarzane przez cały okres przedmiotu trwania umowy, a po ustaleniu tego okresu przez czas wynikający z przepisów prawa.

8. Informujemy, że odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być :

a) podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, uczestniczące w wykonywaniu czynności Administratora (np. podmioty świadczące Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, szkoleniowe, organizacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową),

b) inni administratorzy przetwarzający dane we własnym imieniu: (np. podmioty prowadzące działalność transportową, pocztową lub kurierską),

c) inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub na podstawie zawartych umów powierzenia.

9. Przysługują Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych.

10. Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

11. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Informujemy, że Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres email iod@wzl2.pl.

Obowiązek informacyjny dla spółki: ZAKŁAD MECHANICZNY "BUMAR-MIKULCZYCE" S.A.

Klauzula informacyjna Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A.

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. z siedzibą w Zabrzu (41-807), zwana dalej „Administratorem”.

2. Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych w spółce Zakład Mechaniczny „BUMAR – MIKULCZYCE” S.A. jest Inspektor Ochrony Danych; kontakt e mail: iod@bumar-mikulczyce.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

1) realizacji praw i obowiązków związanych z czynnościami przed zawarciem umowy oraz wynikających z zawartej umowy, na podstawie art.6 ust.1 pkt b RODO.

2) Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w tym: rozliczenia podatkowe, realizacja postępowań przetargowych, przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych.

3) wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – windykacja należności, dochodzenie roszczeń w postępowaniach sądowych oraz na drodze polubownej, ochrona osób i mienia należącego do administratora, utrzymania kontaktu z Panią/ Panem za pośrednictwem komunikacji elektronicznej i telefonicznej, o ile wyraziła Pani/ Pan zgodę na taką formę komunikacji - podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Państwa Dane Osobowe będą lub mogą być udostępnione następującym osobom/ podmiotom:

1) w ramach Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A.: jednostki/ komórki organizacyjne Administratora, odpowiedzialne za obsługę zamówień,

2) w ramach podmiotów spoza Spółki „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A.: organy publiczne, sądy oraz inne podmioty upoważnione do uzyskania danych z mocy przepisów prawa np.: przy postępowaniach przetargowych, kancelaria/ kancelarie prawne świadczące obsługę prawną, podmioty świadczące usługi informatyczne, doradcze i audytorskie dla Administratora.

5. Pana/ Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres:

1) niezbędny do wywiązania się przez Spółkę z obowiązków przewidzianych przepisami prawa, czyli 6 lat.

2) niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, wyrażających się w zapewnieniu ochrony prawnej, tj. w szczególności do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, do 10 lat.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

9. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: ido@bumar-mikulczyce.pl

Obowiązek informacyjny dla spółki: ZAKŁAD PRODUKCJI SPECJALNEJ "GAMRAT" SP. Z O.O.

Klauzula informacyjna Zakład Produkcji Specjalnej Gamrat Sp. z o.o.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZPS „GAMRAT” Sp. z o.o. zwany dalej „Administratorem”.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez: e-mail : zpsgamrat@zpsgamrat.pl z dopiskiem „IOD” lub tel. 13 49 14 235.

3. Niniejsza klauzula informacyjna stanowi realizację obowiązku informacyjnego Administratora związanego z zawarciem umowy handlowej.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu wykonywania umowy oraz realizacji obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody, art. 6 ust. 1 lit. b i c) RODO, tj. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora oraz Ustawy o rachunkowości.

5. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy oraz wymogiem ustawowym do wypełniania obowiązków wynikających z mocy prawa. Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i prawidłowe jej wykonanie.

6. Dane mogą być udostępniane dostawcom, usługodawcom i partnerom, z którymi Zamawiający podejmuje współpracę w zakresie niezbędnym do realizacji umowy i kontaktów biznesowych. Odbiorcą danych mogą być w szczególności Instytucje Pośredniczące, Instytucje Zarządzające oraz inne instytucje państwowe i unijne, jak również podmioty zaangażowane przez te instytucje w związku z audytem czy rozliczeniem, Urząd Skarbowy, Bank, Kancelaria Prawna, Poczta Polska, firmy kurierskie. Ponadto dane mogą być przekazywane/udostępniane dostawcom i podwykonawcom usług tylko na podstawie odrębnej umowy.

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania oraz nie będą przekazywane do państw trzecich.

8. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.

9. Przysługują Pani/Panu: prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych.

10. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Okres przetwarzania obejmuje okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów.

Obowiązek informacyjny dla spółki: ZAKŁADY METALOWE "DEZAMET" S.A.

Klauzula informacyjna Zakłady Metalowe Dezamet S.A.

Klauzula informacyjna dotycząca zawierania i realizacji umów z dostawcami, skierowana do dostawców, ich reprezentantów oraz pracowników:

1. Administratorem Danych Pani/Pana są Zakłady Metalowe „DEZAMET” S.A. ul.Szypowskiego 1, 39-460 Nowa Dęba, nr tel. 15 845 15 44, adres email: dezamet@dezamet.com.pl

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (Monika Domino-Wolańczyk), z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: inspektorochronydanych@dezamet.com.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umów na podstawie art.6 ust. 1 lit. b,c i f RODO.

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane:

a. dostawcom usług informatycznych, audytowych, doradczych, organizacyjnych, pocztowych i kurierskich na podstawie zawartych umów,

b. dostawcom usług prawnych lub księgowych na podstawie zawartych umów,

c. Spółkom w ramach Grupy PGZ,

d. podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zawarcia oraz kontaktu w ramach realizacji umów, realizacji obowiązków podatkowych i ewentualnych roszczeń stron.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu - na warunkach określonych w przepisach RODO.

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak ich podania uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.

Obowiązek informacyjny dla spółki: ZAKŁADY MECHANICZNE "TARNÓW" S.A.

Klauzula informacyjna Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, które posiadamy w związku z ich podaniem na Platformie Zakupowej Grupy Kapitałowej Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. jest spółka pod firmą Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A. z siedzibą w Tarnowie, ul. Kochanowskiego 30, 33-100 Tarnów.

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: inspektor@zmt.tarnow.pl, tel. 14 630 62 14.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia działań zmierzających wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej za pośrednictwem Platformy Zakupowej Grupy Kapitałowej Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. i do zawarcia umowy, której dotyczy złożona za oferta, a także w celu wykonania zawartej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a ponadto w celu udokumentowania wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym obowiązuje umowa pomiędzy Zakładami Mechanicznymi „Tarnów” S.A. a Panią/Panem, a ponadto przez czas przedawnienia roszczeń związanych z tą umową, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, a w przypadku kiedy umowa nie zostanie zawarta przez okres, w którym Administrator przetwarza podane dane w celu udokumentowania wyboru najkorzystniejszej oferty, co również stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Zwykle okres przetwarzania danych nie przekracza 5 lat od dnia złożenia oferty.

5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych ze złożeniem oferty, zawarciem i wykonywaniem umowy z Zakładami Mechanicznymi „Tarnów” S.A.

7. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Zakładów Mechanicznych „Tarnów” S.A.:

a) dostępu do swoich danych;

b) sprostowania swoich danych jeśli Pani/Pana dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) usunięcia swoich danych osobowych jeżeli: nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem lub dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego przepisu prawa;

d) ograniczenia przetwarzania jeżeli: Pani/Pana dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie Pani/Pan żądać usunięcia tych danych; Pani/Pana dane nie będą już potrzebne Zakładom Mechanicznym „Tarnów” S.A., ale mogą być potrzebne Pani/Panu do obrony lub dochodzenia roszczeń; wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Zakładów Mechanicznych „Tarnów” S.A. są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

8. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A., a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Pani/Pan się znajduje.

Obowiązek informacyjny dla spółki: ZURAD SP. Z O.O.

Klauzula informacyjna ZURAD Sp. z o.o.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZURAD Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (07-300) przy ul. Stacyjnej 14, zwana dalej „ZURAD Sp. z o.o.” lub „Administratorem”.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach niezbędnych do przeprowadzenia procedury wyboru kontrahenta, wykonania umowy, której stroną jest Pan/Pani oraz ZURAD Sp. z o.o. oraz realizacji obowiązków z tym związanych, a także ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. wykonania umowy, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

3. Prawnie usprawiedliwionym interesem realizowanym przez Administratora jest przeprowadzenie procedury wyboru kontrahenta, zapewnienie prawidłowego wykonywania umowy i ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz wewnętrzne cele administracyjne.

4. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie spowoduje niemożność zawarcia umowy lub realizacji zawartej umowy i związanych z nią obowiązków.

5. Dane będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy i przedawnienia roszczeń po zakończeniu umowy oraz przechowywania dokumentacji zgodnie z przepisami prawa.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

8. Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być organy uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa, podmioty świadczące usługi informatyczne, prawne, ochroniarskie lub inne na rzecz Administratora, podmioty grupy kapitałowej, której członkiem jest ZURAD Sp. z o.o. oraz podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

9. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

10. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.