Logo

Platforma zakupowa eB2B. Biznes, Korzyści, Kontakty, Zysk

Obowiązek informacyjny 

Obowiązek informacyjny dla spółki: POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA S.A.

Klauzula informacyjna Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.

1. Administratorem Państwa danych jest:

Polska Grupa Zbrojeniowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu (dalej zwana: PGZ S.A.), przy ul. Aleksego Grobickiego 23. Dane kontaktowe do administratora: ul. Nowy Świat 4a, 00-497 Warszawa, tel. (+48) 22 718 43 00, e - mail: biuro@pgzsa.pl.

2. Inspektor Ochrony Danych:

W sprawie przetwarzania danych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: iod@pgzsa.pl.

3. Cele i podstawy przetwarzania

a. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy;

b. w celu prowadzenia dokumentacji współpracy będącej obowiązkiem PGZ S.A.- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;

c. w celu prowadzenia dokumentacji współpracy, o ile wymaga ona realizacji wewnętrznych zasad, polityk, procedur, regulaminów, instrukcji obowiązujących w spółce będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z zarządzaniem przedsiębiorstwem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu PGZ S.A. w tym zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4. Okres przechowywania:

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Jeśli cel przetwarzania się zmieni, poinformujemy Panią/Pana o tym zgodnie z RODO.

5. Odbiorcy danych osobowych:

a. podmiotom z Grupy Kapitałowej PGZ S.A., naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi;

b. instytucjom określonym przez przepisy prawa;

c. naszym podwykonawcom i usługodawcom (podmiotom przetwarzającym).

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, na podstawie której przetwarzane są dane osobowe. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

b. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

c. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

d. prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e. prawo do wniesienia skargi do UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Information clause Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.

1. Your Data Controller is:

Polska Grupa Zbrojeniowa Spółka Akcyjna with its registered office in Radom (hereinafter referred to as: PGZ S.A.), at ul. Aleksego Grobickiego 23. Contact details of the Controller: ul. Nowy Świat 4a, 00-497 Warsaw, phone (+48) 22 718 43 00, e-mail: biuro@pgzsa.pl.

2. Data Protection Officer:

For data processing, please contact the Data Protection Officer: e-mail: iod@pgzsa.pl.

3.Purposes and basis for processing

a. Pursuant to Article 6(1)(b) of the GDPR, the data processing is necessary for the conclusion of the agreement or taking actions prior to the conclusion of the agreement;

b. for the purpose of keeping records of cooperation that is an obligation of PGZ S.A.-processing is necessary to fulfill legal obligations of the Controller;

c. for the purpose of keeping records of cooperation, insofar as it requires the implementation of internal rules, policies, procedures, regulations, instructions in force in the company, which is the purpose of legitimate interest pursued by the Controller related to the management of the company (Article 6(1)(f) of the GDPR);

d. for archiving (evidencing) purposes in order to pursue our legitimate interest of PGZ S.A., including to safeguard information in the event of a legal need to prove the facts (Article 6(1)(f) of the GDPR);

4. Retention period:

The period of processing of your personal data is related to the purposes of processing indicated above. If the purpose of the processing changes, you will be informed about it in accordance with the GDPR.

5. Personal data recipients:

a. entities within the PGZ S.A. Capital Group, our partners, that is companies with whom we cooperate by bundling products or services;

b. institutions as defined by law;

c. our subcontractors and service providers (processors).

6. Rights of the data subjects

Under the GDPR, you have:

a. the right to withdraw consent at any time, on the basis of which the personal data are processed. The withdrawal of your consent shall not affect the lawfulness of processing based on the consent before its withdrawal.

b. the right of access to their data and receive a copy thereof,

c. the right to rectify (amend) your data if they are incorrect or outdated, as well as the right to erase the data, when the processing of data does not take place for the purpose of fulfilling an obligation arising from a legal provision or in the exercise of public authority;

d. the right to limit or object to the processing of the data.

e. the right to lodge a complaint with the Office for Personal Data Protection (to the address of the Office for Personal Data Protection, ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw).

Obowiązek informacyjny dla spółki: BYDGOSKIE ZAKŁADY ELEKTROMECHANICZNE "BELMA" S.A.

Klauzula informacyjna Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne Belma S.A.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119,str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne "BELMA" S.A. ul. Łochowska 69 , 86-005 Białe Błota zwane dalej „Administratorem”.

2. Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest Koordynator ds. Ochrony Danych Osobowych. Kontakt do Koordynatora ds. Ochrony Danych Osobowych: e-mail: rodo@belma.com.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w systemach informatycznych w zakresie przygotowania ofert nawiązania stosunków prawnych i czynności prawnych z tym związanych, a w tym handlowych i pracowniczych, ich kopii i archiwizacji oraz realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania negocjacji, rokowań, uzgodnień, stosunków prawnych, w tym obowiązywania umów, a także później, tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających ze stosunków prawnych, w tym z umów i innych czynności prawnych, w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.

5. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.

6. Przysługują Pani/Panu: prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych.

7. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

a) podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, uczestniczące w wykonywaniu czynności Administratora: dostawcy systemów informatycznych i usług IT, podmioty świadczące Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, szkoleniowe, organizacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;

b) podmioty świadczące Administratorowi usługi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony miejsca pracy, inni administratorzy przetwarzający dane we własnym imieniu;

c) podmioty współpracujące z Administratorem przy zarządzaniu IT– w zakresie, w jakim staną się administratorem danych to jest:

- kontrahenci – w zakresie niezbędnym do wykonywania umów zawieranych przez Administratora,

- podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,

- podmioty współpracujące z Administratorem przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych,

- podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne;

d) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa;

e) spółki w ramach grupy PGZ.

9. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

10. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

Informacji związanych z przetwarzaniem danych udziela Koordynator ds. Ochrony Danych Osobowych,e-mail: rodo@belma.com.pl

 

Information clause Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne Belma S.A.

Based on the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing the Directive 95/46/EC; (OJ EU L No. 119, page 1), hereinafter referred to as the “GDPR”, we inform you that:

1. Your Personal Data Controller is Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne “BELMA” S.A. ul. Łochowska 69, 86-005 Białe Błota hereinafter referred to as the “Controller”.

2. The person responsible for the correct personal data processing is the Personal Data Protection Coordinator. Contact to the Personal Data Protection Coordinator: e-mail: rodo@belma.com.pl

3. Your personal data will be processed in IT systems for the preparation of offers for the establishment of legal relations and legal actions related thereto, including commercial and labor ones, their copies and archiving, as well as for the legitimate interests pursued by the Controller.

4. Personal data will be processed for the duration of negotiations, bargaining, arrangements, legal relations, including the term of agreements, and thereafter, i.e. until the expiration of the limitation period of possible claims arising from legal relations, including agreements and other legal actions, in connection with the performance of archiving obligation.

5. At any time you have the right to withdraw the consents you have given for the processing of your personal data, which will not affect the legality of the processing carried out until the time of their withdrawal.

6. You have the right to request access to personal data, rectify, erase or restrict the processing of such data, the right to object to the processing, as well as the right to data portability.

7. We would like to inform you that you have the right to lodge a complaint against the processing of data with the supervisory authority – President of the Office for Personal Data Protection.

8. Please be informed that the recipient of your personal data will be:

a) entities processing data on behalf of the Controller, participating in the performance of the activities of the Controller: IT system and services provider, entities providing advisory, consulting, audit, training, organizational services, legal, tax and accounting assistance to the Controller;

b) entities providing safety and workplace protection services to the Controller, other controllers that process data on their own behalf;

c) entities cooperating with the Controller in the IT management- to the extent that they become the Data Controller, that is:

- counterparties - to the extent necessary to perform agreements concluded by the Controller,

- entities carrying out postal or courier activities,

- entities cooperating with the Controller in handling accounting, tax and legal matters – to the extent to which they become the Data Controller,

- entities providing telecommunications services;

d) bodies authorized to receive your data on the basis of the provisions of law;

e) companies within the PGZ group.

9. Please be informed that your personal data will not be transferred to a third country/international organization.

10. Please be informed that your data will not be processed in an automated manner, also such data will not be used for profiling.

For information related to data processing, contact the Personal Data Protection Coordinator, e-mail rodo@belma.com.pl

Obowiązek informacyjny dla spółki: FABRYKA BRONI „ŁUCZNIK” – RADOM SP. Z O.O.

Klauzula informacyjna Fabryka Broni Łucznik – Radom Sp. z o.o.

1. Administratorem danych osobowych jest Fabryka Broni „Łucznik” – Radom Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, 26-617 Radom, ul. Grobickiego 23 (dalej: „my”). Nasze pozostałe dane kontaktowe to e-mail: zarząd@fabrykabroni.pl.

2. Administrator powołał Zespół Ochrony Danych i wyznaczył w zakresie Ochrony Danych Osobowych, Pana Kamil Brzozowski jako osobę z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zod@fabrykabroni.pl.

3. Dane osobowe, przetwarzane są w celu prawidłowej realizacji Umowy, w tym udokumentowania jej zawarcia oraz rozliczenia. Jest to niezbędne do zrealizowania prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, co stanowi podstawę prawną przetwarzania (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz w związku z zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

4. Podanie danych osobowych w celu wskazanym w pkt 3 jest dobrowolne, z tym, że podanie danych osobowych stanowi warunek umożliwiający podpisanie i realizację niniejszej Umowy lub dopuszczenie osoby do realizacji zadań określonych w Umowie.

5. Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, stanowisko, nazwa zatrudniającego podmiotu, nr tel. kontaktowego, adres e-mail.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osoba, której dane dotyczą ma prawo:

- dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania ich kopii, sprostowania danych osobowych, gdy są nieaktualne, niekompletne lub nieprawidłowe, usunięcia danych osobowych w sytuacjach określonych w art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania w sytuacjach określonych w art. 18 RODO oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora,

- do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7. Powyżej wskazane uprawnienia Możesz wykonać droga mailową, wysyłając maila na adres: zod@fabrykabroni.pl lub zwracając się do nas pisemnie na adres zarząd@fabrykabroni.pl lub zwracając się do nas pisemnie na adres: Fabryka Broni „Łucznik” – Radom Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, 26-617 Radom, ul. Grobickiego 23.

8. Będziemy wnikliwie weryfikować prośby, żądania lub sprzeciwy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Informujemy jednocześnie, że prawa te nie mają charakteru bezwzględnego, gdyż przepisy pozwalają na ich nieuwzględnienie w określonych sytuacjach.

9.Dane osobowe mogą być udostępnione następującym odbiorcom tj.:

- podmiotom, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. agencja ochrony,

- innym odbiorcom danych – np. firmy telekomunikacyjne,

- organom publicznym, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

10. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny do realizacji i rozliczenia Umowy. Po zakończeniu obowiązywania umowy, dane osobowe będziemy następnie przechowywać przez czas konieczny do udokumentowania czynności z Twoim udziałem, a także przez czas wynikający z: okresu przedawnienia roszczeń lub zobowiązania do zachowania poufności (jeśli podpisano osobne oświadczenie) oraz z przepisów podatkowych.

11. Administrator danych osobowych informuje, że, dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, mającego swoją siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) lub organizacji międzynarodowej.

12. Dane osobowe nie będą podlegały decyzjom w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka), w tym również nie będą wykorzystywane do analiz z ich wykorzystaniem (profilowane).

 

Information clause Fabryka Broni Łucznik – Radom Sp. z o.o.

1. The Personal Data Controller is Fabryka Broni “Łucznik” - Radom Sp. z o.o. with its registered office in Radom, 26-617 Radom, ul. Grobickiego 23 (hereinafter: “we”). Our other contact information is e-mail address: zarząd@fabrykabroni.pl

2. The Controller has established a Data Protection Team and appointed, with regard to Personal Data Protection, Mr. Kamil Brzozowski as a person who can be contacted via e-mail at zod@fabrykabroni.pl.

3. Personal data are processed for the proper performance of the Agreement, including documentation of its conclusion and settlement. This is necessary for the legitimate interest pursued by the Controller, which is the legal basis for processing (Article 6(1)(f) of the GDPR) and in connection with the conclusion of the agreement (Article 6(1)(b) of the GDPR).

4. The provision of personal data for the purpose indicated in point 3 is voluntary, except that the provision of personal data is a condition for the signing and performance of this Agreement or for allowing a person to perform the tasks specified in the Agreement.

5. We will process the following personal data: first and last name, position, name of employing entity, contact phone number, e-mail address.

6. In connection with the processing of personal data, the data subject has the right:

- to access their personal data and obtain a copy of the data, to rectify personal data when the data are outdated, incomplete or incorrect, to erase personal data in situations specified in Article 17 of the GDPR, to restrict processing in situations specified in Article 18 of the GDPR, and to object to processing based on the legitimate interest of the Controller,

- to file a complaint with the President of the Office for Personal Data Protection (to the address of the Office for Personal Data Protection – ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw).

7. You can exercise the rights indicated above via e-mail to zod@fabrykabroni.pl or by writing to us at zarząd@fabrykabroni.pl or by writing to us at: Fabryka Broni “Łucznik” -Radom Sp. z o.o., with its registered office in Radom, 26-617 Radom, ul. Grobickiego 23.

8. We will thoroughly review requests, demands or objections in accordance with applicable data protection laws. Please also be informed that these rights are not absolute, as the regulations allow them to be disregarded in certain situations.

9. Personal data may be shared with the following recipients, that is:

- entities to whom we entrust the processing of your personal data in connection with the provision of services for us (processors), such as a security agency,

- other data recipients - such as telecommunications companies,

- public authorities, including tax offices, the police, law enforcement agencies, in connection with their investigations.

10. Personal data will be processed for the period necessary for the performance and settlement of the Agreement. After the termination of the agreement, we will then store your personal data for the time necessary to document the activities you take part in, as well as for the time resulting from: the imitation of claims or confidentiality obligations (if a separate statement was signed) and tax regulations.

11. The Personal Data Controller informs that personal data will not be transferred to a third country located outside the European Economic Area (EEA) or an international organization.

12. Personal data will not be subject to decisions by automated means (without human involvement), including not being used for analysis using them (profiling).

Obowiązek informacyjny dla spółki: HUTA STALOWA WOLA S.A.

Klauzula informacyjna Huta Stalowa Wola S.A.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO” informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Huta Stalowa Wola S.A. z siedzibą w Stalowej Woli (37-450) przy ul. gen. Tadeusza Kasprzyckiego 8, zwana dalej „HSW S.A.”, „Administrator”.

2. Dane kontaktowe Pełnomocnika ds. Ochrony Danych Osobowych HSW S.A.

Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych osobowych w HSW S.A., jest Pełnomocnik Zarządu ds. Ochrony Danych Osobowych. Kontakt do Pełnomocnika: tel.: +48 15 813-40-11, e-mail: rodo@hsw.pl.

3. Cele i podstawy przetwarzania

A. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO wskazanego na wstępie.

B. W zależności od relacji nas wiążących oraz funkcji, jaką Pani/Pan pełni, Pani/Pana dane będziemy przetwarzać:

a. Jeżeli jest Pani/Pan osobą fizyczną wskazaną w KRS (członkiem organu, prokurentem) lub pełnomocnikiem reprezentującym kontrahenta lub klienta współpracującego z nami, Pani/Pana dane będziemy przetwarzać:

- w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO), którym jest podjęcie działań w celu zawarcia i wykonania umowy, w tym m.in. weryfikacja oświadczeń złożonych przy zawieraniu umowy, zapewnienie kontaktu, zachowanie zasad poufności oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, obsługi oraz dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń;

- celem wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce, wynikających z przepisów m.in. prawa podatkowego i rachunkowego w związku z rozliczeniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO).

b. Jeżeli jest Pani/Pan osobą fizyczną, w tym prowadzącą działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do CEIDG, i/lub wspólnikiem spółki cywilnej - Pani/Pana dane będziemy przetwarzać:

- w zakresie podjęcia działań w celu zawarcia i wykonania umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO), której Pani/Pan jest stroną;

- celem wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce wynikających z przepisów m.in. prawa podatkowego i rachunkowego w związku z rozliczeniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

- w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO), którym jest podjęcie działań w celu zawarcia i wykonania umowy, w tym m.in. weryfikacja oświadczeń złożonych przy zawieraniu umowy, zapewnienie kontaktu, zachowanie zasad poufności oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, obsługi oraz dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

c. Jeżeli jest Pani/Pan Członkiem personelu kontrahentów lub klientów współpracujących z nami (osobą wskazaną do kontaktu lub realizacji umowy), Pani/Pana dane będziemy przetwarzać:

celem wykonania obowiązków wynikających z umowy zawartej z nami, w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes ( zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO), w szczególności w celu weryfikacji oświadczeń złożonych przy zawieraniu umowy, zapewnienie kontaktu przy wykonaniu umowy, wymiany korespondencji, zachowania zasad poufności oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, obsługi oraz dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

4. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania lub przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane, określonej w przepisach prawa, a w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, lecz nie krócej niż do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy lub przedawnienia terminów roszczeń z tytułu zobowiązań podatkowych związanych z zawartą umową/kontraktem.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

5. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom / organom/instytucjom państwowym/ upoważnionym z mocy prawa do uzyskania danych oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, również tym, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych, jak też podmiotom, z którymi Administrator współpracuje m.in. w obszarze audytu, podatków, usług prawnych.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

- sprostowania (poprawiania) swoich danych,

- usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

- przenoszenia danych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7. Przekazywanie danych osobowych poza EOG i organizacji międzynarodowych

Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

9. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją nie podania danych osobowych wymaganych przez Administratora jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

 

Information clause Huta Stalowa Wola S.A.

Based on the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), hereinafter the “GDPR”, we inform you that:

1. Personal Data Controller

Your Personal Data Controller is Huta Stalowa Wola S.A. with its registered office in Stalowa Wola (37-450) at ul. gen. Tadeusza Kasprzyckiego 8, hereinafter referred to as “HSW S.A.”, “Controller”.

2. Contact details of the Personal Data Protection Representative of HSW S.A.

The person responsible for the correctness of the processing of personal data in HSW S.A., is the Management Board Representative for Personal Data Protection. Contact to the Representative: phone: +48 15 813-40-11, e-mail: rodo@hsw.pl.

3. Purposes and basis for processing

A. Your personal data will be processed for the purpose of performance of the agreement - on the basis of Article 6(1)(b) of the GDPR indicated at the beginning.

B. Depending on the relationship that binds us and the function you perform, we will process your data:

a. If you are a natural person indicated in the National Court Register (member of the body, commercial representative) or an attorney representing a counterparty or customer cooperating with us, we will process your data:

- based on our legitimate interest (in accordance with Article 6(1)(f) of the GDPR), which is to take actions to conclude and perform the agreement, including, among other things, verifying statements made when concluding the agreement, ensuring contact, observing rules of confidentiality and occupational health and safety, servicing, and investigating and defending in the event of mutual claims;

- for the purpose of fulfilling the Company's legal obligations under the provisions of, among others, tax and accounting law in connection with the settlement of the agreement (Article 6(1)(c) of the GDPR).

b. If you are a natural person, including a sole proprietor subject to entry in the Central Registration and Information on Business (CEIDG), and/or a partner in a civil law partnership - we will process your data:

- with regard to taking actions to conclude and perform the agreement (pursuant to Article 6(1)(b) of the GDPR) to which you are a party;

- for the purpose of fulfilling the Company's legal obligations under the provisions of, among others, tax and accounting law in connection with the settlement of the agreement (Article 6(1)(c) of the GDPR);

- based on our legitimate interest (in accordance with Article 6(1)(f) of the GDPR), which is to take actions to conclude and perform the agreement, including, among other things, verifying statements made when concluding the agreement, ensuring contact, observing rules of confidentiality and occupational health and safety, servicing, and investigating and defending in the event of mutual claims.

c. If you are a Member of personnel of counterparties or customers cooperating with us (a person designated for contact or agreement performance), we will process your data:

for the purpose of performing the obligations under the agreement concluded with us, based on our legitimate interest (pursuant to Article 6(1)(f) of the GDPR), in particular to verify the statements made when concluding the agreement, to ensure contact in the performance of the agreement, to exchange correspondence, to observe the rules of confidentiality and occupational health and safety, to service and to assert and defend in the event of the occurrence of mutual claims.

4. Data retention period

Your personal data will be processed until the purpose of processing ceases or for a period resulting from the archival category of the documents in which the data are included, as defined by law, in particular, the Act on national archive collection and archives, and its secondary legislation, but not less than until the expiration of any claims under the agreement or the limitation period of claims for tax liabilities related to the agreement/contract concluded.

Your personal data will be retained for the period necessary for the Controller to assert claims in connection with its operations or defend against claims against the Controller, on the basis of generally applicable laws, taking into account the limitation periods of claims specified in generally applicable laws.

5. Data recipients

Your personal data could be transferred only to entities / state authorities / institutions authorized by law to obtain data and entities providing services to the Controller, including those to whom the Controller has entrusted data processing, as well as entities with whom the Controller cooperates in the area of audit, tax, legal services, among others.

6. Rights of the data subjects

Pursuant to the GDPR, you have the right to:

- access your personal data and receive a copy thereof,

- rectify (correct) your data,

- erase, limit or object to their processing,

- data portability,

- file a complaint with the supervisory authority, i.e. the President of the Office for Personal Data Protection

7. Transfer of personal data outside the EEA and international organizations

Personal data provided will not be transferred to a third country and international organizations.

8. Automated decision-making and profiling

Personal data provided will not be processed in an automated manner, also such data will not be used for profiling.

9. Voluntary provision of data

Provision of personal data is voluntary, but the consequence of not providing personal data required by the Controller is the inability to conclude and perform the agreement.

 

Obowiązek informacyjny dla spółki: JELCZ SP. Z O.O.

Klauzula informacyjna Jelcz Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JELCZ Sp. z o.o., ul. Inżynierska 3, 55-221 Jelcz-Laskowice.

2. Administrator Danych Osobowych, w celu udzielenia informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych w osobie Pani Bożeny Krawczuk. Wszelkie informacje prosimy kierować na skrzynkę mailową Inspektora ochrony danych: iod@jelcz.com.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) nawiązywania relacji biznesowych w tym podpisywania umów z klientami lub kontrahentami na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO, gdy pełni Pani/Pan funkcję członków organów osób prawnych, prokurentów, pełnomocników, reprezentantów klientów lub kontrahentów, osób do kontaktu.

b) realizacji umowy oraz przygotowania oferty, relacji biznesowych między Pani/Pana pracodawcą, a administratorem bazując na podstawie prawnej – art.6. ust.1.lit.f RODO.

c) prawnie uzasadnionego interesu administratora, w procesie oceny klienta lub kontrahenta – art. 6 ust. 1 lit f RODO. Uzasadnionym interesem Administratora jest zapewnienie wysokiej jakości materiałów produkcyjnych.

d) obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z zawartą umową, a wynikającego z przepisów o rachunkowości i obowiązkach podatkowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z przepisami regulującymi obowiązki podatkowe.

e) dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących administratorowi lub obrony przed tymi roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane firmom kurierskim, Poczcie Polskiej S.A., hostingodawcy poczty e-mail, dostawcy oprogramowania, bankom, Urzędom Skarbowym, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, HSW S.A., Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A., podmiotom świadczącym usługi audytorskie, podmiotom świadczącym usługi ochrony osób i mienia, klientom, kontrahentom oraz innym podmiotom upoważnionym na mocy prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, przepisami wynikającymi z ustawy o rachunkowości (6 lat) oraz po okresie przedawnienia roszczeń.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wyrażenia sprzeciwu.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem umownym, a ich niepodanie uniemożliwi realizację obowiązków wynikających z podpisanej umowy, a nałożonych na spółkę.

9. Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, oraz nie będą przetwarzane w formie profilowania.

11. Źródłem pochodzenia danych osobowych Pani/Pana jest podmiot, w której pełni Pani/Pan funkcję członków organów osób prawnych, prokurentów, pełnomocników, reprezentantów klientów lub kontrahentów, osób do kontaktu, a w wypadku pracowników, jest nim Pani/Pana pracodawca.

 

Information clause Jelcz Sp. z o.o.

Pursuant to Articles 13 and 14 of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 (GDPR), we inform you that:

1. Your Personal Data Controller is JELCZ Sp. z o.o., ul. Inżynierska 3, 55-221 Jelcz-Laskowice.

2. The Personal Data Controller, in order to provide information regarding the processing of your personal data, has appointed Ms. Bożena Krawczuk as the Data Protection Officer. Please send any information to the Data Protection Officer's e-mail address: iod@jelcz.com.pl

3. Your personal data will be processed only for the purpose of:

a) establishing business relations, including signing agreements with customers or counterparties on the basis of Article 6(1)(f) of the GDPR when you are a member of bodies of legal entities, commercial representatives, attorneys, representatives of customers or counterparties, contact persons.

b) performing the agreement and prepare the offer, business relations between your employer and the Controller based on the legal basis - Article 6(1)(f) of the GDPR.

c) legitimate interest of the Controller, in the process of a customer or counterparty evaluation - Article 6(1)(f) of the GDPR. The legitimate interest of the Controller is to ensure high quality production materials.

d) obligation to store documentation related to the concluded agreement and resulting from the regulations on accounting and tax obligations in accordance with Article 6(1)(c) of the GDPR in conjunction with the regulations governing tax obligations.

e) asserting or defending against possible claims to which the Controller is entitled, based on Article 6(1)(f) of the GDPR.

4. Your personal data may be transferred to courier companies, Poczta Polska S.A., e-mail hosts, software providers, banks, tax offices, Social Insurance Institution, HSW S.A., Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., entities providing auditing services, entities providing security services for persons and property, customers, counterparties and other entities authorized by law.

5. Your personal data will not be transferred to third countries.

6. Your personal data will be processed for the period of time specified by the provisions of the Commercial Companies Code, the regulations under the Accounting Act (6 years) and after the limitation period of claims.

7. You have the right of access to the content of your data, the right to rectification, erasure, restriction of processing and the right to object.

8. Your provision of personal data is a contractual requirement, and failure to do so will prevent the company from fulfilling its obligations under the signed agreement.

9. You have the right to lodge a complaint to the President of the Office for Personal Data Protection (ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw) if you consider that the processing of your personal data violates the law.

10. Your data will not be processed by automated means, and will not be processed in the form of profiling.

11. The source of your personal data is the entity in which you are a member of bodies of legal entities, commercial representatives, attorneys, representatives of customers or counterparties, contact persons, and in the case of employees, it is your employer.

Obowiązek informacyjny dla spółki: MESKO S.A.

Klauzula informacyjna Mesko S.A.

Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016 r., str. 1, nazwanego dalej RODO informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych („ADO”) jest MESKO S.A. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej (26-111), przy ul. Legionów 122, KRS: 0000041811, NIP: 663 000 20 96, tel. 41 253 30 01, e-mail: info@mesko.com.pl

2. W sprawie ochrony Państwa danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez kontakt elektroniczny, pod adresem e-mail: iodo@mesko.com.pl, kontakt telefoniczny pod numerem telefonu +48 41 253 67 90.

3. Jeżeli Państwa dane osobowe nie zostały przekazane Administratorowi bezpośrednio, otrzymał je od kontrahenta w imieniu, którego Państwo działacie w zakresie niezbędnym do zrealizowania postanowień umowy/zlecenia (imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, dane kontaktowe).

4. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu:

a) przeprowadzenia analizy złożonych ofert, negocjacji, zawarcia i realizacji umów oraz zleceń, w szczególności w związku z prowadzoną korespondencją służbową (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) w celu wystawienia i przekazania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, realizując obowiązki prawne ciążące na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

c) w sprawach dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obrony przed tymi roszczeniami, a także w celach nawiązania współpracy i utrzymania kontaktów biznesowych, działań marketingowych, konieczności wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO, takich jak udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski, archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów - związanych z koordynowaniem i realizowaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

5. Czas przetwarzania danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. W związku z powyższym dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celów wskazanych w p. 4, a następnie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych.

6. Prawo osoby, której dane dotyczą. Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych, do sprostowania (poprawienia) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych. Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO, osobie której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych ani prawo do wniesienia sprzeciwu.

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek, który jest zamieszczony na naszej stronie internetowej w zakładce ”RODO” – drogą pocztową na adres siedziby Administratora, drogą e-mail na adres: info@mesko.com.pl lub osobiście w siedzibie Spółki.

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 606-950-000, http://www.uodo.gov.pl/pl

8. Odbiorcy danych. Odbiorcą Państwa danych osobowych są podmioty współdziałające z Administratorem przy realizacji celów przetwarzania określonych w p. 4, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych, czyli MESKO S.A. i którym te dane są udostępniane/powierzane np. dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznym, adwokatom i radcom prawnym, podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pocztowe, kurierskie, podmiotom świadczącym usługi ochrony, Spółkom w ramach Grupy PGZ, instytucjom naukowym, organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Podmioty, którym zostaną udostępnione dane osobowe, zobowiązują się do zachowania poufności oraz wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, gwarantujących ochronę powierzonych danych osobowych.

9. Przesyłanie danych osobowych do państwa trzeciego. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („państwa trzecie”) lub organizacji międzynarodowej. Jakiekolwiek przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego może mieć miejsce po uzyskaniu Państwa zgody.

10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich niepodania nie będzie możliwa realizacja celów przetwarzania, w szczególności zrealizowania umowy czy wystawienia faktury.

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Państwa, nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust 1 i 4 RODO.

 

Information clause Mesko S.A.

Data protection information obligations of contractors and persons acting on behalf of contractors.

Pursuant the Art. 13 and Art. 14 of Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27th of April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), OJ EU L. 119 of 04.05.2016, p.1, hereinafter referred to as GDPR, we hereby inform you that:

1. The administrator of your personal data (“ADO”) is MESKO S.A., based in Skarżysko-Kamienna (26-111), at ul. Legionów 122, KRS number: 0000041811, NIP (Tax ID No): 663 000 20 96, phone: 41 253 30 01, e-mail: info@mesko.com.pl

2. Regarding the protection of your personal data, you can contact the Data Protection Officer by electronic contact, at the following e-mail address: iodo@mesko.com.pl, phone: +48 41 253 67 90.

3. If your personal data was not provided to the Administrator directly, he received it from the contractor on whose behalf you are acting to the extent necessary to carry out the provisions of the contract/order (name, surname, position, contact information).

4. The Administrator will process your data for the purpose of:

a) to conduct analysis of submitted bids, negotiations, conclusions and executions of contracts and orders, in particular in connection with business correspondence (Art. 6.1.b. of the GDPR),

b) for the purpose of issuing and transmitting invoices, bookkeeping and tax records, fulfilling the Administrator’s legal obligations (Art. 6.1.c. of the GDPR),

c) in matters of asserting and defending against business claims, as well as for the purposes of establishing cooperation and maintaining business contacts, marketing activities, necessity arising from the legitimate interests pursued by ADO, such as responding to your letters and requests, archival (evidential) being the realization of the legitimate interest of securing information in the event of a legal need to prove facts – related to the coordination and execution of the contract (Art. 6.1.f. of the GDPR).

5. The duration of processing of personal data is related to the purposes of processing indicated above. Accordingly, personal data will be processed until the purposes indicated in point 4 are fulfilled, and thereafter for the time during which the Administrator is required by law to retain the data.

6. The right of the person to whom the data belongs. In accordance with applicable data protection laws, you have the right to access your data, to rectify (correct) your data, to erase, to restrict its processing or to object to its processing, and to data portability. If the processing of personal data is based on Art. 6.1.c. of the GDPR, the data subject has no right to data portability, erasure or the right to object.

You can exercise these rights by submitting a request, which is posted on our website under “GDPR” – by email to the Administrator’s registered office address, by email to: info@mesko.com.pl, or in person at the Company’s headquarters.

7. The right to lodge a complaint to the supervisory authority. You have the right to file a complaint to the supervisory authority, which in Poland is the President of the Office for Personal Data Protection. Contact information: Office for Personal Data Protection at ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw, phone: 606-950-000, http://www.uodo.gov.pl/pl

8. Data recipients. The recipient of your personal data are entities cooperating with the Administrator in the implementation of the purposes of processing specified in point 4, which provide services to the Administrator, i.e. MESKO S.A., and to whom the data are made available/trusted, e.g. providers of external ICT systems, attorneys and legal advisors, entities providing advisory, consulting, auditing, postal, courier services, entities providing security services, Companies within the PGZ Group, scientific institutions, state bodies or other entities authorized by law. Entities to which personal data will be made available, undertake to maintain confidentiality and implement appropriate technical and organizational measures to guarantee the protection of the entrusted personal data.

9. Transmission of personal data to a third country. Your personal data will not be transferred to recipients in countries outside the European Economic Area (“third countries”) or to an international organization. Any transfer of personal data to a third country may take place with your consent.

10. Your provision of personal data is voluntary, however, if you do not provide it, it will not be possible to fulfill the purposes of processing, in particular, to fulfill the contract or issue an invoice.

11. Automated decision-making. In the course of processing your personal data, no decisions regarding you will be made automatically and no profiles will be created, which means that the actions referred to in Art. 22.1 and 4 of the GDPR will not be taken.

Obowiązek informacyjny dla spółki: PCO S.A.

Klauzula informacyjna PCO S.A.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), dalej RODO, informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach zakupowych prowadzonych z wykorzystaniem Platformy Zakupowej jest PCO S.A. z siedzibą w Warszawie (03-982) przy ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 28, KRS 0000169830, REGON: 010743638, NIP: 5250000825, BDO: 000018725, zwana w niniejszej klauzuli „PCO” lub „Administrator”.

II. Kontakt z Administratorem i Inspektorem Ochrony Danych

Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem korespondencyjnym siedziby PCO lub za pośrednictwem wyznaczonego przez PCO Inspektora Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@pcosa.com.pl.

III. Źródło pozyskania danych osobowych

W przypadku, w którym dane osobowe nie zostały otrzymane bezpośrednio od osób, których dotyczą informujemy, że zostały one przekazane Administratorowi przez oferenta w związku z udziałem w postępowaniu zakupowym organizowanym przez PCO lub PGZ.

IV. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

W ramach postępowania zakupowego przetwarzane są dane osobowe zawarte w dokumentacji przesłanej w związku z realizacją przedmiotowego postępowania, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, zajmowane stanowisko oraz dane identyfikujące podmiot w imieniu którego Pani/Pan występuje.

Wobec członków organów spółek prawa handlowego możemy również przetwarzać numer PESEL (ujawniony w KRS), a w przypadku pełnomocników również inne dane widoczne w pełnomocnictwie.

Możemy także przetwarzać o Pani/Panu inne informacje stanowiące dane osobowe, które przekazał nam oferent ubiegający się o realizację zamówienia, w tym dane niezbędne do potwierdzenia tożsamości osób fizycznych, np. do celów umożliwienia wejścia na teren siedziby PCO.

V. Podstawy i cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z prowadzeniem przedmiotowego postępowania zakupowego, a podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi:

a) art. 6 ust. 1 lit b) RODO w celach związanych z podjęciem działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, a następnie do celów wykonywania umowy;

b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (w odniesieniu do wybranych w ramach postępowania zakupowego ofert) w celu dokonania rozliczeń zobowiązań podatkowych oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z realizacją zawartej umowy;

c) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów PCO polegających na prawie do organizowania postępowań zakupowych w tym prowadzenia ich za pośrednictwem Platformy Zakupowej tworzonej w ramach grupy kapitałowej; kontakcie z oferentem i osobami wskazanymi przez oferenta do kontaktu i realizacji postępowania zakupowego; weryfikacji wskazanych podwykonawców; weryfikacji tożsamości osób wchodzących na teren siedziby PCO; dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami; w celach archiwizacyjnych oraz w celach realizacji audytów prowadzonych w ramach grupy kapitałowej w zakresie postępowań zakupowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym.

VI. Odbiorcy danych osobowych

Przewidywanymi odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty wspierające działania PCO oraz wspierające działania i funkcjonowanie Platformy Zakupowej, tj. serwisanci i dostawcy systemów informatycznych, w tym urządzeń informatycznych na których te dane są przetwarzane, kancelarie prawne i podatkowe, firmy consultingowe i audytorzy, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, dostawcy serwerów - w tym firmy obsługujące te serwery, firmy windykacyjne. Dane osobowe mogą być przekazywane członkom grupy kapitałowej Polskiej Grupy Zbrojeniowej z siedzibą w Radomiu.

Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 RODO oraz nie będą transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

VII. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe osób fizycznych działających na rzecz oferenta będą przechowywane przez cały czas trwania przedmiotowego postępowania, a następnie przez okres 5 lat liczonych od daty ostatecznego zakończenia postępowania. Wobec dokumentacji złożonej przez podmiot, z którym ostatecznie nawiązano współpracę okres przetwarzania danych osobowych będzie wynosił co najmniej 5 lat liczonych od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym związane z przedmiotowym postępowaniem operacje i transakcje zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.

W przypadku, gdy zostało skierowane do PCO roszczenie lub po stronie PCO wystąpiło roszczenie dane mogą być przetwarzane przez czas dochodzenia tych roszczeń lub obrony przed nimi, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z właściwych przepisów prawa.

VIII. Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2) oraz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także w niektórych sytuacjach prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.


Information clause PCO S.A.

Pursuant to Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (O.J. EU L 119 of 2016, p. 1 as amended), hereinafter referred to as the “GDPR”, we inform you that:

I. Personal Data Controller

The Controller of personal data processed in procurement procedure conducted with the use of the Procurement Platform is PCO S.A. with its registered office in Warsaw (03-982), ul. Jana Nowaka - Jeziorańskiego 28, KRS 0000169830, REGON (Statistical Identification Number): 010743638, NIP (Tax Identification Number): 5250000825, BDO: 000018725, referred to in this clause as “PCO” or “Controller”.

II. Contact with the Controller and the Data Protection Officer

Contact with the Controller is possible at the mailing address of the PCO's registered office or through the PCO's designated Data Protection Officer at e-mail address iod@pcosa.com.pl.

III. Source of personal data

In the case where the personal data were not received directly from the data subjects, we inform you that th data were provided to the Controller by the bidder in connection with participation in the procurement procedure organized by PCO or PGZ.

IV. Categories of personal data processed

As part of the procurement procedure, the personal data contained in the documentation sent in connection with the implementation of the procedure in question are processed, in particular: first and last name, e-mail address, telephone number, position held and data identifying the entity which you represent.

With respect to members of bodies of commercial law companies, we may also process the PESEL number (as disclosed in the National Court Register), and in the case of attorneys, other data disclosed in the power of attorney.

We may also process other information about you that constitutes personal data provided to us by the bidder for the contract, including data necessary to confirm the identity of natural persons, e.g., for the purpose of allowing you to enter the premises of PCO.

V. Grounds and purposes of processing of personal data

Personal data will be processed for purposes related to the conduct of the procurement procedure in question, and the legal basis for processing of personal data is:

a) Article 6(1)(b) of the GDPR for the purposes of taking actions at the request of the data subject prior to entering into the agreement, and subsequently for the purposes of performing the agreement;

b) Article 6(1)(c) of the GDPR (with respect to offers selected as part of the procurement procedure) in order to settle tax obligations and fulfill legal obligations incumbent on the Controller in connection with the performance of the concluded agreement;

c) Article 6(1)(f) of the GDPR for the purpose of realizing PCO's legitimate interests consisting in the right to organize procurement procedures, including conducting them through the Procurement Platform created within the capital group; contacting the bidder and persons designated by the bidder to contact and carry out the procurement procedure; verifying designated subcontractors; verifying the identity of persons entering PCO's premises; pursuing claims and defending against claims; for archiving purposes; and for the purpose of carrying out audits conducted within the capital group regarding procurement procedures.

Provision of personal data is voluntary, but is a condition for taking part in the bidding procedurę.

VI. Personal data recipients

Anticipated recipients of personal data may be entities that support the operations of PCO and support the operations and functioning of the Procurement Platform, i.e. servicemen and providers of IT systems, including IT devices on which the data are processed, law firms and tax firms, consulting firms and auditors, postal operators and courier companies, server providers - including companies that support these servers, debt collection companies. Personal data may be transferred to members of the capital group of Polska Grupa Zbrojeniowa with its registered office in Radom.

Personal data will not be subject to automated decision-making, including profiling, as referred to in Article 22(1) of the GDPR, and will not be transferred outside the European Economic Area.

VII. Personal data retention period

Personal data of natural persons acting on behalf of the bidder will be retained for the entire duration of the procedure in question, and thereafter for a period of 5 years counted from the date of final completion of the procedure. In view of the documentation submitted by the entity with which the cooperation was finally established, the period of processing of personal data will be at least 5 years counted from the beginning of the year following the financial year in which the operations and transactions related to the said procedure were finally completed, paid, settled or time barred.

If a claim has been filed with PCO or a claim has been made on the part of PCO, the data may be processed for the duration of the assertion or defense against such claims, but not longer than for the limitation period of claims under the applicable law.

VIII. Rights relating to the processing of personal data

Persons whose personal data are processed have the right to lodge a complaint to the supervisory authority, which is the President of the Office for Personal Data Protection (00-193 Warsaw, ul. Stawki 2), as well as the right to access the content of their data, the right to rectification, deletion, restriction of processing, and in certain situations the right to data portability and the right to object to the processing of personal data.

Obowiązek informacyjny dla spółki: PGZ STOCZNIA WOJENNA SP. Z O.O.

Klauzula informacyjna PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest PGZ STOCZNIA WOJENNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdyni przy ul. Śmidowicza 48, 81-127 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000657652, numer NIP 7962975487, REGON 366293369, o kapitale zakładowym w wysokości 176.032.400 PLN, zwana dalej „Administratorem”.

2. Dane kontaktowe Administratora są następujące:

PGZ Stocznia Wojenna sp. z o.o.

ul. Śmidowicza 48, 81-127 Gdynia

tel: (+48) 58 625 81 02, fax: (+48) 58 625 01 47, e-mail: pgzsw@pgzsw.pl

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani / Pan skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@pgzsw.pl

4. Pani / Pana dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, adresu mailowego, nr telefonu, serii i numeru dowodu osobistego, adresu zamieszkania oraz wizerunku będą przetwarzane w celu:

a. zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Administratorem oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem - przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków, do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji,

b. wykonywania ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych - przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych,

c. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora opisanego poniżej - przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym zakresie nie dłużej jednak niż do czasu uznania za uzasadniony szczególną sytuacją Państwa sprzeciwu,

d. w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody, dane będą przetwarzane także w celu marketingowym - do czasu cofnięcia przez Panią/Pana tej zgody.

5. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

a. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w przypadku wyrażenia przez Panią / Pana zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych,

b. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu wykonania umowy, której jest Pani / Pan stroną,

c. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

d. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, jakimi są zapewnienie niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, dochodzenie roszczeń, marketingu bezpośredniego, budowania relacji i wizerunku oraz związanych z monitoringiem (wizyjnym z kamer przemysłowych oraz aktywności użytkowników korzystających z systemu informatycznego).

6. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.

7. Przysługują Pani / Panu: prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych.

8. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Pani / Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

9. Informujemy, że przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Informujemy, że odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być:

a. podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, uczestniczące w wykonywaniu czynności Administratora:

I. dostawcy systemów informatycznych i usług IT;

II. podmioty świadczące Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, szkoleniowe, organizacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;

III. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony miejsca pracy;

b. inni administratorzy przetwarzający dane we własnym imieniu:

I. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;

II. podmioty współpracujące z Administratorem przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych - w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;

III. podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne;

c. organy uprawnione do otrzymania Pani / Pana danych na podstawie przepisów prawa.

11. Informujemy, że Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej. Odbiorcą danych będzie IFS Sri Lanka LTD, 501 Galle Road Colombo 06, Sri Lanka. Podmiot ten spełnia wymogi techniczne i organizacyjne zatwierdzone w modelowych klauzulach umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Przysługuje Pani / Panu prawo do otrzymania kopii danych odpowiednich zabezpieczeń, tj. kopii zawartej przez Administratora z ww. podmiotem umowy transferowej.

12. Informujemy, że Pani / Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.


Information clause PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o.

Based on the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing the Directive 95/46/EC; (OJ EU L No. 119, page 1), hereinafter referred to as the “GDPR”, we inform you that:

1. Your Personal Data Controller is PGZ STOCZNIA WOJENNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ with its registered office in Gdynia at ul. Śmidowicza 48, 81-127 Gdynia, entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register by the District Court Gdańsk-Północ in Gdańsk, 8th Commercial Division of the National Court Register under KRS No. 0000657652, NIP (Tax Identification Number) 7962975487, REGON (Statistical Identification Number) 366293369, with a share capital of PLN 176,032,400, hereinafter referred to as the “Controller”.

2. The contact details of the Controller are as follows:

PGZ Stocznia Wojenna sp. z o.o.

ul. Śmidowicza 48, 81-127 Gdynia

phone: (+48) 58 625 81 02, fax: (+48) 58 625 01 47, e-mail: pgzsw@pgzsw.pl

3. The Controller has appointed the Data Protection Officer, whom you may contact by e-mail at: iod@pgzsw.pl

4. Your personal data in the form of first and last name, e-mail address, phone number, ID card series and number, residence address and image will be processed for the following purposes:

a. to conclude and perform the agreement concluded with the Controller and make the necessary settlements in connection with its conclusion - for the time necessary for the performance of the agreement, and after its termination, personal data will be processed for the time necessary to demonstrate the correct performance of the obligations arising therefrom, until the expiration of the time limits indicated in the regulations on archiving,

b. to perform the Controller's statutory obligations, in particular tax and reporting obligations - for the time necessary to perform the Controller's statutory obligations, in particular until the expiration of the limitation period of tax liabilities,

c. to pursue the Controller's legitimate interest described below - for the time necessary for the Controller to pursue the legitimate interest, in this regard, however, no longer than until your objection is deemed justified by your particular situation,

d. if you have given your consent, your data will also be processed for marketing purposes - until you withdraw the consent.

5. Your personal data will be processed based on:

a. Article 6(1)(a) of the GDPR, in the event that you consent to the processing of data for marketing purposes,

b. Article 6(1)(b) of the GDPR, for the purpose of performing the agreement to which you are a party,

c. Article 6(1)(c) of the GDPR, in order to fulfill a legal obligation of the Controller,

d. Article 6(1)(f) of the GDPR, i.e. for the purposes arising from the legitimate interests pursued by the Controller, which are necessary settlements in connection with the concluded agreement, assertion of claims, direct marketing, building relationships and image, and related to monitoring (video from CCTV cameras and the activity of users using the IT system).

6. The provision of personal data by you is voluntary, but the consequence of not providing the data will be the inability to conclude the agreement.

7. You have the right to request access to personal data, rectify, delete or restrict the processing of such data, the right to object to the processing, as well as the right to data portability.

8. To the extent that your data are processed on the basis of a separate consent, you have the right to withdraw your consent at any time. However, this will not affect the lawfulness of the processing that was carried out before its withdrawal.

9. We would like to inform you that you have the right to lodge a complaint against the processing of data with the supervisory authority – President of the Office for Personal Data Protection.

10. Please be informed that the recipients of your personal data may be:

a. entities processing data on behalf of the Controller, participating in the performance of the activities of the Controller:

I. IT system and service providers;

II. entities providing the Controller with advisory, consulting, audit, training, organizational services, legal, tax and accounting assistance;

III. entities providing safety and workplace protection services to the Controller;

b. other controllers processing data on their own behalf:

I. entities carrying out postal or courier activities;

II. entities cooperating with the Controller in handling accounting, tax and legal matters – to the extent to which they become the Data Controller;

III. entities providing telecommunications services;

c. bodies authorized to receive your data on the basis of the provisions of law.

1. Please be informed that your personal data may be transferred to a third country/international organization. The recipient of the data will be IFS Sri Lanka LTD, 501 Galle Road Colombo 06, Sri Lanka. The entity meets the technical and organizational requirements approved in the model contractual clauses approved by the European Commission. You are authorized to receive a copy of the data of the relevant protection, i.e. a copy of the transfer agreement concluded by the Controller with the above-mentioned entity.

2. Please be informed that your data will not be processed in an automated manner, also such data will not be used for profiling.

Obowiązek informacyjny dla spółki: WOJSKOWE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE S.A.

Klauzula informacyjna Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016 r., str. 1, nazwanego dalej RODO informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych („ADO”) są WZE S.A. z siedzibą w Zielonce (05-220), przy ul. 1 maja 1, KRS:0000296158, NIP: 125-00-00-071, tel. 22 781 99 71, e-mail: wze@wze.com.pl

2. W sprawie ochrony Państwa danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez kontakt elektroniczny, pod adresem e-mail: iod@wze.com.pl, kontakt telefoniczny pod numerem telefonu +48 22 781 99 71 w. 395

3. Cele i podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych przez WZE S.A.

1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:

a) podjęcia działań przed zawarciem umowy,

b) wykonania umowy,

c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,

2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnione interesy WZE S.A. w celu:

a) nawiązania współpracy i utrzymania kontaktów biznesowych, działań marketingowych

b) przetwarzania danych osobowych osób wyznaczonych przez kontrahenta do kontaktów przy realizacji umowy,

c) konieczności wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO, takich jak udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski,

d) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, jeśli takie powstaną w ramach postępowań pozasądowych, sądowych, arbitrażowych, mediacyjnych, egzekucyjnych,

e) identyfikacji osoby wchodzącej/wychodzącej na teren WZE S.A., min. za pośrednictwem systemu monitoringu wizyjnego,

f) archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.

4. Czas przetwarzania danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. W związku z powyższym dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celów wskazanych w p. 3, a następnie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych.

5. Kategorie danych osobowych Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Państwa danych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, zajmowane stanowisko.

6. Prawo osoby, której dane dotyczą. Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych, do sprostowania (poprawienia) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych. Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO, osobie której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych ani prawo do wniesienia sprzeciwu.

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek, drogą listowną na adres siedziby Administratora, drogą e-mail na adres: iod@wze.com.pl lub osobiście w siedzibie Spółki.

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 606-950-000, http:// www.uodo.gov.pl/pl

8. Odbiorcy danych. Odbiorcą Państwa danych osobowych są podmioty współdziałające z Administratorem przy realizacji celów przetwarzania określonych w p. 3., które świadczą usługi na rzecz Administratora danych, czyli WZE S.A. i którym te dane są udostępniane/powierzane np. dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznym, adwokatom i radcom prawnym, podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, szkoleniowe, organizacyjne, pocztowe, kurierskie, podmiotom świadczącym usługi ochrony, Spółkom w ramach Grupy PGZ, instytucjom naukowym, organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Podmioty, którym zostaną udostępnione dane osobowe, zobowiązują się do zachowania poufności oraz wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, gwarantujących ochronę powierzonych danych osobowych.

9. Przesyłanie danych osobowych do państwa trzeciego. Dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („państwa trzecie”) wyłącznie jeśli jest to niezbędne do wykonywania umów z kontrahentami Administratora. Jakiekolwiek inne przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego może mieć miejsce po uzyskaniu Państwa zgody.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów np. kontaktów biznesowych, wejścia na teren zakładu WZE S.A. oraz prawidłowej realizacji umowy.

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Państwa, nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust 1 i 4 RODO.

12. Źródło danych. Państwa dane osobowe pochodzą z informacji pozyskanych w wyniku nawiązanej współpracy z Państwa firmą.

 

Information clause Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A.

Pursuant to Article 14(1) and (2) of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (O.J. EU L 119 of 04.05.2016, p. 1), hereinafter referred to as the “GDPR”, we inform you that:

1. Your Personal Data Controller is WZE S.A., with its registered office in Zielonka (05-220), ul. 1 maja 1, KRS: 0000296158, NIP (Tax Identification Number): 125-00-00-071, phone 22 781 99 71, e-mail: wze@wze.com.pl

2. Regarding the protection of your personal data, you can contact the Data Protection Officer by electronic means, at the following e-mail address: iod@wze.com.pl, phone contact at +48 22 781 99 71 ext. 395

3. Purposes and grounds for the processing of your personal data by WZE S.A.

1) based on Article 6(1)(b) and (c) of the GDPR for the purpose of:

a) taking actions before concluding the agreement,

b) performing the agreement,

c) fulfilling legal obligations incumbent on the Controller,

2). Based on Article 6(1)(f) of the GDPR - legitimate interests of WZE S.A. for the purpose of:

a) establishing cooperation and maintaining business contacts, marketing activities

b) processing of personal data of persons designated by the counterparty for contacts during the performance of the agreement,

c) necessities arising from legitimate interests pursued by the Personal Data Officer, such as responding to your letters and requests,

d) asserting or securing claims, if such arise in the course of out-of-court, judicial, arbitration, mediation, enforcement proceedings,

e) identifying the person entering/leaving the premises of WZE S.A., e.g. via video surveillance system,

f) archiving (evidence) being the realization of the legitimate interest of securing information in the event of a legal need to prove facts.

4. The period of processing of personal data is related to the purposes of processing indicated above. Accordingly, personal data will be processed until the purposes indicated in point 3 are fulfilled, and thereafter for the period of time during which the Controller is required by law to retain the data.

5. Categories of personal dataThe Controller will process the following categories of your data: first name, last name, e-mail address, phone number, position held.

6. Right of the data subject. In accordance with applicable personal data protection laws, you have the right to access your data, the right to rectify (correct) your data, to erase the data, to restrict data processing or to object to its processing, the right to data portability. If the processing of personal data is based on Article 6(1)(c) of the GDPR, the data subject has no right to data portability, erasure, or the right to object.

You can exercise these rights by submitting a request, by mail to the Controller's registered office address, by e-mail to: iod@wze.com.pl or in person at the Company's registered office.

7. Right to lodge a complaint with a supervisory authority. You may lodge a complaint with the supervisory authority which in Poland is the President of the Office for Personal Data Protection. Contact details: Urząd Ochrony Danych Osobowych [Office for Personal Data Protection], ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw, phone: 606-950-000, http:// www.uodo.gov.pl/pl

8. Data recipients. The recipient of your personal data are entities which cooperate with the Controller in the implementation of the purposes of processing specified in point 3, which provide services to the Data Controller, i.e. WZE S.A., and to whom the data are provided/entrusted, e.g. providers of external ICT systems, attorneys and legal advisors, entities providing advisory, consulting, auditing, training, organizational, postal, courier services, entities providing security services, Companies within the PGZ Group, scientific institutions, state authorities or other entities authorized by law. Entities to which personal data will be provided undertake to maintain confidentiality and implement appropriate technical and organizational measures to guarantee the protection of the entrusted personal data.

9. Transfer of personal data to a third country. Personal data may be transferred to recipients in countries outside the European Economic Area (“third countries”) only if it is necessary to perform agreements with the Controller's counterparties. Any other transfer of personal data to a third country may take place after obtaining your consent.

10. Provision of personal data is voluntary, but necessary for the above purposes, e.g. business contacts, entry to WZE S.A. premises and proper performance of the agreement.

11. Automated decision-making. In the course of your personal data processing, no decisions will be made automatically about you, and no profiles will be created, which means that the actions referred to in Article 22(1) and (4) of the GDPR will not be taken.

12. Data source. Your personal data are derived from the information obtained as a result of the established cooperation with your company.

Obowiązek informacyjny dla spółki: WOJSKOWE ZAKŁADY UZBROJENIA S.A.

Klauzula informacyjna Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A.

Realizując obowiązek wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w stosunku do:

a) osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, ubiegających się o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zakupowym;

b) pracowników, współpracowników, przedstawicieli, pełnomocników, podwykonawców lub reprezentantów podmiotów innych niż osoby fizyczne, ubiegających się o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zakupowym lub będącymi podwykonawcami takich podmiotów;

c) innych osób, których dane przetwarzamy w celach weryfikacji złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zakupowym;

d) kontrahentów będących stronami zawieranych umów (osoby fizyczne prowadzące tzw. jednoosobową działalność gospodarczą, osoby fizyczne prowadzące działalność w postaci spółek prawa cywilnego);

e) osób reprezentujących kontrahentów instytucjonalnych (np. wspólnicy spółek osobowych, członkowie zarządu spółek kapitałowych, prokurenci, pełnomocnicy, syndycy);

f) osób wskazanych przez kontrahentów do kontaktu oraz do realizacji przedmiotu umów (np. koordynatorzy).

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Parkowej 42 wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 000309337 są Administratorem Państwa danych osobowych.

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować
w sprawach ochrony danych osobowych: Pan Józef Huruk tel. 566446280, e-mail: j.huruk@wzu.pl lub pisemnie na adres wskazany w pkt. I.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w związku z rejestracją na platformie zakupowej, prowadzeniem postępowania zakupowego, a także do ewentualnego zawarcia i/lub prawidłowej realizacji łączącego Państwa ze Spółką stosunku prawnego. Określono cele przetwarzania Państwa danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

a) podjęcie czynności przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w zakresie danych osobowych osób prowadzących działalność gospodarczą, z którymi Spółka może zawrzeć umowę – przez okres trwania współpracy;

b) realizacja umowy – w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przez okres trwania współpracy;

c) dokonywanie rozliczeń realizacji umowy pomiędzy stronami, w tym realizacji płatności w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przez okres współpracy;

d) realizacja obowiązków w zakresie egzekucji roszczeń – w celu realizacji obowiązków w zakresie egzekucji z wierzytelności wynikających z Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o komornikach sądowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez 3 lata od ostatniego potrącenia;

e) realizacja obowiązków w zakresie rachunkowości – w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez okres 5 lat od końca roku, w którym nastąpiło zdarzenie podatkowe;

f) wypełnianie obowiązków podatkowych – w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, w szczególności Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło zdarzenie podatkowe;

g) dochodzenie roszczeń lub obrony przed roszczeniami – jako prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na dochodzeniu swoich praw majątkowych lub niemajątkowych lub ochronie przed roszczeniami wobec administratora, zgodnie z przepisami ogólnymi, w szczególności Kodeksem cywilnym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez 3 lata od zakończenia współpracy;

h) analityka i weryfikacja kontrahenta – jako prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na analizie wyników prowadzonej działalności gospodarczej, opracowywaniu prognoz, przeprowadzaniu tzw. białego wywiadu kontrahenta oraz badaniu Państwa satysfakcji ze współpracy (art. 6 ust. 1 lit f RODO) – przez okres trwania współpracy;

i) komunikacja pomiędzy Stronami – jako prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu odpowiedniej komunikacji pomiędzy stronami umowy (art. 6 ust. 1 lit f RODO) – przez okres trwania współpracy;

j) prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług – jako prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu działań promujących prowadzoną przez Administratora działalność (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez okres trwania współpracy albo do chwili złożenia sprzeciwu.

IV. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do danych istnieją dla Spółki ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okresy podane w pkt. III, w szczególności na czas niezbędny do wykonania umowy oraz do realizacji ewentualnych roszczeń Administratora danych osobowych związanych postępowaniem zakupowym lub z zawartą umową, a następnie na czas przechowywania dokumentów w archiwum zakładowym.

VI. Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora (usługodawcy z zakresu m.in. usług księgowokadrowych, prawnych, doradczych, IT, spedycyjnych i przewozowych), a także podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe). Państwa dane nie będą przekazane do państw trzecich. Dane mogą być udostępnianie podmiotom wchodzącym w skład grupy kapitałowej PGZ S.A. Przetwarzane przez Administratora Pana/Pani dane mogą pochodzić z publicznych rejestrów, informacji uzyskanych z wywiadowni gospodarczych lub w inny sposób upublicznionych.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów rejestracji na platformie zakupowej lub prowadzenia postępowania zakupowego oraz innych działań prowadzących do zawarcia umowy pomiędzy oferentem a Spółką. W przypadku, gdy postępowanie nie prowadzi do zawarcia przez Państwa umowy bezpośrednio ze Spółką, podanie danych osobowych może być Państwa obowiązkiem służbowym lub może być niezbędne do zawarcia umowy pomiędzy Państwem a podmiotem trzecim (np. gdy są Państwo podwykonawcą Oferenta). Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rejestracji na platformie zakupowej lub uczestniczenia w postępowaniu zakupowym.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Information clause Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A.

In fulfillment of the obligation under the General Data Protection Regulation (GDPR) to:

a) natural persons conducting business activity, applying for admission to participate in the procurement procedure;

b) employees, associates, representatives, attorneys, subcontractors or representatives of entities other than natural persons applying for admission to participate in the procurement procedure or being subcontractors of such entities;

c) other persons whose data we process for the purpose of verifying submitted offers or requests to participate in the procurement procedure;

d) counterparties which are parties to the concluded agreements (natural persons being sole proprietors, natural persons conducting business activity in the form of civil law companies);

e) persons representing institutional counterparties (e.g., partners in partnerships, members of the management board of corporations, commercial representatives, attorneys, insolvency officials);

f) persons designated by the counterparties for contact and for implementation of the subject of the agreements (e.g., coordinators). Pursuant to Article 13(1) and (2) of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (O.J. EU L 119, p. 1), hereinafter the “GDPR”, we inform you that:

I. Personal Data Controller

Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. with its registered office in Grudziądz at ul. Parkowa 42, entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register, kept by the District Court in Toruń, 7th Commercial Division of the National Court Register under the number 000309337 is the Controller of your personal data.

II. Data Protection Officer

We have appointed the Data Protection Officer whom you can contact regarding personal data protection issues: Mr. Józef Huruk tel. 566446280, e-mail: j.huruk@wzu.pl or in writing to the address indicated in point I.

III. Purposes and basis for processing

The processing of your personal data is necessary in connection with registration on the procurement platform, the conduct of the procurement procedure, as well as for the possible conclusion and/or proper execution of the legal relationship between you and the Company. The purposes of your data processing were determined. As the Controller we will process your data. A legal basis for the personal data processing is:

a) taking actions prior to conclusion of the agreement (Article 6(1)(b) of the GDPR) - with regard to the personal data of persons conducting business activity with whom the Company may enter into the agreement - for the duration of the cooperation;

b) performing the agreement - to the extent necessary to perform the agreement (Article 6(1)(b) of the GDPR) - for the duration of the cooperation;

c) making settlements of the performance of the agreement between the parties, including the execution of payments to the extent necessary for the performance of the agreement (Article 6(1)(b) of the GDPR) - for the period of cooperation;

d) implementing debt enforcement obligations - in order to perform obligations related to debt enforcement under the Code of Civil Procedure, the Act on bailiffs (Article 6(1)(c) of the GDPR) - for 3 years after the last deduction;

e) performing accounting obligations - in order to fulfill obligations under the Accounting Act (Article 6(1)(c) of the GDPR) - for a period of 5 years from the end of the year in which the tax event occurred;

f) performing tax obligations - for the purpose of fulfilling obligations under tax laws, in particular the Tax Ordinance, the Corporate Income Tax Act, the VAT Act (Article 6(1)(c) of the GDPR) - for a period of 5 years from the end of the tax year in which the tax event occurred;

g) asserting claims or defending against claims - as the Controller's legitimate interest in asserting its property or non-property rights or defending against claims against the Controller, in accordance with general regulations, in particular the Civil Code (Article 6(1)(f) of the GDPR) - for 3 years after the termination of cooperation;

h) analytics and counterparty verification - as a legitimate interest of the Controller to analyze the performance of the business activity conducted, develop forecasts, conduct the so-called white intelligence of the counterparty and survey your satisfaction with the cooperation (Article 6(1)(f) of the GDPR) - for the period of cooperation;

i) communication between the Parties - as the Controller's legitimate interest in ensuring adequate communication between the Parties to the agreement (Article 6(1)(f) of the GDPR) - for the period of cooperation;

j) conducting marketing activities for the Controller's own products and services - as the Controller's legitimate interest in conducting activities promoting the Controller's business activity (Article 6(1)(f) of the GDPR) - for the period of cooperation or until an objection is filed.

IV. Right to object

You have the right to object at any time to the processing of the data described above. We will no longer process your data for these purposes, unless we can demonstrate that the Company has valid legitimate grounds overriding your interests, rights and freedoms with regard to the data in question or that your data are necessary for us to establish, exercise or defend against claims, if any.

V. Data storage period

Your personal data will be processed for the periods stated in point III, in particular for the time necessary for the performance of the agreement and for the settlement of possible claims of the Controller of personal data related to the procurement procedure or to the concluded agreement, and thereafter for the period of storage of documents in the company archives.

VI. Data recipients

Recipients of your data may be entities that process personal data on behalf of the Controller on the basis of concluded agreements (service providers in the field of, among others, accounting and HR services, legal, consulting, IT, forwarding and transportation services), as well as entities authorized under applicable laws (in particular, courts and state authorities). Your data will not be transferred to third countries. The data may be shared with entities that are part of the PGZ S.A. capital group. Your data processed by the Controller may come from public registers, information obtained from business intelligence agencies or otherwise made public.

VII. Rights of the data subjects:

Under the GDPR, you have:

a) the right of access to their data and receive a copy thereof;

b) the right to rectification (correction) of your data;

c) the right to erasure of data, restriction of data processing;

d) the right to object to data processing;

e) the right to data portability;

f) the right to lodge a complaint with a supervisory authority

VIII. Voluntary/required provision of data

Provision of personal data is voluntary, but necessary for the purposes of registering on the procurement platform or conducting procurement procedures and other activities leading to the conclusion of the agreement between the bidder and the Company. In the event that the procedure do not result in conclusion of the agreement directly between you and the Company, providing personal data may be your business obligation or may be necessary to enter into the agreement between you and a third party (for example, if you are a subcontractor of the Bidder). The consequence of failing to provide data is the inability to register on the procurement platform or participate in the procurement procedure.

You have the right to lodge a complaint with the Office for Personal Data Protection when you consider that the processing of personal data violates the provisions of the General Data Protection Regulation of 27 April 2016 or the Act on personal data protection.

Obowiązek informacyjny dla spółki: WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR 1 S.A.

Klauzula informacyjna Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z siedzibą w Zegrzu Południowym (05-130), zwana dalej „WZŁ Nr 1 S.A.”, „Administratorem”.

2. Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych w WZŁ Nr 1 S.A. jest Inspektor Ochrony Danych; kontakt e-mail:, iodo@wzl1.com.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z zawarciem umowy cywilno-prawnej z WZŁ Nr 1 S.A. zgodnie z Kodeksem Cywilnym oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów w szczególności:

- zapewnianie bezpieczeństwa na terenie należącym do Spółki, gdzie uzasadnionym interesem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa,

- wymiana informacji o zleceniobiorcach wykonujących zlecenia na rzecz podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, (w tym książki korporacyjne, planowanie i analiza zatrudnienia), gdzie uzasadnionym interesem jest umożliwienie współpracy na skalę krajową lub międzynarodową,

- zarządzanie rozwojem oraz zasobami ludzkimi, w tym podnoszenie kwalifikacji, także na poziomie całej grupy, gdzie uzasadnionym interesem jest dbanie o jak najwyższy poziom kadry zarządzającej oraz pozostałych zatrudnionych,

- w ramach zarządzania rozwojem dane mogą być wykorzystane w procesie profilowania umożliwiającego optymalne wykorzystanie potencjału osób współpracujących,

- w procesie realizacji usług przez Spółkę dane osobowe zleceniobiorców mogą być przekazywane, w koniecznym zakresie, podmiotom na rzecz których lub z udziałem których, Spółka świadczy usługi,

- na przekazanie danych osobowych w związku ze świadczeniami dodatkowymi (ubezpieczenie, aktywność sportowa i inne), gdzie uzasadnionym interesem jest zagwarantowanie jak najlepszych warunków zleceniobiorcom;.

4. W przypadku wyrażenia dodatkowej i dobrowolnej zgody, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w innych celach zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. „a” na przykład zgody na:

- wykorzystanie wizerunku w ramach działań marketingowych;

5. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres trwania zawartej umowy oraz po ustaniu stosunku prawnego przez okres niezbędny do ochrony roszczeń w przypadku roszczeń sądowych oraz wymagany odrębnymi przepisami.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO, ograniczenia przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych w przypadkach, w których podstawą przetwarzania jest zgoda lub umowa a samo przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu realizowanego przez Administratora.

9. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

- dostawcy systemów informatycznych i usług IT w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;

- podmioty świadczące WZŁ Nr 1 S.A. usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, szkoleniowe, organizacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;

- inne podmioty z Grupy PGZ, w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków związanych z prowadzoną działalnością biznesową;

- pozostali klienci, kontrahenci WZŁ Nr 1 S.A. – w zakresie niezbędnym do wykonywania umów zawieranych przez WZŁ Nr 1 S.A. lub świadczenia usług z ich udziałem lub na rzecz takich podmiotów na innej podstawie;

- podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;

- podmioty prowadzące działalność płatniczą banki/instytucje płatnicze;

- podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne;

- upoważnione z mocy prawa podmioty na udokumentowany wniosek.

11. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

12. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

13. Podanie danych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy jest dobrowolne, ich zakres określają przepisy takich ustaw szczególnych (m.in. ustaw podatkowych), ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości nawiązania lub kontynuowania umowy. Podanie danych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie skutkować brakiem możliwości realizacji konkretnego celu. Podanie danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora jest konieczne do realizacji tych interesów, a ich nie podanie uniemożliwi realizację takich celów.

14. W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych e-mail:, iodo@wzl1.com.pl.

 

Information clause Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.

Based on the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing the Directive 95/46/EC; (OJ EU L No. 119, page 1), we inform you that:

1. Your Personal Data Controller is Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. with its registered office in Zegrze Południowe (05-130), hereinafter referred to as “WZŁ Nr 1 S.A.”, “Controller”.

2. The person responsible for the correct data processing at WZŁ Nr 1 S.A. is the Data Protection Officer; e-mail contact:, iodo@wzl1.com.pl.

3. Your personal data is processed in connection with the conclusion of a civil law agreement with WZŁ Nr 1 S.A. in accordance with the Civil Code and on the basis of Article 6(1)(a) of the GDPR, i.e. your consent, Article 6(1)(f) of the GDPR, i.e. fulfillment of the Controllerr's legal obligations, and Article 6(1)(f) of the GDPR, i.e. pursue of legitimate interests, in particular:

- ensuring safety on the Company's premises, where the legitimate interest is to guarantee safety,

- exchange of information about contractors performing orders for entities belonging to the same group of companies, (including corporate books, headcount planning and analysis), where the legitimate interest is to enable cooperation on a national or international scale,

-. development and human resources management, including skill improvement, also at the group level, where it is a legitimate interest to ensure the highest possible level of management personnel and other employees,

- as part of the development management, the data can be used in a profiling process that enables the optimal use of the potential of collaborators,

- in the process of performance of services by the Company, the personal data of contractors may be transferred, to the extent necessary, to entities to which, or with whose participation the Company provides services,

- for the transfer of personal data in connection with fringe benefits (insurance, sports activities and others), where the legitimate interest is to guarantee the best possible conditions for contractors;.

4. If you give additional and voluntary consent, your personal data will be processed for other purposes in accordance with Article 6(1)(a), for example, consent to:

- the use of image in marketing activities;

5. At any time you have the right to withdraw the consents you have given, which will not affect the legality of the processing carried out until the time of their withdrawal.

6. Personal data will be processed throughout the term of the concluded agreement and after the termination of the legal relationship for the period necessary for the protection of claims in case of legal claims and required by separate regulations.

7. You have the right to request access to personal data, rectification, erasure in cases indicated in Article 17(1) of the GDPR, restriction of processing, as well as the right to data portability in cases where the basis for processing is consent or agreement and the processing itself is carried out by automated means.

8. You have the right to object to the processing of your personal data on the basis of a legitimate interest pursued by the Controller.

9. We would like to inform you that you have the right to lodge a complaint against the processing of data with the supervisory authority – President of the Personal Data Protection Office.

10. Please be informed that the recipient of your personal data will be:

- providers of IT systems and services to maintain continuity and correct operation of systems;

- entities providing advisory, consulting, audit, training, organizational services, legal, tax and accounting assistance to WZŁ Nr 1 S.A.;

- other entities in the PGZ Group, to the extent necessary to perform obligations related to business activity;

-. other customers, counterparties of WZŁ Nr 1 S.A. - ito the extent necessary for performance of agreements concluded by WZŁ Nr 1 S.A. or provision of services with their participation or to such entities on another basis;

- postal or courier service providers, for the purpose of correspondence delivery;

- entities conducting payment activities, banks/payment institutions;

- entities providing telecommunications services;

- entities authorized by law upon documented request.

11. Please be informed that your personal data will not be transferred to a third country/international organization.

12. Please be informed that your data will not be processed in an automated manner, also such data will not be used for profiling.

13. Provision of data necessary for the conclusion and performance of the agreement is voluntary, their scope is determined by the provisions of such special acts (including tax acts), failure to provide the data will be associated with the inability to establish or continue the agreement. Provision of data processed on the basis of consent is voluntary, but failure to do so will result in the inability to achieve a specific purpose. Provision of data processed on the basis of the legitimate interests of the Controller is necessary for the realization of such interests, and failure to provide such data will prevent the achievement of such purposes.

14. If you have any questions related to data processing, you may contact the Data Protection Officer email:, iodo@wzl1.com.pl.

Obowiązek informacyjny dla spółki: ZAKŁADY MECHANICZNE "BUMAR-ŁABĘDY" S.A.

Klauzula informacyjna Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY" S.A.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz. Urz.UE. L 2016 Nr 119, (zwanego dalej „RODO “), zamawiający – spółka Zakłady Mechaniczne „BUMARŁABĘDY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach informuje, że:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY" S.A. ul. Mechaników 9, 44-109 Gliwice, z administratorem można kontaktować się:

a. e-mail: bumar@bumar.gliwice.pl;

b. pod adresem korespondencyjnym;

2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Z Inspektorem możesz skontaktować się w następujący sposób:

a. e-mail: iod@bumar.gliwice.pl;

b. pod adresem korespondencyjnym Administratora;

3. Niniejsza klauzula informacyjna stanowi realizację obowiązku informacyjnego administratora związanego z zawarciem umowy wobec:

a. Dostawców będącymi osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą;

b. Wyznaczonych przez Dostawcę osób kontaktowych lub osób reprezentujących, w przypadku, gdy stroną umowy jest spółka prawa handlowego;

4. Jeżeli prowadzi Pani/Pan jednoosobową działalność gospodarczą, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z podjęciem działań w celu zawarcia umowy oraz w celu jej wykonania. W tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną (art. 6 ust.1 lit. b RODO).

5. Jeżeli została Pani/Pan wyznaczona jako osoba kontaktowa, Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione Administratorowi przez Pani/Pana pracodawcę (podmiot zatrudniający), w związku z wykonywaniem umowy handlowej łączącej Pani/Pana pracodawcę (podmiot zatrudniający) z Administratorem.

6. Jeżeli została Pani/ Pan wyznaczona jako osoba reprezentująca, Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione przez Dostawcę/Administratora, którego Pani/Pan reprezentuje. W tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest pranie uzasadniony interes Administratora oraz tego podmiotu (art. 6 ust.1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu wiarygodnej identyfikacji kontrahenta oraz jego reprezentantów.

7. Niezależnie od zapisów pkt 4-6 powyżej, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a. Obsługi rachunkowo księgowej – postawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust.1 lit. c RODO) wynikających z przepisów podatkowych oraz przepisów o rachunkowości;

b. W wewnętrznych celach administracyjnych Zakładów Mechanicznych „BUMARŁABĘDY “S.A. – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na sprawnym zarządzaniu przedsiębiorstwem Administratora;

c. W wewnętrznych celach administracyjnych Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.– podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na sprawnym zarządzaniem przedsiębiorstwami Grupy;

d. W celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO), polegający na obronie swoich interesów gospodarczych;

e. Dane osobowe Dostawców – w przypadku zawarcia umowy z Dostawcą będącym osobą fizyczną – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 lit. b RODO oraz art. 6 lit. c RODO – celem przeprowadzenia postepowania zakupowego, wyboru oferty, zawarcia i wykonania umowy, jak również wypełnienia ciążących na Administratorze Danych Osobowych innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w związku z jej zawarciem;

f. Dane osobowe osób reprezentujących Dostawcę, w tym pełnomocników Dostawcy - podstawa prawna przetwarzania: art. 6 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych polegający na umożliwieniu przeprowadzenia postepowania zakupowego, wyboru oferty zawarcia i realizacji umowy;

g. Dane osobowe innych osób fizycznych wskazanych przez Wykonawcę do kontaktów z zamawiającym – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych polegający na umożliwieniu przeprowadzenia postepowania zakupowego, wyboru oferty wykonywania umowy;

8. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych Osobowych tak długo, jak jest to niezbędne do prowadzenia i zakończenia postępowania zakupowego, wykonywania umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, lub wypełnienia innych obowiązków zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów prawa.

9. Dane osobowe mogą być powierzone lub udostępnione następującym kategoriom odbiorców:

a. Podmiotom przetwarzającym - Administrator Danych Osobowych może powierzyć przetwarzanie danych na podstawie umów zawieranych zgodnie z art. 28-29 RODO, a dane te przetwarzane są wyłącznie na polecenie Administratora Danych;

b. Administratorom danych osobowych – w przypadku gdy Administrator Danych

Osobowych korzysta z usług usługodawców, którzy sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych, w ramach dostarczanych usług;

c. Innym podmiotom jeśli obowiązek przekazania danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa;

10. Dane osobowe nie będą przekazywanie do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

11. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

12. Administrator Danych Osobowych informuje o następujących prawach osoby, której dane osobowe są przetwarzane:

a. prawo do dostępu do danych osobowych – art. 15 RODO;

b. prawo sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia danych osobowych, które są niekompletne – art. 16 RODO;

c. prawo do usunięcia danych osobowych, w szczególności jeżeli nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania, lub jeśli dane osobowe nie są potrzebne do realizacji celu ich przetwarzania – art. 17 RODO;

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – art. 18 RODO;

e. prawo do przenoszenia danych osobowych – art. 20 RODO;

f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych;

z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą – art. 21 RODO;

g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2;

13. Podanie danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do udziału w postępowaniu zakupowym, zawarcia umowy, jak również jest niezbędne do jej wykonywania. Nie podanie wszystkich wymaganych danych osobowych stanowi przeszkodę do rozpatrzenia oferty w postępowaniu zakupowym, zawarcia umowy i jej wykonywania przez Administratora Danych Osobowych, a także stanowi przeszkodę do wykonywania przez Administratora Danych Osobowych obowiązków prawnych.

 

Information clause Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY" S.A.

Pursuant to Article 13 of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), OJ EU L 2016 No. 119 (hereinafter referred to as the “GDPR”), the Employer - Zakłady Mechaniczne „BUMARŁABĘDY" Spółka Akcyjna with its registered office in Gliwice informs you that:

a. Your Personal Data Controller is Zakłady Mechaniczne “BUMAR-ŁABĘDY” S.A. ul. Mechaników 9, 44-109 Gliwice, the Controller can be contacted as follows:

a. e-mail bumar@bumar.gliwice.pl;

b. at the correspondence address;

2. The Personal Data Controller has appointed the Data Protection Officer. You can contact the Data Protection Officer as follows:

a. e-mail iod@bumar.gliwice.pl;

b. at the Controller’s correspondence address;

3. This information clause implements the information obligation of the Controller related to the conclusion of the agreement towards:

a. Suppliers who are sole proprietors;

b. Supplier's designated contact persons or representatives, in case a party to the agreement is a commercial law company;

4. If you are a sole proprietor, your personal data will be processed in connection with taking actions to enter into the agreement and for the purpose of its performance. In this regard, the legal basis for processing is the necessary performance of the agreement to which you are a party (Article 6(1)(b) of the GDPR).

5. If you have been designated as a contact person, your personal data have been provided to the Controller by your employer (employing entity), in connection with the performance of the business agreement between your employer (employing entity) and the Controller.

6. If you have been designated as a representative, your personal data have been provided by the Supplier/Controller you represent. In this regard, the legal basis for the processing is the legitimate interest of the Controller and this entity (Article 6(1)(f) of the GDPR), which is to provide reliable identification of the counterparty and its representatives.

7. Notwithstanding the provisions of points 4-6 above, your personal data will be processed for the following purposes:

a. Accounting and bookkeeping services - the legal basis for processing is the necessity to fulfill the legal obligations of the Controller (Article 6(1)(c) of the GDPR) under tax and accounting regulations;

b. For internal administrative purposes of Zakłady Mechaniczne “BUMARŁABĘDY” S.A. - the legal basis for data processing is the legitimate interest of the Controller (Article 6(1)(f) of the GDPR), consisting in the efficient management of the Controller's enterprise;

c. For internal administrative purposes of Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.- the legal basis for data processing is the legitimate interest of the Controller (Article 6(1)(f) of the GDPR) consisting in efficient management of the Group's enterprises;

d. In order to establish or assert possible claims or defend against such claims by the Controller - the legal basis for data processing is the Controller's legitimate interest (Article 6(1)(f) of the GDPR) in defending its business interests;

e. Personal data of Suppliers - in the case of entering into the agreement with a Supplier who is a natural person - the legal basis for processing: Article 6(b) of the GDPR and Article 6(c) of the GDPR - for the purpose of conducting a procurement procedure, selecting an offer, entering into and performing the agreement, as well as fulfilling other obligations incumbent on the Personal Data Controller under the law, in connection with its conclusion;

f. Personal data of the Supplier’s representatives, including the Supplier's attorneys - the legal basis for processing: Article 6(f) of the GDPR - legitimate interest of the Personal Data Controller consisting in enabling the procurement procedure, selection of an offer to conclude and perform the agreement;

g. Personal data of other natural persons indicated by the Contractor for contact with the Employer - the legal basis for processing: Article 6(f) of the GDPR - legitimate interest of the Personal Data Controller consisting in enabling the procurement procedure, selection of an offer for performance of the agreement;

8. Personal data are processed by the Personal Data Controller for as long as it is necessary for the conduct and completion of the procurement procedure, performance of the agreement, and after its termination or expiration for a period corresponding to the limitation period of claims, or fulfillment of other obligations in accordance with the relevant laws.

9. Personal data may be entrusted or provided to the following categories of recipients:

a. Processors - the Personal Data Controller may entrust the processing of data on the basis of agreements entered into in accordance with Articles 28-29 of the GDPR, and the data shall be processed only at the order of the Data Controller;

b. To Personal Data Controllers - where the Personal Data Controller uses service providers who themselves determine the purposes and uses of personal data, as part of the services provided;

c. To other entities if the obligation to provide personal data results from applicable laws;

10. Personal data will not be transferred to third countries or to international organizations.

11. Personal data will not be subject to profiling.

12. The Personal Data Controller informs about the following rights of the person whose personal data are processed:

a. the right of access to the data – Article 15 of the GDPR,

b. the right to rectification of personal data that are incorrect or to complete personal data that are incomplete - Article 16 of the GDPR;

c. the right to erasure of personal data, in particular if there is no longer a legal basis for data processing, or if the personal data are no longer needed for the purpose of their processing - Article 17 of the GDPR;

d. the right to restriction of the personal data restriction - Article 18 of the GDPR;

e. the right to data portability – Article 20 of the GDPR;

f. the right to object to the processing of personal data where the processing is based on the legitimate interest of the Personal Data Controller;

for reasons related to the particular situation of the data subject - Article 21 of the GDPR;

g. the right to lodge a complaint to the supervisory authority, which is the President of the Office for Personal Data Protection, with the registered office in Warsaw, ul. Stawki 2;

13. Provision of personal data is a prerequisite for participation in the procurement procedure, conclusion of the agreement, as well as necessary for its performance. Failure to provide all the required personal data shall be an obstacle to the consideration of an offer in the procurement procedure, the conclusion of the agreement and its performance by the Personal Data Controller, and will also be an obstacle to the performance of legal obligations by the Personal Data Controller.

Obowiązek informacyjny dla spółki: CENZIN SP. Z O.O.

Klauzula informacyjna Cenzin Sp. z o.o.

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO) CENZIN sp. z o.o. informuje o poniższym:

1. Administrator danych informuje, iż niniejsza klauzula informacyjna dotyczy osób fizycznych, osób fizycznych występujących z ramienia osób prawnych, biorących udział w postępowaniu zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych[1] lub w związku z uczestnictwem w procesie ofertowym przeprowadzanym przez Administratora danych poza Ustawą Prawo zamówień publicznych.

2. Administratorem danych osobowych jest CENZIN sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie
(00-957) przy ul. Czerniakowskiej 81/83 (zwana dalej: Spółką lub Administratorem).

3. W Spółce został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się bezpośrednio pod adresem e-mail: iod@cenzin.com lub korespondencyjnie CENZIN sp. z o.o., ul. Czerniakowska 81/83, 00-957 Warszawa.

4. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach oraz na podstawie prawnej:

a) w związku z uczestnictwem w postępowaniu zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych (dokonania weryfikacji, oceny i wyboru oferty, podjęcie czynności zmierzających do zawarcia umowy, w celu realizacji obowiązków prawnych ciążące na Administratorze, określone obowiązującymi przepisami prawa) – podstawą praną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

b) w związku z przeprowadzeniem procesu ofertowego niepodlegającego pod Ustawę Prawo zamówień publicznych (dokonania weryfikacji, oceny i wyboru oferty, podjęcie czynności zmierzających do zawarcia umowy, w celu realizacji obowiązków prawnych ciążące na Administratorze, określone obowiązującymi przepisami prawa) - art. 6 ust. 1 lit. c), f) RODO.

5. Administrator danych informuje, iż przetwarzanie nie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

6. W przypadku procesu ofertowania poza Ustawą Prawo zamówień publicznych przetwarzania, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora, za prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora uważa się:

a) dokonania weryfikacji, oceny i wyboru oferty,

b) podjęcie czynności zmierzających do zawarcia umowy,

c) w celach związanych z dociekaniem pomiędzy stronami roszczeń z tytułu uczestnictwa w procesie ofertowym,

d) przetwarzanie danych kontaktowych wskazanych w celach kontaktowych w związku z uczestnictwem w procesie ofertowym,

e) przetwarzanie do wewnętrznych celów zarządczych związanych z realizacja wewnętrznych procedur związanych z procesem ofertowania.

7. Administrator danych informuje, iż dane osobowe moją być ujawniane:

a) odbiorcom danych w oparciu o art. 28 RODO – powierzenie przetwarzania danych osobowych. Kategoriami odbiorców danych osobowych są lub mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora danych usługi lub/i produkty w takich obszarach jak: dostarczanie rozwiązań teleinformatycznych, usługi doradcze w zakresie ochrony danych osobowych, usługi w zakresie przeprowadzania audytów. Informujemy, iż wykaz podmiotów, którym Administrator danych powierzył dane osobowe dostępny jest na żądanie osoby, której dane dotyczą,

b) odbiorcom danych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Kategoriami odbiorców są lub mogą być podmioty w zakresie przeprowadzania audytów wynikających z obowiązujących przepisów praw, usługi w zakresie Poczty Polskiej, usługi kurierskie, usługi zewnętrznych kancelarii prawnych. Informujemy, iż wykaz podmiotów, którym Administrator danych ujawnia dane osobowe dostępny jest na żądanie osoby, której dane dotyczą,

c) organom publicznym (państwowym) na mocy obowiązujących przepisów prawa (np. sądy, Urząd Skarbowy). Informujemy, iż wykaz podmiotów, którym Administrator danych ujawnia dane osobowe dostępny jest na żądanie osoby, której dane dotyczą.

8. Administrator danych informuje, iż dane osobowe są lub mogą być ujawniane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) – do państwa trzeciego w oparciu o postanownie Rozdziału V RODO w tym m. in. o:

a) art. 45 RODO - przekazywanie na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony,

b) art. 46 ust. 2 lit. c) RODO - standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję zgodnie z procedurą sprawdzającą.

Informujemy, iż wykaz podmiotów poza EOG, którym Administrator danych ujawnia dane osobowe dostępny jest na żądanie osoby, której dane dotyczą. Dotyczy to również uzyskania kopii danych osobowych od Administratora danych.

9. Okres przechowywania danych osobowych:

a) w związku z postępowaniem w oparciu o Ustawę Prawo zamówień publicznych - przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność (art. 78 ust. 1), a przypadku zawarcia umowy przez czas trwania umowy oraz przez okres wynikający z innych przepisów prawa, w tym w związku z archiwizacją dokumentacji,

b) w związku z uczestnictwem w procesie ofertowania poza Ustawą Prawo zamówień publicznych – przez okres ofertowania, ale nie dłużej niż 6 lat a przypadku zawarcia umowy przez czas trwania umowy oraz przez okres po zakończeniu umowy (np. 6 lat od dokonania ostatecznych rozliczeń finansowych), wynikający z innych przepisów prawa, w tym w związku z archiwizacją dokumentacji.

10. Administrator danych informuje o prawie żądania od Administratora danych (prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą):

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych,

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Administrator danych informuje o graniczeniu lub wyłączeniu prawa (prawa nieprzysługujące osobie, której dane dotyczą):

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO - prawo do usunięcia danych osobowych,

b) prawa do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

d) gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

e) Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska

f) od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno

g) z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

12. Administrator danych informuje, iż organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska (https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt). Informujemy o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobnych: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

13. Informujemy, iż:

a) w przypadku uczestnictwa w postepowaniu zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych, podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w postępowaniu oraz brakiem spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa,

b) w przypadku uczestnictwa w procesie oferowania, podanie danych osobowych jest niezbędne w celu uczestnictwa w procesie ofertowym a niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w procesie ofertowym.

14. Administrator danych informuje, iż nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym wyprofilowanie.

15. Administrator nie planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

16. Administrator danych informuje, iż dane osobowe mogą pochodzić z ogólnodostępnych rejestrów np. KRS, CIEDG, wykazu beneficjentów rzeczywistych, a w przypadku osób występujących z ramienia osoby prawnej wyznaczonych do kontaktu w związku z uczestnictwem w postepowaniu lub ofertowaniu - bezpośrednio od osoby prawnej. Informujemy, iż kategoriami odnośnych danych są osoby fizyczne, osoby fizyczne występujące z ramienia osoby prawnej reprezentujące osobę prawną, osoby fizyczne występujące z ramienia osoby prawnej wskazane do kontaktu, beneficjenci rzeczywiści, uczestnicy postepowania lub procesu ofertowania.

 

Information clause Cenzin Sp. z o.o.

In conjunction with the Article 13(1) and (2) of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (hereinafter: the GDPR) CENZIN sp. z o.o. informs you that:

1. The Data Controller informs that this information clause applies to natural persons, natural persons acting on behalf of legal entities, participating in the procedure in accordance with the Public Procurement Law[1] or in connection with participation in the bidding process conducted by the Data Controller outside the Public Procurement Law.

2. The Personal Data Controller is CENZIN sp. z o.o. with its registered office in Warsaw (00-957), ul. Czerniakowska 81/83 (hereinafter: the Company or the Controller).

3. The Company has appointed the Data Protection Officer who can be contacted directly at e-mail address: iod@cenzin.com or by correspondence to CENZIN sp. z o.o., ul. Czerniakowska 81/83, 00-957 Warsaw.

4. The Controller processes personal data for the following purposes and on the below legal basis:

a) in connection with participation in the procedure in accordance with the Public Procurement Law (to verify, evaluate and select an offer, take steps to conclude the agreement, in order to fulfill the legal obligations incumbent on the Controller, as defined by applicable law) - the basis for the processing of personal data is Article 6(1)(c) of the GDPR,

b) in connection with carrying out a bidding process not subject to the Public Procurement Law (to verify, evaluate and select an offer, take steps to conclude the agreement, in order to comply with legal obligations incumbent on the Controller, as defined by applicable law) - Article 6(1)(f) of the GDPR.

5. The Data Controller informs that the processing is not based on Article 6(1)(a) or Article 9(2)(a) of the GDPR.

6. In the case of the bidding process outside the Public Procurement Law, the processing that takes place on the basis of Article 6(1)(f) - legitimate interests pursued by the Controller, the legitimate interest pursued by the Controller is:

a) review, evaluation and selection of the offer,

b) taking steps to conclude the agreement,

c) for the purposes of inquiring between the parties about claims arising from participation in the bidding process,

d) processing of contact data indicated for contact purposes in connection with participation in the bidding process,

e) processing for internal management purposes related to the implementation of internal procedures related to the bidding process.

7. The Data Controller informs that personal data my be disclosed to:

a) recipients of data based on Article 28 of the GDPR - entrusting personal data processing. Categories of recipients of personal data are or may be entities that provide services and/or products to the Data Controller in areas such as the provision of ICT solutions, consulting services related to data protection, auditing services. Please be advised that a list of entities entrusted by the Data Controller with personal data is available upon request of the data subject,

b) recipients of data based on applicable laws. Categories of recipients are or may be entities in the field of conducting audits resulting from applicable laws, postal services (Poczta Polska), courier services, services of external law firms. Please be advised that a list of entities to which the Data Controller discloses personal data is available upon request of the data subject,

c) public (state) authorities under applicable laws (e.g., courts, Tax Office). Please be advised that a list of entities to which the Data Controller discloses personal data is available upon request of the data subject,

8. The Data Controller informs that personal data are or may be disclosed outside the European Economic Area (EEA) - to a third country in accordance with the provisions of Chapter V of the GDPR, including, among others:

a) Article 45 of the GDPR - transfer on the basis of a decision confirming an adequate level of protection,

b) Article 46(2)(c) of the GDPR - standard data protection clauses adopted by the Commission in accordance with the screening procedure.

Please be advised that a list of entities outside the EEA to which the Controller discloses personal data is available upon request of the data subject. This includes obtaining a copy of personal data from the Data Controller.

9. Personal data retention period:

a) in connection with the procedure under the Public Procurement Law - for a period of 4 years from the date of completion of the contract award procedure, in a manner that guarantees its inviolability (Article 78(1)), and in the case of the conclusion of the agreement for the term of the agreement and for a period resulting from other provisions of law, including in connection with the archiving of documentation,

b) in connection with participation in the bidding process outside the Public Procurement Law - for the bidding period, but no longer than 6 years and in the case of the conclusion of the agreement for the term of the agreement and for the period after the termination of the agreement (e.g., 6 years after final financial settlements are made), resulting from other provisions of law, including in connection with archiving of documentation.

10. The Data Controller informs you about your right to request the following from the Data Controller (rights of the data subject):

a) pursuant to Article 15 of the GDPR - the right of access to personal data,

b) pursuant to Article 16 of the GDPR - the right to rectify or supplement personal data, which may not result in a change of the result of the public contract award procedure or an amendment to the provisions of the agreement to the extent non-compliant with the Public Procurement Law and may not breach integrity of the protocol and appendices thereto,

c) pursuant to Article 18 of the GDPR - the right to request the Controller to restrict the processing of personal data, subject to the cases referred to in Article 18(2) of the GDPR, however the right to restrict the processing of data does not apply to the retention, in case it should be ensured to use remedies or in case of protection of the rights of other natural or legal person, or due to reasons of overriding public interest of the European Union or a member state, as well as does not restrict processing of personal data until the contract award procedure is completed,

d) the right to lodge a complaint with the President of the Office for Personal Data Protection.

11. The Data Controller provides information about the restriction or exclusion of the right (rights not enjoyed by the data subject):

a) the right to erase personal data in connection with Article 17(3)(b), (d) or (e) of the GDPR,

b) the right to personal data portability referred to in Article 20 of the GDPR,

c) the right to object to the processing of personal data based on Article 21 of the GDPR,

d) as the legal basis for processing your personal data is Article 6(1)(c) of the GDPR;

e) At the same time, the Employer would like to remind you of your information obligation under Article 14 of the GDPR with respect to natural persons whose data will be provided to the Employer in connection with the procedure and which the Employer will indirectly acquire

f) from a contractor participating in the procedure, unless one or more of the exclusions referred to in Article 14(5) of the GDPR apply.

12. The Data Controller informs that the supervisory authority is the President of the Office for Personal Data Protection, ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw, Poland (https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt). We inform you about the right to file a complaint to the President of the Office for Personal Data Protection: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

13. We would like to inform you that:

a) in the case of participation in a procedure in accordance with the Public Procurement Law, providing personal data is an obligation under the law, and failure to do so will result in the inability to participate in the procedure and the Controller's failure to fulfill its obligations under the law,

b) in the case of participation in the bidding process, the provision of personal data is necessary in order to participate in the bidding process and failure to provide personal data will result in the inability to participate in the bidding process.

14. The Data Controller informs that there is no automated decision-making, including profiling.

15. The Controller does not plan to further process personal data for a purpose other than the purpose for which the personal data were collected.

16. The Data Controller informs that the personal data may come from publicly available registers, e.g. National Court Register, Central Registration and Information on Business (CEIDG), list of beneficial owners, and in the case of persons acting on behalf of a legal entity appointed to contact in connection with participation in the procedure or bidding - directly from the legal entity. We would like to inform you that the categories of data concerned are natural persons, natural persons acting on behalf of a legal entity representing a legal entity, natural persons acting on behalf of a legal entity indicated for contact, beneficial owners, participants in the procedure or bidding process.

Obowiązek informacyjny dla spółki: OŚRODEK BADAWCZO - ROZWOJOWY CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ S.A.

Klauzula informacyjna Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.

W związku ze współpracą pomiędzy Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej S.A. (dalej: Zamawiający), a Dostawcą/Wykonawcą, w wykonaniu obowiązku informacyjnego wynikającego z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania przez OBR CTM S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. A. Dickmana 62, 81-109 Gdańsk (KRS: 0000295769) danych osobowych osób uprawnionych do reprezentacji Dostawcy/Wykonawcy jako kontrahenta Zamawiającego oraz pracowników Dostawcy/Wykonawcy podanych w związku z zawarciem i wykonywaniem łączącej Strony umowy.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. A. Dickmana 62.

2. W naszej strukturze organizacyjnej powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę nie wahać się skontaktować z nim pod adresem: inspektor.ochrony.danych@ctm.gdynia.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej umowy na podstawie:

- Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w stosunku do prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze;

- Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w stosunku do osób działających w imieniu lub na rzecz naszych Dostawców; uzasadniony interes Administratora polega na: możliwości realizacji czynności przedumownych poprzez współdziałanie osób działających w imieniu lub na rzecz obu stron, konieczności kontaktu z osobą działającą w imieniu lub na rzecz Dostawcy w sprawach związanych ze współpracą biznesową;

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie OBR CTM S.A., w tym m.in. obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji Umowy, świadczących usługi księgowe, pocztowe, archiwizacyjne, prawne, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami. Dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie prawa, w tym organom administracji skarbowej.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych. W przypadku zmiany zostanie Pani/Pan o tym fakcie poinformowany. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony lub na podstawie Standardowych Klauzul Umownych.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązująca polityka retencyjna OBR CTM S.A. jednakże nie krócej niż czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

8. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne dla zawarcia i wykonania umowy. W razie niepodania danych osobowych, zawarcie lub wykonanie umowy nie będzie możliwe.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.

 

Information clause Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.

In connection with the cooperation between Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. (hereinafter: the Employer) and Supplier/Contractor, in order to perform the information obligation pursuant to the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (O.J. EU L of 2016 No. 119, p. 1) - hereinafter referred to as the GDPR, we present the following information regarding the processing by OBR CTM S.A., with its registered office in Gdynia, ul. A. Dickmana 62, 81-109 Gdańsk (KRS: 0000295769) of personal data of persons authorized to represent the Supplier/Contractor as a counterparty of the Employer and employees of the Supplier/Contractor provided in connection with the conclusion and performance of the agreement between the Parties.

1. Your Personal Data Controller is Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A., with its registered office in Gdynia at ul. A. Dickmana 62.

2. We have appointed the Data Protection Officer in our organizational structure. If you have any doubts about the processing of data concerning you, please do not hesitate to contact the DPO at: inspektor.ochrony.danych@ctm.gdynia.pl

3. Your personal data will be processed in order to perform the concluded agreement on the basis of:

- Article 6(1)(b) of the GDPR - in relation to sole proprietors;

- Article 6(1)(f) of the GDPR- in relation to persons acting for or on behalf of our Suppliers; the Controller's legitimate interest consists in: the possibility of carrying out pre-contractual activities through the interaction of persons acting for or on behalf of both parties, the need to contact a person acting for or on behalf of a Supplier on matters related to business cooperation;

4. Your personal data may be transferred to entities processing personal data on behalf of OBR CTM S.A., including but not limited to those operating the IT systems used for the purpose of implementing the Agreement, providing accounting, postal, archiving, legal services, with such entities processing data on the basis of the Agreement and only as instructed. Data may also be shared with entities authorized by law, including tax administration authorities.

5. Your personal data will not be transferred to a third country or to an international organization. In the event of a change, you will be informed about it. Your personal data may be transferred to third countries on the basis of a decision of the European Commission finding an adequate level of protection or on the basis of Standard Contractual Clauses.

6. Your personal data will be retained in accordance with the applicable retention policy of OBR CTM S.A., however, not less than the time for which the agreement will be performed, and also later, i.e. until the expiration of the limitation period of any claims arising from the agreement.

7. You have the right of access to the content of your data and the right to data rectification, erasure, restriction of processing, the right to data portability, the right to object.

8. If you consider that the processing of personal data concerning you violates the provisions of the GDPR, you have the right to lodge a complaint with the President of the Office for Personal Data Protection.

9. Your provision of personal data is voluntary but necessary for the conclusion and performance of the agreement. If personal data are not provided, the conclusion and performance of the agreement will not be possible.

10. Your data shall not be processed in an automated manner, including profiling. Pursuant to Article 21(4) of the GDPR, I inform you that you have the right to object to the processing of personal data concerning you. The objection must be submitted to the Data Protection Officer, whose contact details are indicated in point 2. In accordance with Article 21(1) of the GDPR, when submitting an objection, you must indicate the reasons related to your particular situation.

Obowiązek informacyjny dla spółki: PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTU OCHRONNEGO "MASKPOL" S.A.

Klauzula informacyjna Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego Maskpol S.A.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), dalej RODO, informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego „MASKPOL” S.A. z siedzibą w Konieczkach (42-140 Panki), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego pod numerem KRS 0000049087, REGON: 150060052, NIP: 5741002058 (dalej jako: MASKPOL lub Administrator).

II. Kontakt z Administratorem i Inspektorem Ochrony Danych

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych lub chęci skorzystania
z przysługujących praw może Pani/Pan skontaktować się z nami w następujący sposób:

a. pod adresem korespondencyjnym siedziby PSO „MASKPOL” S.A. w Konieczkach

b. lub elektronicznie z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pod adresem
e-mail: iod@maskpol.com.pl.

III. Źródło pochodzenia danych osobowych

W przypadku, w którym dane osobowe nie zostały otrzymane bezpośrednio od osób, których dotyczą informujemy, że zostały one przekazane Administratorowi przez oferenta w związku z udziałem w postępowaniu zakupowym organizowanym przez MASKPOL lub PGZ.

IV. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

W ramach postępowania zakupowego przetwarzane są dane osobowe zawarte w dokumentacji przesłanej w związku z realizacją przedmiotowego postępowania, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, zajmowane stanowisko oraz dane identyfikujące podmiot w imieniu którego Pani/Pan występuje.

Wobec członków organów spółek prawa handlowego możemy również przetwarzać numer PESEL (ujawniony w KRS), a w przypadku pełnomocników również inne dane widoczne w pełnomocnictwie.

Możemy także przetwarzać o Pani/Panu inne informacje stanowiące dane osobowe, które przekazał nam oferent ubiegający się o realizację zamówienia, w tym dane niezbędne do potwierdzenia tożsamości osób fizycznych, np. do celów umożliwienia wejścia na teren siedziby MASKPOL.

V. Podstawy i cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

a. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celach związanych z podjęciem działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, a następnie do celów wykonywania umowy;

b. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów MASKPOL polegających na prawie do organizowania postępowań zakupowych w tym prowadzenia ich za pośrednictwem Platformy Zakupowej tworzonej w ramach grupy kapitałowej; kontakcie z oferentem i osobami wskazanymi przez oferenta do kontaktu i realizacji postępowania zakupowego; weryfikacji wskazanych podwykonawców; prawidłowej identyfikacji osób uprawnionych do reprezentowania stron oraz osób wchodzących na teren siedziby MASKPOL; dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących MASKPOL lub obrony przed tymi roszczeniami oraz w celach archiwalnych i audytowych;

c. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w odniesieniu do oferentów z którymi zostanie nawiązana współpraca celem przetwarzania danych osobowych będzie realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze związanych m.in. z rozliczeniami podatkowymi.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie w zakresie wskazanym jako wymagany będzie skutkowało brakiem możliwości uczestniczenia w postępowaniu zakupowym lub brakiem możliwości zawarcia Umowy.

Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 RODO.

VI. Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty wspierające działania MASKPOL oraz podmioty wspierające działania i funkcjonowanie Platformy Zakupowej, tj. serwisanci i dostawcy systemów informatycznych, w tym urządzeń informatycznych na których te dane są przetwarzane, kancelarie prawne i podatkowe, firmy consultingowe i audytorzy, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, dostawcy serwerów, w tym firmy obsługujące te serwery, firmy windykacyjne. W uzasadnionych przypadkach dane mogą zostać udostępnione członkom grupy kapitałowej Polskiej Grupy Zbrojeniowej z siedzibą w Radomiu.

Pani/Pana dane osobowe nie będą transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

VII. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe osób fizycznych działających na rzecz oferenta będą przechowywane przez cały czas trwania przedmiotowego postępowania zakupowego, a następnie przez okres 5 lat liczonych od daty ostatecznego zakończenia postepowania. Wobec dokumentacji złożonej przez podmiot, z którym ostatecznie nawiązano współpracę okres przetwarzania danych osobowych będzie wynosił co najmniej 5 lat liczonych od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym związane z przedmiotowym postępowaniem operacje i transakcje zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.

W przypadku, gdy zostało skierowane do MASKPOL roszczenie lub po stronie MASKPOL wystąpiło roszczenie dane mogą być przetwarzane przez czas dochodzenia tych roszczeń lub obrony przed nimi, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z właściwych przepisów prawa.

VIII. Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Osobie, której dane dotyczą, na warunkach przewidzianych w RODO, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także w niektórych sytuacjach prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wówczas przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


Information clause Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego Maskpol S.A.

Pursuant to Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (O.J. EU L 119 of 2016, p. 1 as amended), hereinafter referred to as the GDPR, we inform you that:

I. Personal Data Controller

Your Personal Data Controller is Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego "MASKPOL" S.A. with its registered office in Konieczki (42-140 Panki), entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept under KRS No. 0000049087, REGON (Statistical Identification Number): 150060052, NIP (Tax Identification Number): 5741002058 (hereinafter referred to as MASKPOL or the Controller).

II. Contact with the Controller and the Data Protection Officer

If you have questions about the processing of your personal data or wish to exercise your rights, you may contact us as follows:

a. at the correspondence address of PSO "MASKPOL" S.A. registered office in Konieczki

b. or electronically with our designated Data Protection Officer at: iod@maskpol.com.pl.

III. Source of personal data

In the case where the personal data were not received directly from the data subjects, we inform you that th data were provided to the Controller by the bidder in connection with participation in the procurement procedure organized by MASKPOL or PGZ.

IV. Categories of personal data processed

As part of the procurement procedure, the personal data contained in the documentation sent in connection with the implementation of the procedure in question are processed, in particular: first and last name, e-mail address, telephone number, position held and data identifying the entity which you represent.

With respect to members of bodies of commercial law companies, we may also process the PESEL number (as disclosed in the National Court Register), and in the case of attorneys, other data disclosed in the power of attorney.

We may also process other information about you that constitutes personal data provided to us by the bidder for the contract, including data necessary to confirm the identity of natural persons, e.g., for the purpose of allowing you to enter the premises of MASKPOL.

V. Grounds and purposes of processing of personal data

Personal data will be processed on the basis of:

a. Article 6(1)(b) of the GDPR for the purposes of taking actions at the request of the data subject prior to entering into the agreement, and subsequently for the purposes of performing the agreement;

b. Article 6(1)(f) of the GDPR for the purpose of realizing MASKPOL's legitimate interests consisting in the right to organize procurement procedures, including conducting them through the Procurement Platform created within the capital group; contacting the bidder and persons designated by the bidder to contact and carry out the procurement procedure; verifying designated subcontractors; correct identification of persons authorized to represent the parties and persons entering MASKPOL's premises; investigation of possible claims vested in MASKPOL or defense against such claims; and for archival and audit purposes;

c. Article 6(1)(c) of the GDPR - with regard to bidders with whom cooperation will be established, the purpose of personal data processing will be to perform legal obligations incumbent on the Controller related to, among other things, tax settlements.

Provision of personal data is voluntary, however, failure to provide such data to the extent indicated as required will result in inability to participate in the procurement procedure or inability to conclude the Agreement.

Personal data will not be subject to automated decision-making, including profiling, as referred to in Article 22(1) of the GDPR.

VI. Transfer of personal data to other entities

Recipients of personal data may be entities that support the operations of MASKPOL and entities that support the operations and functioning of the Procurement Platform, i.e. servicemen and providers of IT systems, including IT devices on which the data are processed, law firms and tax firms, consulting firms and auditors, postal operators and courier companies, server providers - including companies that support these servers, debt collection companies. In justified cases, the data may be provided to members of the capital group of Polska Grupa Zbrojeniowa with its registered office in Radom.

Your personal data will not be transferred outside the European Economic Area.

VII. Personal data retention period

Personal data of natural persons acting on behalf of the bidder will be retained for the entire duration of the procurement procedure in question, and thereafter for a period of 5 years counted from the date of final completion of the procedure. In view of the documentation submitted by the entity with which the cooperation was finally established, the period of processing of personal data will be at least 5 years counted from the beginning of the year following the financial year in which the operations and transactions related to the said procedure were finally completed, paid, settled or time barred.

If a claim has been filed with MASKPOL or a claim has been made on the part of MASKPOL, the data may be processed for the duration of the assertion or defense against such claims, but not longer than for the limitation period of claims under the applicable law.

VIII. Rights relating to the processing of data

You have the right to lodge a complaint with the supervisory authority which in Poland is the President of the Office for Personal Data Protection.

The data subject, under the terms of the GDPR, has the right of access to the content of his/her data and the right to rectification, erasure, restriction of processing, as well as in certain situations the right to data portability, the right to object to the processing, in which case we will stop processing your data for these purposes, unless we can demonstrate that there are compelling legitimate grounds for us to do so that override your interests, rights and freedoms, or the data are necessary for us to possibly establish, assert or defend claims.

Obowiązek informacyjny dla spółki: NARZĘDZIOWNIA-MECHANIK SP. Z O.O.

Klauzula informacyjna „Narzędziownia-Mechanik” Sp. z o.o.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. Nr 119, str. 1), oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest „Narzędziownia-Mechanik” Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (62-800) przy ul. Częstochowskiej 140, zwana dalej „Administratorem”.

2. Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych jest Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych. Kontakt do Pełnomocnika: e-mail: rodo@narzedziownia-mechanik.pl nr tel.: +48 62 504 6512.

3. Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach oraz na następujących podstawach:

a. art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w przypadku, gdy stroną umowy jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) - przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy;

b. art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w przypadku, gdy stroną umowy jest osoba prawna) - w celu realizacji umowy zawartej z Kontrahentem;

c. art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w tym wynikających między innymi z przepisów podatkowych oraz rachunkowych;

d. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu prowadzenia dokumentacji współpracy, o ile wymaga ona realizacji wewnętrznych zasad, polityk, procedur, regulaminów, instrukcji obowiązujących w spółce będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora związanego z zarządzaniem przedsiębiorstwem;

e. art. 6 ust. 1 lit. f RODO - w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu PGZ S.A., w tym zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;

f. art. 6 ust. 1 lit. f RODO - w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu „Narzędziownia-Mechanik” Sp. z o.o.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

a. „Narzędziownia-Mechanik” Sp. z o.o., partnerzy administratora (firmy, z którymi współpracuje „Narzędziownia-Mechanik” Sp. z o.o., w związku z łączeniem produktów lub usług);

b. instytucje określone przez odrębne przepisy prawa (np. organy podatkowe);

c. podwykonawcy i usługodawcy współpracujący z „Narzędziownia-Mechanik” Sp. z o.o., w tym podmioty przetwarzające.

5. „Narzędziownia-Mechanik” Sp. z o.o. przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko oraz służbowe dane kontaktowe w postaci adresu e-mail i numeru telefonu.

6. Nie przekazujemy danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7. Okres przetwarzania danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym przepisy prawa nakazują administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi, nie dłużej jednak niż 3 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze lub od zakończenia umowy/współpracy, w ramach której pozyskane zostały dane osobowe.

8. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne;

c. prawo do usunięcia danych, jeśli administrator nie ma podstaw, aby przetwarzał Państwa dane;

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, jeśli Państwa zdaniem administrator ma nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarza je bezpodstawnie;

e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie pod adres e – mail: rodo@narzedziownia-mechanik.pl.

9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania celów, którego przetwarzanie danych dotyczy.

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a także nie będą poddawane profilowaniu.

11. Państwa dane osobowe zostały przekazane „Narzędziownia-Mechanik” Sp. z o.o przez podmiot, w imieniu którego Państwo działają.

Informacji związanych z przetwarzaniem danych udziela Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych pod numerem tel.: +48 62 504 6512 oraz adresem e-mail: rodo@narzedziownia-mechanik.pl.


Information clause „Narzędziownia-Mechanik” Sp. z o.o.

Based on the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing the Directive 95/46/EC; (OJ EU L No. 119, page 1) and Act of May 10, 2018 on personal data protection, we inform you that:

1. The Personal Data Controller is “Narzędziownia-Mechanik” Sp. z o.o. with its registered office in Kalisz (62-800), ul. Częstochowska 140, hereinafter referred to as the “Controller”.

2. The person responsible for the correct data processing is the Representative for Personal Data Protection. Contact to the Representative: e-mail: rodo@narzedziownia-mechanik.pl phone: +48 62 504 6512.

3. Personal data are processed for the following purposes and on the following basis:

a. Article 6(1)(b) of the GDPR (where the party to the agreement is a natural person conducting business activity) - the processing of the data is necessary to enter into the agreement or to take steps prior to entering into the agreement;

b. Article 6(1)(f) of the GDPR (in case the party to the agreement is a legal entity) - for the purpose of performing the agreement concluded with the Counterparty;

c. Article 6(1)(c) of the GDPR - the processing is necessary for the fulfillment of the Controller's legal obligations, including those under tax and accounting regulations, among others;

d. Article 6(1)(f) of the GDPR - for the purpose of keeping records of cooperation, insofar as it requires the implementation of internal rules, policies, procedures, regulations, instructions in force in the company, which is the purpose of legitimate interest pursued by the Controller related to the management of the company;

e. Article 6(1)(f) of the GDPR - for archiving (evidencing) purposes in order to pursue legitimate interest of PGZ S.A., including to safeguard information in the event of a legal need to prove the facts;

f. Article 6(1)(f) of the GDPR - for the purpose of possible establishment, investigation or defense against claims, which is the purpose of legitimate interest pursued "Narzędziownia-Mechanik" Sp. z o.o.

4. The recipients of your personal data are:

a. "Narzędziownia-Mechanik" Sp. z o.o., partners of the Controller (companies with which "Narzędziownia-Mechanik" Sp. z o.o. cooperates, in connection with the combination of products or services);

b. institutions specified by separate provisions of law (e.g., tax authorities);

c. subcontractors and service providers cooperating with "Narzędziownia-Mechanik" Sp. z o.o., including processors.

5. "Narzędziownia-Mechanik" Sp. z o.o. processes the following categories of personal data: first name, last name and business contact details such as e-mail address and phone number.

6. We do not transfer personal data outside the European Economic Area.

7. The period of processing of personal data is related to the purposes of processing indicated above.

In view of the above, personal data will be processed for the period in which the Controller is required by law to retain the data or for the period of the limitation of possible claims, for the assertion of which it is necessary to dispose of the data, but no longer than 3 years, counting from the first day of the year following the year in which the business relationship ended or from the termination of the agreement/cooperation under which the personal data were obtained.

8. Under the GDPR, you have:

a. the right of access to their data and receive a copy thereof,

b. the right to rectification (correction) of your data if the data are incorrect or outdated;

c. the right to erasure of data if the Controller has no grounds to process your data;

d. the right to restriction of data processing if, in your opinion, the Controller has incorrect data about you or is processing the data unduly;

e. the right to object to data processing;

f. the right to file a complaint with a supervisory authority - the President of the Office for Personal Data Protection to the address of the Office for Personal Data Protection: ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw.

In order to exercise your rights, you should send your request by e - mail to: rodo@narzedziownia-mechanik.pl.

9. The provision of data is voluntary, but necessary for the performance of the purposes to which the data processing relates.

10. Personal data will not be processed in an automated manner, also such data will not be subject to profiling.

11. Your personal data were provided to "Narzędziownia-Mechanik" Sp. z o.o. by the entity on whose behalf you act.

Information related to data processing is provided by the Representative for Personal Data Protection at phone number: +48 62 504 6512 and e-mail address: rodo@narzedziownia-mechanik.pl.

Obowiązek informacyjny dla spółki: ZAKŁADY CHEMICZNE "NITRO-CHEM" S.A.

Klauzula informacyjna Zakłady Chemiczne NITRO-CHEM S.A.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie danych, dalej: Rozporządzenie), informujemy o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” S.A.

1. Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Zakłady Chemiczne "NITRO-CHEM" Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM”, Spółka), adres: ul. Theodora Wulffa 18, 85-862 Bydgoszcz, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000006791, sąd rejestru: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr NIP: 5540310422, nr REGON: 091129384, kapitał zakładowy: 15.293.980,00 zł. Jesteśmy częścią grupy kapitałowej PGZ spółka akcyjna.

2. Jak skontaktować się z administratorem danych?

Może się Pani/Pan skontaktować z nami w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. Komórką wyznaczoną do kontaktu w sprawie ochrony danych osobowych jest Dział Jakości i Audytu tel. 52/374 83 35, e-mail:ochronadanych@nitrochem.com.pl

3. W jakim celu przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia działalności gospodarczej przez Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM”, realizowania zawartych przez Spółkę umów, kontaktów z klientami, kontrahentami i dostawcami. Szczegółowy zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych jak i podstawa prawna ich przetwarzania może być zróżnicowana w zależności od tego w jakim celu je przetwarzamy. Ponadto Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań związanych z działalnością spółki w ramach grupy kapitałowej, zależności kapitałowych wynikających z przepisów prawa w szczególności kodeksu spółek handlowych, ustawy o krajowym rejestrze sądowym, statutu spółki, czy ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników. Państwa dane są przetwarzane dla wewnętrznych celów administracyjnych, w tym raportowanie, wykonywanie obowiązków sprawozdawczych i na potrzeby wewnętrzne grupy kapitałowej.

A. Dane osobowe potencjalnych Klientów oraz Kontrahentów Spółki

Przetwarzamy dane osobowe osób fizycznych, którzy są potencjalnymi Klientami Spółki jak również potencjalnymi dostawcami, podwykonawców, zleceniobiorców lub usługodawców, którzy mogą świadczyć w przyszłości usługi na rzecz Spółki. W takim przypadku proces przetwarzania danych rozpoczyna się przed formalnym nawiązaniem współpracy i obejmuje poszukiwanie kontrahentów, rozmowy i negocjacje gospodarcze czy też przygotowanie lub złożenie oferty. Dane te przetwarzane są w celu nawiązania współpracy gospodarczej oraz zawarcia umowy. Jeżeli zalicza się Pani/Pan do tej grupy i to Pani/Pan wychodzi z propozycją nawiązania współpracy ze Spółką, dane są przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia, który mówi o tym, że administrator może przetwarzać dane osobowe m.in. gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W przypadku gdy inicjatywa zawarcia umowy i rozpoczęcia współpracy gospodarczej wychodzi od Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM”, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia, który mówi o możliwości przetwarzania danych w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora. Nawiązywanie współpracy z klientami, kontrahentami, dostawcami, podwykonawcami, usługodawcami lub zleceniobiorcami jest właśnie takim prawnie uzasadnionym interesem Spółki.

B. Dane osobowe Klientów oraz Kontrahentów Spółki

Przetwarzamy dane osobowe naszych Klientów i Kontrahentów, z którymi współpracujemy - takich jak osoby fizyczne nabywające nasze produkty lub usługi, dostawcy zleceniobiorcy, usługodawcy świadczący usługi na rzecz Spółki czy też podwykonawcy. Jeżeli jest Pani/Pan osobą z tej grupy, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia, który mówi o możliwości przetwarzania danych osobowych jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

Ponadto, możemy przetwarzać dane osobowe naszych Klientów lub Kontrahentów w celach związanych z realizacją obowiązków nałożonych na Spółkę przepisami prawa, np. prawa podatkowego. W takim przypadku przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia.

W niektórych przypadkach możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, takich jak dochodzenie roszczeń czy też obrona przed roszczeniami. W takim przypadku podstawą do przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, który wskazuje na możliwość przetwarzania danych w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora. . Podczas przetwarzania danych osobowych na tej podstawie zawsze staramy się zachować równowagę między naszym uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością.

C. Dane osobowe pracowników i współpracowników Klientów lub Kontrahentów Spółki

Przetwarzamy również dane osobowe pracowników lub współpracowników naszych Klientów oraz Kontrahentów (dostawców, usługodawców, zleceniobiorców, podwykonawców), a także potencjalnych Klientów lub Kontrahentów np. pracowników spółek, z którymi prowadzimy rozmowy dot. zawarcia umowy, jesteśmy związani umowami lub prowadzimy wymianę handlową. Jeżeli jest Pani/Pan taką osobą, to informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu nawiązania współpracy z Pani/Pana pracodawcą lub zleceniodawcą lub wykonania zawartej pomiędzy nim a Spółką. Zakres przetwarzanych danych obejmie w takim przypadku informacje konieczne do obsługi współpracy oraz kontaktu z Kontrahentem, np. informacje o ustaniu Państwa zatrudnienia u danego podmiotu lub zmianie danych kontaktowych. Stanowi to prawnie uzasadniony interes Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM”, a przetwarzanie danych następuje na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia, który wskazuje na możliwość przetwarzania danych w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora lub do podjęcia określonych czynności przed zawarciem umowy, np. przygotowania projektu umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

4. Jak długo będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez następujący czas:

A. Dane przetwarzane w celu prowadzenia negocjacji handlowych, składania ofert itp.

W przypadku gdy prowadzone są negocjacje dotyczące zawarcia umowy ze Spółką – przez okres trwania tych rozmów oraz przez okres do roku od dnia ich zakończenia, przy czym w sytuacji gdy współpraca ze Spółką zostanie nawiązana, będą one przetwarzane zgodnie z postanowieniem wskazanym w pkt 4 b.

B. Dane przetwarzane w przypadku prowadzenia współpracy gospodarczej

W przypadku gdy jest Pani/Pan stroną umowy zawartej ze Spółką – przez okres obowiązywania tej umowy oraz do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z niej wynikających, z reguły wynoszący 3 lata po zakończeniu współpracy. Dane w zakresie rozliczeń finansowych przechowywane są przez okres 5 lat od dnia zakończenia roku podatkowego, w którym doszło do wystawienia dokumentów księgowych lub dokonania operacji finansowych, zgodne z treścią przepisów podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w zakresie danych osobowych zawartych w dokumentach podlegających archiwizacji na podstawie przepisów prawa

C. Dane pracowników Klientów lub Kontrahentów

W przypadku gdy jest Pani/Pan pracownikiem lub współpracownikiem naszego Klienta lub Kontrahenta, będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres trwania współpracy z danym Klientem lub Kontrahentem oraz do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z takiej współpracy, z reguły wynoszący 3 lata po zakończeniu współpracy.

5. Komu mogą zostać przekazane Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym, takim jak:

a) dostawcy systemów informatycznych i usług IT, świadczący usługi na rzecz Spółki,

b) podmioty świadczące Administratorowi usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną lub pomoc z zakresu podatków i rachunkowości,

c) podmioty świadczącym Administratorowi usługi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony mienia,

d) podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,

e) innym Kontrahentom lub podwykonawcom uczestniczącym w procesie wykonywania umowy,

f) innym spółkom grupy kapitałowej PGZ w ramach jej działalności.

6. Jakie przysługują Pani/Panu prawa, związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Ma Pani/Pan prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania,

b) żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych,

c) żądania usunięcia danych osobowych,

d) żądania przeniesienia danych osobowych

e) w zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora - wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Ponadto, w przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

7. Pozostałe informacje

Odmowa podania danych może skutkować niemożnością zawarcia lub wykonania umowy ze Spółką.

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą/będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.

Jednakże Państwa dane mogą zostać przesłane poza EOG klientowi, dostawcy lub kontrahentowi Spółki, jeżeli wymaga tego realizacja obowiązków na podstawie umowy zawartej pomiędzy Spółką, a Kontrahentem lub (ii) podmiotom będących dostawcami systemów informatycznych oraz usług hostingowych.

Jeżeli Państwa dane osobowe zostaną przekazane poza EOG, Spółka wprowadzi odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia, że takie przekazywanie jest przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony danych. Aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, Spółka może przykładowo skorzystać z umowy o powierzenie przetwarzania danych z odbiorcą na podstawie standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub zapewnić, że przeniesienie nastąpi na teren jurysdykcji, która jest przedmiotem decyzji Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych

Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

Niniejsza informacja została zaktualizowana dnia 17.07.2020 r. i może podlegać dalszym zmianom.


Information clause Zakłady Chemiczne NITRO-CHEM S.A.

Based on the provisions of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation, hereinafter the GDPR, we inform you that your personal data are processed by Zakłady Chemiczne “NITRO- CHEM” S.A.

1. Who is your Personal Data Controller?

Your Personal Data Controller is Zakłady Chemiczne "NITRO-CHEM" Spółka Akcyjna with its registered office in Bydgoszcz (hereinafter: Zakłady Chemiczne "NITRO-CHEM", Company), address: ul. Theodora Wulffa 18, 85-862 Bydgoszcz, entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register under number 0000006791, court of registration: District Court in Bydgoszcz, 13th Commercial Division of the National Court Register, NIP (Tax Identification Number) 5540310422, REGON (Statistical Identification Number): 091129384, share capital: PLN 15,293,980.00. We belong the PGZ spółka akcyjna capital group.

2. How to contact the Data Controller?

You may contact us on matters related to the processing of your personal data. The designated contact unit for personal data protection is the Quality and Audit Department, phone: 52/374 83 35, e-mail:ochronadanych@nitrochem.com.pl

3. For what purpose do we process your personal data?

Your personal data are processed for the purpose of conducting business by Zakłady Chemiczne “NITRO-CHEM”, performance of agreements concluded by the Company, contacts with customers, counterparties and suppliers. The detailed scope of the personal data we process as well as the legal basis for processing the data may vary depending on the purpose for which we process the data. In addition, your personal data are processed in order to carry out tasks related to the company's activities within the capital group, capital dependencies arising from the provisions of the law, in particular the Commercial Companies Code, the Act on the National Court Register, the company's Articles of Association, or the Act on commercialization and certain rights of employees. Your data are processed for internal administrative purposes, including reporting, performing reporting obligations and for internal capital group purposes.

A. Personal data of potential Customers and Counterparties of the Company

We process personal data of natural persons who are potential customers of the Company as well as potential suppliers, subcontractors, contractors or service providers who may provide services to the Company in the future. In this case, the data processing process begins before the formal establishment of cooperation and includes the search for counterparties, business talks and negotiations, or the preparation or submission of an offer. The data atr processed for the purpose of establishing business cooperation and entering into the agreement.

If you belong to this group and it is you who brings up the proposal to establish cooperation with the Company, the data are processed on the basis of the provision of Article 6(1)(b) of the Regulation, which states that the Controller may process personal data, among other things, when it is necessary to take actions at the request of the data subject prior to entering into the agreement. In case the initiative to conclude the agreement and start business cooperation comes from Zakłady Chemiczne “NITRO-CHEM”, we process your personal data on the basis of the provision of Article 6(1)(f) of the Regulation, which refers to the possibility of processing data in a situation where it is necessary for the legitimate interests pursued by the Controller. Establishing cooperation with customers, counterparties, suppliers, subcontractors, service providers or contractors is just such a legitimate interest of the Company.

B. Personal data of Customers and Counterparties of the Company

We process the personal data of our Customers and Counterparties with whom we cooperate - such as natural persons who purchase our products or services, contractors' suppliers, service providers who provide services to the Company, or subcontractors. If you belong to this group, the processing of your personal data is based on the provision of Article 6(1)(b) of the Regulation, which states that personal data can be processed if it is necessary for the performance of the agreement to which the data subject is a party. In addition, we may process personal data of our Customers or Counterparties for purposes related to the fulfillment of obligations imposed on the Company by law, such as tax law. In this case, the processing of personal data is based on the provisions of Article 6(1)(c) of the Regulation.

In some cases, we may process your personal data in order to pursue the Company's legitimate interests, such as pursuing claims or defending against claims. In this case, the basis for processing of personal data is the provision of Article 6(1)(f) of the Regulation, which indicates the possibility of processing data when it is necessary for the legitimate interests pursued by the Controller. . When we process personal data on this basis, we always try to balance our legitimate interest with your privacy.

C. Personal data of employees and associates of the Customers and Counterparties of the Company

We also process personal data of employees or associates of our Customers and Counterparties (suppliers, service providers, contractors, subcontractors), as well as potential Customers and Counterparties, e.g. employees of companies with whom we negotiate conclusion of the agreement, are bound by agreements, or are engaged in business exchanges. If you are such a person, we would like to inform you that your personal data are processed in order to establish cooperation with your employer or ordering party or to perform the agreement concluded between the employer or ordering party and the Company. The scope of the processed data in such a case will include information necessary to handle the cooperation and contact with the Counterparty, such as information about the termination of your employment with the entity or a change in your contact details. This constitutes a legitimate interest of Zakłady Chemiczne "NITRO-CHEM", and the processing of data is carried out on the basis of the provision of Article 6(1)(f) of the Regulation, which indicates the possibility of processing data when it is necessary for the fulfillment of the legitimate interests of the Controller or to take certain actions before concluding the agreement, such as preparing a draft agreement (Article 6(1)(b) of the GDPR)

4. How long will your personal data be processed?

Your personal data will be processed for the following period:

A. Data processed for the purpose of business negotiations, submission of offers, etc.

In the event that negotiations are carried out for the conclusion of the agreement with the Company - for the duration of these discussions and for up to one year from the date of their completion, and in the situation where cooperation with the Company is established, they will be processed in accordance with the provision indicated in point 4 b.

B. Data processed in case of business cooperation

If you are a party to the agreement with the Company - for the term of the agreement and until the expiration of the period of limitation of claims arising therefrom, generally 3 years after the end of cooperation. Data in the field of financial settlements are retained for a period of 5 years from the end of the fiscal year in which the issuance of accounting documents or financial operations took place, in accordance with the content of tax regulations (Article 6(1)(c) of the GDPR) - in terms of personal data contained in documents subject to archiving under the law

C. Data of employees of Customers or Counterparties

If you are an employee or associate of our Customer or Counterparty, we will process your personal data for the duration of your cooperation with the respective Customer or Counterparty and until the expiration of the period of limitation of claims arising from such cooperation, generally 3 years after the end of the cooperation.

5. To whom may your personal information be transferred?

Your personal data may be transferred to external entities, such as:

a) IT system and service providers, providing services to the Company,

b) entities that provide consulting, auditing services, legal assistance or tax and accounting assistance to the Controller,

c) entities providing safety and workplace protection services to the Controller,

d) entities carrying out postal or courier activities,

e) other Counterparties or subcontractors involved in the agreement performance process,

f) other companies in the PGZ capital group as part of its operations.

6. What rights do you have in relation to the personal data processing:

You have the right to:

a) access and rectify your personal data,

b) request the restriction of the processing of your data,

c) request erasure of your personal data,

d) request transfer of personal data

e) to the extent that the data are processed on the basis of a legitimate interest of the Controller - to object to the processing of your personal data.

In addition, if you believe that your personal data are processed unlawfully, you have the right to file a complaint with a supervisory authority.

7. Other Information

Refusal to provide data may result in the inability to conclude or perform the agreement with the Company.

Please be informed that your personal data will not be/will be transferred to a third country/international organization.

However, your data may be transferred outside the EEA to a customer, supplier or counterparty of the Company if required for the performance of obligations under the agreement between the Company and the Counterparty, or (ii) to entities that are providers of IT systems and hosting services.

If your personal data are transferred outside the EEA, the Company will put in place appropriate safeguards to ensure that such transfers are carried out in accordance with applicable data protection principles. In order to ensure an adequate level of protection of personal data, the Company may, for example, use an entrustment agreement with a recipient based on standard data protection clauses approved by the European Commission, or ensure that the transfer takes place to a jurisdiction that is subject to a decision of the European Commission on adequate protection of personal data. Please be informed that your data will not be processed in an automated manner, also such data will not be used for profiling.

This information was updated on July 17, 2020 and may be subject to further changes.

Obowiązek informacyjny dla spółki: OŚRODEK BADAWCZO - ROZWOJOWY URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH OBRUM SP. Z O.O.

Klauzula informacyjna Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM Sp. z o.o.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) (dalej: RODO), informujemy, że:

1 .Administratorem Państwa danych osobowych są Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-117) przy ul. Toszeckiej 102, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X KRS, nr KRS: 0000300687; NIP: 631-010-08-16; REGON: 240866742 zwany dalej „OBRUM sp. z o.o.”, „Administratorem”.

2. W Spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iod@obrum.pl; tel. kom. 783384378;

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

- w celu zawarcia i realizacji umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

- w celach związanych ze współpracą biznesową, w tym marketingowych, zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

- w celu dochodzenia ewentualnych przyszłych roszczeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz w oparciu o zgodę na podstawie Art.6 ust. 1 lit. a) RODO.

4. Państwa dane będą przetwarzane do czasu ustania celu, dla którego zostały zebrane lub wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania.

5. W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.

6. Przysługują Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych.

7. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.

Informujemy, że Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.


Information clause Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM Sp. z o.o.

Based on the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing the Directive 95/46/EC; (OJ EU L No. 119, page 1),( hereinafter referred to as the “GDPR”), we inform you that:

1. Your Personal Data Controller is Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych “OBRUM” sp. z o.o. with its registered office in Gliwice (44-117) at ul. Toszecka 102, entered in the National Court Register - Register of Entrepreneurs, kept by the District Court in Gliwice, 10th Division of the National Court Register, KRS No.: 0000300687, NIP (Tax Identification Number): 631-010-08-16, REGON (Statistical Identification Number): 240866742 hereinafter referred to as “OBRUM sp. z o.o.”, “Controller”.

2. The Company has appointed the Data Protection Officer, e-mail: iod@obrum.pl; mobile: 783384378;

3. Your personal data will be processed:

- for the purpose of conclusion and performance of the agreement, pursuant to Article 6(1)(b) of the GDPR;

- for purposes related to business cooperation, including marketing, in accordance with Article 6(1)(f) of the GDPR;

- for the purpose of pursuing possible future claims, pursuant to Article 6(1)(f) of the GDPR, and based on consent pursuant to Article 6(1)(a) of the GDPR.

4. Your data will be processed until the purpose for which the data were collected ceases or you object to data processing.

5. At any time you have the right to withdraw the consents you have given, which will not affect the legality of the processing carried out until the time of their withdrawal.

6. You have the right to request access to personal data, rectify, erase or restrict the processing of such data, the right to object to the processing, as well as the right to data portability.

7. We would like to inform you that you have the right to lodge a complaint against the processing of data with the supervisory authority – President of the Office for Personal Data Protection.

8. Please be informed that your personal data will not be transferred to a third country/international organization.

Please be informed that your data will not be processed in an automated manner, also such data will not be used for profiling.

Obowiązek informacyjny dla spółki: OŚRODEK BADAWCZO - ROZWOJOWY PRZEMYSŁU OPONIARSKIEGO "STOMIL" SP. Z O.O.

Klauzula informacyjna Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego Stomil Sp. z o.o.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego „STOMIL” Sp. z o.o. (KRS 0000308183) ul. Starołęcka 20, 61-361 Poznań) i będzie przetwarzać je w celu realizacji i rozliczenia zawieranej umowy. Administrator przetwarza dane na podstawie zawieranej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcia tej umowy. Jeśli zgłoszą się Państwo po swoje dane, będą Państwo odbiorcą danych. Innymi odbiorcami danych, w zależności od potrzeb administratora, mogą być podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, ubezpieczeniowe, a także podmioty świadczące usługi obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora oraz Spółki wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, w tym Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. oraz Stomil-Poznań S.A.

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe przez 5 lat od rozwiązania umowy, do końca roku kalendarzowego albo do czasu przedawnienia wszelkich roszczeń.

Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego administratora, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator powołał inspektora ochrony danych i zaprasza do wyjaśniania z nim wszelkich wątpliwości pod adresem: iod@obr-stomil.pl.


Information clause Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego Stomil Sp. z o.o.

The Controller of the personal data provided will be Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego "STOMIL" Sp. z o.o. (KRS 0000308183) ul. Starołęcka 20, 61-361 Poznań) and will process them for the purpose of performance and settlement of the concluded agreement. The Controller processes data on the basis of the concluded agreement (Article 6(1)(b) of the GDPR). Provision of data is voluntary, but is a condition for conclusion of this agreement. If you apply for your data, you will be the data recipient. Other recipients of the data, depending on the Controller’s needs, may be entities that provide accounting, legal, insurance services, as well as entities that provide support services for the Controller's IT systems and software, and companies that belong to Polska Grupa Zbrojeniowa, including Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. and Stomil-Poznań S.A.

The Controller will process your personal data for 5 years after the termination of the agreement, until the end of the calendar year or until the expiry of the limitation period of any claims.

You have the right to request from the Controller access to your personal data, rectification, erasure of data or restriction of processing, to object to processing on the basis of the Controller's legitimate interest, as well as the right to lodge a complaint with the President of the Office for Personal Data Protection.

The Controller has appointed the Data Protection Officer and invites you to clarify any concerns with him at: iod@obr-stomil.pl.

Obowiązek informacyjny dla spółki: RONDO SP. Z O.O.

Klauzula informacyjna RONDO Sp. z o.o.

Kontrahent przyjmuje do wiadomości, iż:

1. Administratorem danych osobowych Kontrahenta jest Rondo sp. z o.o. z siedzibą: ul Waszyngtona 146, 04-076 Warszawa. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@rondo.info.pl, formularz kontaktowy pod adresem: www.rondo.info.pl/kontakt , telefonicznie pod numerem +48 22 870 00 86; +48 22 870 00 87 lub pisemnie na adres: ul. Waszyngtona 146, 04-076 Warszawa.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Panią Iwonę Machnacką, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: Iwona@rondo.info.pl telefonicznie pod numerem tel.: 22/8700087 lub pisemnie na adres: ul. Waszyngtona 146, 04-076 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Dane osobowe Kontrahenta będą przetwarzane w celu realizacji umów najmu powierzchni biurowych. Wymiana korespondencji w powyższym celu będzie odbywała się w formie wiadomości e-mail, telefonicznie bądź listownie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. wcześniejsze wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania niniejszej umowy przez administratora.

4. Dane osobowe Kontrahenta mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, agencji ochrony i mienia, usługi prawne, usług księgowych, usług administrujących, w tym do spółek powiązanych kapitałowo oraz w współpracujących w związku z realizacją celu wskazanym w poprzednim punkcie.

5. Dane osobowe Kontrahenta będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, wynikającego z zawartej umowy do czasu jej trwania oraz przez okres przedawnienia roszczeń publicznoprawnych, tj. 10 lat licząc od końca roku, w którym zrealizowano cel przetwarzania danych.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz przysługują Kontrahenta następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem przez Rondo sp. z o.o. danych osobowych:

a) prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych;

b) prawo do sprostowania danych;

c) prawo do usunięcia danych;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania;

e) prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe);

7. Kontrahent prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Zgodę może Pani/Pan odwołać, poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres:biuro@rondo.info.pl

8. Dodatkowo Kontrahent ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Kontrahent uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Kontrahent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Rondo sp. z o.o. z siedzibą: ul Waszyngtona 146, 04-076 Warszawa jako administratora danych, danych osobowych w zakresie podanych w umowie najmu lokalu biurowego, w celu realizacji umowy najmu powierzchni biurowych. Kontrahent oświadcza, iż został poinformowany, że podanie wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu wskazanego w ust. 1 pkt. 3 oraz przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może zostać wycofać w dowolnym momencie, poprzez przesłanie „oświadczenia o wycofaniu zgody” w sposób wskazany w ust. 1 pkt. 1. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Information clause RONDO Sp. z o.o.

The Counterparty acknowledges that:

1. The Controller of the Counterparty's personal data is Rondo sp. z o.o. with its registered office: ul Waszyngtona 146, 04-076 Warsaw. The Data Controller can be contacted via e-mail address: Biuro@rondo.info.pl, contact form at: www.rondo.info.pl/kontakt , by phone at +48 22 870 00 86; +48 22 870 00 87 or in writing to: ul Waszyngtona 146, 04-076 Warsaw.

2. The Administrator has appointed the Data Protection Officer - Ms. Iwona Machnacka who can be contacted via e-mail: Iwona@rondo.info.pl by phone: 22/8700087 or in writing to: ul Waszyngtona 146, 04-076 Warsaw. The Data Protection Officer can be contacted in all matters concerning the Data Controller's processing of your personal data and the exercise of rights in relation to such data processing.

3. The Counterparty's personal data will be processed for the purpose of performance of office space lease agreements.

The exchange of correspondence for the above purpose will be by e-mail, phone or letter. The legal basis for the processing of personal data is Article 6(1)(a) of the GDPR, i.e. prior consent to the processing of personal data, and Article 6(1)(b) of the GDPR, i.e. the necessity for the Controller to perform this agreement.

4. The Counterparty's personal data may be transferred to personal data processors at the request of the Controller: providers of IT services, security and property agencies, legal services, accounting services, administration services, including to capital-related companies and to those cooperating in connection with the implementation of the purpose indicated in the previous point.

5. The Counterparty's personal data will be processed for the period of existence of the Controller's legitimate interest resulting from the concluded agreement for its term and for the limitation period of public law claims, i.e. 10 years counting from the end of the year in which the purpose of data processing was achieved.

6. The provision of personal data is voluntary and the Counterparty has the following rights related to the processing of personal data by Rondo sp. z o.o.:

a) the right to request access to its personal data from the Controller;

b) the right to data rectification;

c) the right to erasure of data;

d) the right to restriction of processing;

e) the right to data portability (if technically possible);

7. The Counterparty has the right to withdraw the consent at any time. You may withdraw your consent by sending an appropriate e-mail toadres:biuro@rondo.info.pl

8. In addition, the Counterparty has the right to lodge a complaint with the supervisory authority in charge of personal data protection, i.e. the Office for Personal Data Protection, if the Counterparty believes that the processing of its personal data violates the provisions of the GDPR.

9. The Counterparty consents to the processing by Rondo sp. z o.o. with its registered office at 1ul Waszyngtona 146, 04-076 Warsaw, as a Data Controller, of the personal data in the scope provided in the office space lease agreement, for the purpose of performance of the office space lease agreement. The Counterparty declares to be informed that giving consent is voluntary, but necessary for the purpose indicated in section 1 point 3, and I acknowledge that the above consent may be withdrawn at any time by sending a "statement of withdrawal of consent" in the manner indicated in section 1 point 1. The withdrawal of your consent shall not affect the lawfulness of processing based on the consent before its withdrawal.

Obowiązek informacyjny dla spółki: ROSOMAK S.A.

Klauzula informacyjna ROSOMAK S.A.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 punkt 7 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- dalej RODO) Rosomak S.A. ul. Powstańców 5/7, 41-100 Siemianowice Śląskie, NR KRS 0000 231611 SĄD REJONOWY W KATOWICACH, +48 32 228 57 51, rosomaksa@rosomaksa.pl dalej zwana Spółką.

W Spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych w osobie Pana Michała Geilke, e-mail: iod@rosomaksa.pl, tel. 577-631-313, z którym można kontaktować się zawsze w razie wątpliwości co do przetwarzania Państwa danych osobowych.

W zależności od celu przetwarzania danych osobowych Państwa dane będziemy przetwarzać
w dedykowanym minimalnym zakresie oraz na podstawie przepisów ustaw szczegółowych (lex specialis) jak i RODO. Niezależnie od powyższego mają Państwo:

a. Prawo poznania celu przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawnej przetwarzania. Spółka przetwarza dane w poniżej wskazanych celach:

- DLA KANDYDATÓW DO PRACY,

- DLA PRACOWNIKÓW / OSÓB POWIĄZANYCH Z PRACOWNIKIEM,

- DLA KONTAHENTA / POTENCJALNEGO KONTAHENTA / OSÓB POWIĄZANYCH

b. prawo dostępu do treści swoich danych – możecie Państwo zawnioskować o udzielenie informacji jakie Państwa dane znajdują się w naszym posiadaniu;

c. prawo do poprawiania swoich danych – w przypadku gdy stwierdzicie, że posiadane przez nas dane na Państwa temat są niedokładne lub niekompletne, możecie Państwo zawnioskować o ich zmianę;

d. prawo do żądana usunięcia swoich danych – możecie Państwo zażądać usunięcia swoich danych osobowych znajdujących się u nas o ile zezwoli na to prawo;

e. prawo do ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli uznacie Państwo, że zakres danych jakie przetwarzamy jest zbyt szeroki macie prawo do żądania ograniczenia tego zakresu. Jednak w przypadku przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa to prawo nie przysługuje;

f. prawo do zgłoszenia sprzeciwu – mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec dalszego przetwarzania danych;

g. prawo do przenoszenia danych – możecie się Państwo od nas domagać przekazania Państwa danych do innego podmiotu (w szczególnych przypadkach opisanych w art. 20 RODO tzn. tylko danych dostarczonych Administratorowi przez Państwa, które są przetwarzane na podstawie zgody i mają postać elektroniczną);

h. prawo do uzyskania kopii danych;

i. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO;

j. jeżeli przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy Spółki), mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw –z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na tej podstawie;

k. prawo do bycia nieprofilowanym w rozumieniu art. 22 ROOD. Spółka informuje, że w żadnym przypadku przetwarzania nie profiluje osób fizycznych;

l. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (www.uodo.gov.pl);

Niektóre z powyższych praw mogą być ograniczone w stosowaniu w zależności od kontekstu przetwarzania danych.

W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych, opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które w szczególności mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Dane Osobowe przetwarzane są między innymi na podstawie dobrowolnej zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa czy przykładowo w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. W każdym przypadku przetwarzania danych będziemy wyraźnie informować o podstawie prawnej tego przetwarzania.

KONTRAHENT/POTENCJALNY KONTRAHENT /OSOBA POWIĄZANA

W przypadku gdy zostaną Państwo naszymi Klientami lub podejmą Państwa działania w tym kierunku, Państwa dane będą wykorzystane podczas rozmów handlowych w celu realizacji sprzedaży (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO). Dotyczy to w szczególności danych reprezentantów, danych o płatnościach, miejscu dostawy towaru, osób upoważnionych do realizacji zlecenia, wystawienia dokumentów sprzedaży oraz umożliwienia Państwu skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji.

W przypadku gdy zostaniemy Państwa klientem, Państwa dane będą wykorzystane w celu przykładowo realizacji procesu zakupu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO). Dotyczy to w szczególności danych o płatnościach, danych adresowych nadawcy, osób upoważnionych do realizacji zlecenia.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i prowadzenia rozmów handlowych.

Państwa dane związku z prowadzoną dzielnością Spółki mogą zostać przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym- w odpowiednich przypadkach będzie to jasno określone podczas rozmów handlowych czy w zawieranej umowie.

JAKIE DANE GROMADZIMY?

Gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym w ramach naszej działalności, w szczególności w stosownych przypadkach:

• dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko),

• dane kontaktowe (np. adres pocztowy i adres e-mail, numer telefonu),

• status podatkowy (np. identyfikator podatkowy),

• dane finansowe (np. rachunek zysków i strat, dokumenty PIT),

• dane bankowe (np. dane rachunku bankowego),

• dane szczegółowe dotyczące naszej współpracy,

• monitorowanie wideo (np. monitoring obiektów Spółki).

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE:

Podstawa przetwarzania Państwa danych wynika z celu w jakim są one przetwarzane tzn. Państwa dane osobowe podane w związku z zamówieniem czy chęcią przystąpienia do negocjacji lub realizacją naszego zamówienia przetwarzamy w celu realizacji umowy handlowej w tym dostawy, ubezpieczenia czy gwarancji.

KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Chcąc zrealizować wyżej wymienione cele możemy przekazać Państwa dane osobowe:

• usługodawcom (np. wywiadowniom gospodarczym, firmom doradczym, firmom wspomagającym nasz system informatyczny), którzy wykonują usługi w naszym imieniu oraz spółkom zależnym (dotyczy danych Kontrahentów i potencjalnych Kontrahentów);

• firmom transportowym;

• firmie świadczącej dla nas usługi dostawy i utrzymania naszego serwisu internetowego (osoby korzystające z usług tego serwisu);

• organom finansowym lub sądowym, agencjom państwowym, wojskowym lub organom publicznym, na żądanie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo;

• ubezpieczycielom;

• niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak prawnicy czy audytorzy.

• W odpowiednich przypadkach spółce PGZ S.A;

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE?

Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa lub inny okres uzależniony od celu przetwarzania, w szczególności:

a. dane pozyskane na potrzeby realizacji sprzedaży / zakupu będą przechowywane przez okres realizacji umowy; po tym okresie Państwa dane będziemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 10 lat;

b. dane pozyskane na podstawie monitoringu wizyjnego terenów/zakładów których właścicielem jest Spółka będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty rejestracji;

OSOBY POWIĄZANE

Z niektórych przyczyn możemy gromadzić informacje dotyczące Państwa nawet gdy nie współpracujemy z Państwem bezpośrednio. Może to mieć miejsce na przykład w sytuacji gdy Państwa dane są przekazywane przez naszych Klientów w szczególności jeżeli są Państwo:

a. pracownikami;

b. poręczycielami;

c. przedstawicielami prawnymi (pełnomocnikami);

d. stroną np. w procesie reklamacji;

e. członkami rodziny pracowników/ kontrahentów;

f. są Państwo w bazach firmy współpracujących ze Spółką;

Podstawą prawną tych działań są prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę (art. 6 ust.1 lit. f RODO) - mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na tej podstawie.


Information clause ROSOMAK S.A.

The Personal Data Controller within the meaning of Article 4 point 7 of REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing the Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation- hereinafter the GDPR) is Rosomak S.A. ul. Powstańców 5/7, 41-100 Siemianowice Śląskie, KRS 0000 231611 DISTRICT COURT IN KATOWICE, +48 32 228 57 51, rosomaksa@rosomaksa.pl hereinafter referred to as the Company.

The Company has appointed Mr. Michał Geilke as the Data Protection Officer, e-mail: iod@rosomaksa.pl,phone: 577-631-313, who can always be contacted if you have any concerns about the processing of your personal data.

Depending on the purpose of processing of your personal data, we will process your data to a dedicated minimum extent and on the basis of the provisions of specific laws (lex specialis) as well as the GDPR. Notwithstanding the above, you have:

a. the right to know the purpose of processing of your data and the legal basis for processing. The Company processes data for the purposes indicated below:

- FOR JOB CANDIDATES,

- FOR EMPLOYEES/AFFILIATES OF AN EMPLOYEE,

- FOR COUNTERPARTY / POTENTIAL COUNTERPARTY / RELATED PERSONS

b. the right to access the content of your data - you can request information on what your data are in our possession;

c. the right to rectify your data - if you find that the data we have about you are inaccurate or incomplete, you can request that the data be changed;

d. the right to request the erasure of your data - you can request the erasure of your personal data held by us as far as permitted by law;

e. the right to restrict processing - if you feel that the scope of the data we process is too broad you have the right to request this scope be restricted. However, in the case of data processing under the law, this right does not apply;

f. the right to object - you may object to further data processing;

g. the right to data portability - you can request from us to transfer your data to another entity (in specific cases described in Article 20 of the GDPR, i.e. only data provided to the Controller by you that are processed on the basis of consent and are in electronic form);

h. the right to obtain a copy of the data;

i. the right to withdraw the consent to the processing of personal data at any time without affecting the lawfulness of processing carried out on the basis of such consent before its withdrawal if the processing of your data is based on Article 6(1)(a) or Article 9(2)(a) of the GDPR;

j. if the processing of your data takes place on the basis of Article 6(1)(f) of the GDPR (legitimate interests of the Company), you have the right at any time to object - for reasons related to your particular situation - to the processing of personal data based on this ground;

k. the right to be unprofiled within the meaning of Article 22 of the GDPR. The Company informs that it does not profile natural persons in any processing;

l. the right to lodge a complaint with the President of the Office for Personal Data Protection (www.uodo.gov.pl);

Some of the above rights may be restricted in application depending on the context of data processing.

To ensure the security of personal data, we have developed internal procedures and recommendations to specifically prevent data from being shared with unauthorized persons. We control their execution and constantly check their compliance with the relevant legal acts - the Act on personal data protection, the Act on provision of electronic services, as well as all kinds of secondary legislation and Community legislation.

The Personal Data are processed, among other things, on the basis of voluntary consent expressed by the User and in cases where the law authorizes the Controller to process personal data on the basis of legal provisions or, for example, for the purpose of performance of the agreement concluded between the parties. In each case of data processing, we will clearly inform about the legal basis for this processing.

COUNTERPARTY/POTENTIAL COUNTERPARTY/AFFILIATE

In the event that you become our Customer or take steps to become one, your data will be used during business talks for the purpose of making sales (pursuant to Article 6(1)(b) and (c) of the GDPR). This applies in particular to the data of representatives, payment data, place of delivery of goods, persons authorized to execute the order, issue of sales documents and allowing you to exercise your rights under the guarantee.

In the event that we become your customer, your data will be used for the purpose of, for example, completing the purchase process (pursuant to Article 6(1)(b) and (c) of the GDPR). This includes, in particular, payment data, sender address data, data of persons authorized to execute the order.

Provision of data is voluntary, but failure to do so will result in the inability to conclude the agreement and conduct business talks.

Your data in connection with the Company's business activities may be transferred to recipients located in countries outside the European Economic Area - where appropriate, this will be clearly specified during business talks or in the concluded agreement.

WHAT DATA DO WE COLLECT?

We collect and use your personal data to the extent necessary in the course of our business activity, in particular where appropriate:

• identification data (e.g. first and last name);

• contact details (e.g., postal and e-mail address, phone number),

• tax status (e.g., tax ID),

• financial data (e.g., profit and loss account, PIT documents),

• banking data (e.g., bank account details),

• details of our cooperation,

• video monitoring (e.g., monitoring of the Company's facilities).

ON WHAT LEGAL BASIS DO WE PROCESS YOUR PERSONAL DATA:

The basis for processing your data is based on the purpose for which it is processed, i.e. your personal data provided in connection with an order or a desire to enter into negotiations or the execution of our order we process for the purpose of performance of the agreement, including delivery, insurance or guarantee.

TO WHOM DO WE PROVIDE YOUR PERSONAL DATA?

In order to achieve the above-mentioned purposes, we may transfer your personal data:

• to service providers (e.g., credit information agencies, consulting firms, companies that support our IT system) that perform services on our behalf and to our subsidiaries (applies to data of Counterparties and potential Counterparties);

• to transport companies;

• to the company providing delivery and maintenance services for our website (persons using the services of this website);

• to financial or judicial authorities, state agencies, the military or public authorities, upon request and to the extent permitted by law;

• to insurers;

• to some people in regulated professions, such as lawyers or auditors.

• Where applicable, to PGZ S.A;

HOW LONG DO WE PROCESS YOUR DATA?

We retain your personal data for the period required by applicable law or for another period depending on the purpose of processing, in particular:

a. data obtained for the purpose of sales/purchase will be retained for the period of agreement performance; after this period, we will process your data for a maximum of 10 years;

b. data obtained from video surveillance of sites/plants owned by the Company will be retained for a period of 3 months from the date of registration;

AFFILIATES

For some reasons, we may collect information about you even when we do not cooperate with you directly. This may be the case, for example, when your data iare provided by our Customers, in particular if you are:

a. employees;

b. guarantors;

c. legal representatives (attorneys);

d. party, for example, in the complaint process;

e. family members of employees/counterparties;

f. you are in the databases of the company cooperating with the Company;

The legal basis for these activities is the legitimate interest pursued by the Company (Article 6(1)(f) of the GDPR) - you may object at any time - for reasons related to your particular situation - to the processing of your data based on this basis.

Obowiązek informacyjny dla spółki: STOMIL - POZNAŃ S.A.

Klauzula informacyjna Stomil – Poznań S.A.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Stomil – Poznań S.A. (KRS 0000116560) (ul. Starołęcka 18, 61-361 Poznań) i będzie przetwarzać je w celu realizacji i rozliczenia zawieranej umowy.

Administrator przetwarza dane na podstawie zawieranej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcia tej umowy. Jeśli zgłoszą się Państwo po swoje dane, będą Państwo odbiorcą danych. Innymi odbiorcami danych, w zależności od potrzeb administratora, mogą być podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, ubezpieczeniowe, a także podmioty świadczące usługi obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora oraz Spółki wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, w tym Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe przez 5 lat od rozwiązania umowy, do końca roku kalendarzowego albo do czasu przedawnienia wszelkich roszczeń.

Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego administratora, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator powołał inspektora ochrony danych i zaprasza do wyjaśniania z nim wszelkich wątpliwości pod adresem: rodo@stomil-poznan.pl.


Information clause Stomil – Poznań S.A.

The Controller of the personal data provided will be Stomil - Poznań S.A. (KRS 0000116560) (ul. Starołęcka 18, 61-361 Poznań) and will process them for the purpose of performance and settlement of the concluded agreement.

The Controller processes data on the basis of the concluded agreement (Article 6(1)(b) of the GDPR). Provision of data is voluntary, but is a condition for conclusion of this agreement. If you apply for your data, you will be the data recipient. Other recipients of the data, depending on the Controller’s needs, may be entities that provide accounting, legal, insurance services, as well as entities that provide support services for the Controller's IT systems and software, and companies that belong to Polska Grupa Zbrojeniowa, including Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.

The Controller will process your personal data for 5 years after the termination of the agreement, until the end of the calendar year or until the expiry of the limitation period of any claims.

You have the right to request from the Controller access to your personal data, rectification, erasure of data or restriction of processing, to object to processing on the basis of the Controller's legitimate interest, as well as the right to lodge a complaint with the President of the Office for Personal Data Protection.

The Controller has appointed the Data Protection Officer and invites you to clarify any concerns with him at: rodo@stomil-poznan.pl.

 

Obowiązek informacyjny dla spółki: HSW - WODOCIĄGI SP. Z O.O.

Klauzula informacyjna HSW - Wodociągi Sp. z o.o.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma HSW - Wodociągi Sp. z o.o. ul. Działkowa 2, 37-450 Stalowa Wola, zwana dalej „Administratorem”.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem

e-mail:, iodo@hswzw.pl (w temacie wiadomości prosimy wpisać RODO i rodzaj sprawy), lub numerem telefonu. 665360583.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy zlecenia/o dzieło/dostawy lub innej o podobnym skutku prawnym.

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a. zawarcia umowy;

b. prawidłowej realizacji umowy;

c. podatkowych;

d. ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych są niżej wymienione artykuły:

a. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w sytuacji gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

b. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

c. art. 9 ust. 2 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą

• Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia

• Biuro rachunkowe

• Podmioty współdziałające z Administratorem przy realizacji celów przetwarzania określonych w punkcie 3, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych lub współpracują na innych podstawach z Administratorem i którym te dane są udostępniane/powierzane np. dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych, adwokatom i radcom prawnym, podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, szkoleniowe, organizacyjne, pocztowe, kurierskie, podmiotom świadczącym usługi ochrony, Spółkom w ramach Grupy PGZ, instytucjom naukowym, organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Podmioty, którym zostaną udostępnione dane osobowe, zobowiązują się do zachowania poufności oraz wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, gwarantujących ochronę powierzonych danych osobowych.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż niezbędny do wykonania umowy współpracy oraz okres wynikający z przepisów prawa dotyczących m.in. upływu terminu dochodzenia ewentualnych roszczeń, wynikających z zawartej umowy i realizacją obowiązku archiwizacji.

7. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych.

8. Informujemy, że Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale i konieczne do zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy.

W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iodo@hswzw.pl.


Information clause HSW - Wodociągi Sp. z o.o.

Based on the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing the Directive 95/46/EC; (OJ EU L No. 119, page 1), we inform you that:

1. Your Personal Data Controller is HSW - Wodociągi Sp. z o.o. ul. Działkowa 2, 37-450 Stalowa Wola, hereinafter referred to as the "Controller".

2. The Data Protection Officer can be contacted by e-mail:, iodo@hswzw.pl (please write GDPR and type of case in the subject line of the message), or phone 665360583.

3. Personal data will be processed for purposes related to the conclusion and performance of a contract of mandate/contract for specific work/delivery agreement or other agreement with similar legal effect.

Personal data will be processed for the following purposes:

a. conclusion of the agreement;

b. proper performance of the agreement;

c. taxes;

d. possible assertion of claims under the provisions of the Civil Code.

4. The legal basis for data processing are the following Articles:

a. Article 6(1)(b) of the GDPR - that is in the event when processing is necessary for the performance of the agreement to which the data subject isa party or in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into the agreement;

b. Article 6(1)(c) of the GDPR - that is processing is necessary to fulfill a legal obligation of the Controller;

c. Article 9(2)(f) of the GDPR - that is processing is necessary for the establishment, pursuing or defense of claims.

5. The recipients of your personal data will be:

• Entities participating in the execution of the order

• Accountancy office

• Entities which cooperate with the Controller in the implementation of the purposes of processing specified in point 3, which provide services to the Data Controller pr cooperate with the Controller on other grounds, and to whom the data are provided/entrusted, e.g. providers of external ICT systems, attorneys and legal advisors, entities providing advisory, consulting, auditing, training, organizational, postal, courier services, entities providing security services, Companies within the PGZ Group, scientific institutions, state authorities or other entities authorized by law. Entities to which personal data will be provided undertake to maintain confidentiality and implement appropriate technical and organizational measures to guarantee the protection of the entrusted personal data.

6. Your personal data will be processed for a period no longer than necessary for the performance of the cooperation agreement and the period resulting from the provisions of law concerning, among others, the expiration of the deadline for the assertion of possible claims, resulting from the concluded agreement and the implementation of the archiving obligation.

7. You have the right to request access to the content of your personal data, rectify, erase or restrict the processing of such data, the right to object to the processing, as well as the right to data portability.

8. Please be informed that you also have the right to lodge a complaint with the President of the Office for Personal Data Protection (Urząd Ochrony Danych Osobowych [Office for Personal Data Protection] 00-193 Warsaw, ul. Stawki 2)) if you consider that the processing of personal data concerning you violates the provisions of the GDPR.

9. Provision of personal data is voluntary, but also necessary for the conclusion, performance and settlement of the agreement.

If you have questions about data processing, you are encouraged to contact the Data Protection Officer at iodo@hswzw.pl.

Obowiązek informacyjny dla spółki: WOJSKOWE CENTRALNE BIURO KONSTRUKCYJNO - TECHNOLOGICZNE S.A.

Klauzula informacyjna Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno – Technologiczne S.A.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A. ul Radiowa 13, 01-485 Warszawa.

2. Nasze dane kontaktowe to: Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A. ul Radiowa 13, 01-485 Warszawa.

3. Z inspektorem ochrony danych (IOD) możesz się skontaktować pod adresem e-mail: w.kazanski@wcbkt.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy.

5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO, czyli do zawarcia i realizacji niniejszej umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, oraz do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Dane przetwarzane będą także w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przed administratora.

6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy.

7. Odbiorcą danych mogą zostać:

a) uprawnione organy publiczne,

b) podmioty Polskiej Grupy Zbrojeniowej na podstawie wewnętrznych umów,

c) podmioty świadczące usługi w zakresie realizacji umowy, oraz dochodzenia należności,

d) podmioty dostarczające korespondencję,

e) podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji,

f) podmioty świadczące usługi obsługi prawnej,

g) podmioty świadczące usługi techniczno-technologiczne,

h) podmioty świadczące usługi informatyczne;

8. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania. W zakresie realizacji umowy, przez okres jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń. W zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ADO, dane będą przetwarzane przez okres wypełniania tych obowiązków. W zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzanych danych.

9. Informujemy o przysługującym prawie do:

a) dostępu do swoich danych osobowych i żądania kopii,

b) sprostowania swoich danych osobowych,

c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

d) przenoszenia danych,

e) usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania np. realizacja umowy.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z IOD (pkt 2,3).

10. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Information clause Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno – Technologiczne S.A.

Pursuant to Article 13(1) and (2) of Regulation (EU) of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (hereinafter referred to as the GDPR) we hereby inform you that:

1. Your Personal Data Controller is: Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno- Technologiczne S.A. ul Radiowa 13, 01-485 Warsaw.

2. Our contact details are: Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A. ul Radiowa 13, 01485 Warsaw.

3. You can contact the Data Protection Officer at: w.kazanski@wcbkt.pl or by correspondence to the Data Protection Officer address (point 2).

4. The personal data will be processed for purpose of the agreement performance.

5. Personal data will be processed on the basis of Article 6(1)(b), (f) of the GDPR, i.e. for the conclusion and performance of this agreement to which the data subject is a party, and to take actions at the request of the data subject prior to the conclusion of the agreement. Data will also be processed for purposes arising from the legitimate interests pursued by the Controller.

6. The provision of data is voluntary, but necessary to conclude the agreement.

7. The recipient of the data may be:

a) authorized public authorities,

b) Polska Grupa Zbrojeniowa entities on the basis of internal agreements,

c) entities providing services in the performance of the agreement, and the debt collection,

d) mail delivery entities,

e) entities that provide document archiving and destruction services,

f) entities providing legal services,

g) entities providing technical and technological services,

h) entities providing IT services;

8. Data will be processed for the period of time necessary to achieve the purposes of processing. With regard to the performance of the agreement, for the period of its completion, after which time the data will be processed for the period required by law or for the period necessary to assert claims. In terms of fulfilling the Data Protection Controller's legal obligations, data will be processed for the period of fulfilling these obligations. With regard to the fulfillment of the he Data Protection Controller’s legitimate interests, data will be processed until the successful resolution of an objection raised by you against the processed data.

9. We inform you of your right to:

a) access your personal data and request copies,

b) have your personal data rectified,

c) request the restriction of the processing of your data,

d) data portability;

e) erasure of data, if there is no other purpose of processing, e.g. performance of the agreement.

In relation to data processed on the basis of legitimate interests pursued by the Data Protection Controller, you have the right to object to the processing of personal data,

You can exercise your rights by contacting the Data Protection Officer in writing or by email (point 2,3).

10. We hereby inform you about the right to file a complaint with the supervisory authority - the President of the Office for Personal Data Protection.

Obowiązek informacyjny dla spółki: WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO "PZL - KALISZ" S.A.

Klauzula informacyjna Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL – Kalisz S.A.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A. z siedzibą w Kaliszu (62-800) przy ul. Częstochowskiej 140, zwana dalej „WSK „PZL-KALISZ” S.A.” lub „Administratorem”.

2. Dane kontaktowe Spółki: ul. Częstochowska 140, 62-800 Kalisz, tel. 62 504 61 00; adres e-mail: zakupy@wsk.kalisz.pl

3. Administrator przetwarza dane osobowe w celach:

a) realizacji czynności objętej umową/zleceniem/zamówieniem, w tym płatności. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy/zlecenia/zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dochodzenia i obrony praw w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy/zlecenia/zamówienia z WSK „PZL-KALISZ” S.A.. oraz realizacji zobowiązań wynikających z obsługi tej umowy/zlecenia/zamówienia.

5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy/zlecenia/zamówienia, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

6. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych.

7. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Informujemy, że odbiorcą Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do wykorzystania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, którym Administrator zleca wykonywanie takich czynności.

9. Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą/będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

10. Informujemy, że Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą wykorzystywane do profilowania.

11. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Informacji związanych z przetwarzaniem danych udziela Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych pod numerem tel.: +48 62 504 62 06 oraz adresem e-mail: rodo@wsk.kalisz.pl


Information clause Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL – Kalisz S.A.

Based on the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing the Directive 95/46/EC; (OJ EU L No. 119, page 1), we inform you that:

1. Your Personal Data Controller is Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-KALISZ" S.A. with its registered office in Kalisz (62-800) at ul. Częstochowska 140, hereinafter referred to as "WSK "PZL-KALISZ" S.A." or "Controller".

2. Company contact idetails: ul. Częstochowska 140, 62-800 Kalisz, phone: 62 504 61 00; e-mail address: zakupy@wsk.kalisz.pl

3. The Controller processes personal data for the following purposes:

a) performance of the activity covered by the agreement/order/purchase order, including payments. The legal basis for data processing is the performance of the agreement/order/purchase order (Article 6(1)(b) of the GDPR),

b) asserting and defending rights in the event of mutual claims - the legal basis for data processing is the legitimate interest of the Controller (Article 6(1)(f) of the GDPR).

4. Providing personal data is voluntary, but necessary in order to conclude the agreement/order/purchase order with WSK "PZL-KALISZ" S.A. and to perform the obligations arising from the handling of this agreement/order/purchase order.

5. Personal data will be processed for the period necessary for the performance of the agreement/order/purchase order, and thereafter for the purposes and for the time and to the extent required by law or to secure possible claims, or until the withdrawal of the granted consent.

6. You have the right to request access to personal data, rectify, erase or restrict the processing of such data, the right to object to the processing, as well as the right to data portability.

7. We would like to inform you that you have the right to lodge a complaint against the processing of data with the supervisory authority – President of the Office for Personal Data Protection.

8. Please be informed that the recipients of your personal data will be persons authorized by the Controller to use the data in the performance of their official duties, to whom the Controller orders such activities.

9. Please be informed that your personal data will not be/will be transferred to a third country/international organization.

10. Please be informed that your data may be processed in an automated manner, but such data will not be used for profiling.

11. In case of doubts related to personal data processing, each person may address the Controller with a request to provide information. Information related to data processing is provided by the Representative for Personal Data Protection at phone number: +48 62 504 62 06 and e-mail address: rodo@wsk.kalisz.pl

Obowiązek informacyjny dla spółki: WOJSKOWE ZAKŁADY MOTORYZACYJNE S.A.

Klauzula informacyjna Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej: RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych są Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-406) przy ul. Dąbrowskiego 262/ 280, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS, nr KRS: 0000294799; NIP: 777-00-20-887; REGON: 000173203 , zwana dalej „WZM S.A” lub „Administratorem”.

2. W WZM S.A. został powołany Inspektor Ochrony Danych,

e-mail: iod@wzm.pl; nr tel.: 605 780 024.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

a. na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

b. w celu realizacji umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

c. do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, zgodnie z 6 ust. 1 lit. c) RODO;

d. w celach związanych ze współpracą biznesową oraz w celu dochodzenia ewentualnych przyszłych roszczeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4. Państwa dane będą przetwarzane do czasu ustania celu, dla którego zostały zebrane lub wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania.

5. W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.

6. Przysługują Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych.

7. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

9. Informujemy, że Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.


Information clause Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A.

Based on the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing the Directive 95/46/EC; (OJ EU L No. 119, page 1) (hereinafter the GDPR), we inform you that:

1. Your Personal Data Controller is Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A., with its registered office in Poznań (60-406) at ul. Dąbrowskiego 262/ 280, entered in the National Court Register - Register of Entrepreneurs, conducted by the District Court Poznań - Nowe Miasto and Wilda in Poznań, 8th Commercial Division of the National Court Register, KRS No.: 0000294799, NIP (Tax Identification Number): 777-00-20-887, REGON (Statistical Identification Number): 000173203, hereinafter referred to as "WZM S.A." or "Controller”.

2. The Data Protection Officer has been appointed by WZM S.A., e-mail: iod@wzm.pl; phone: 605 780 024.

3. Your personal data will be processed:

a. on the basis of consent, pursuant to Article 6(1)(a) of the GDPR;

b. for the purpose of performance of the agreement, pursuant to Article 6(1)(b) of the GDPR;

c. for fulfillment of a legal obligation incumbent on the Controller, in accordance with 6(1)(c) of the GDPR;

d. for purposes related to business cooperation and for the purpose of asserting possible future claims, in accordance with Article 6(1)(f) of the GDPR.

4. Your data will be processed until the purpose for which the data were collected ceases or you object to data processing.

5. At any time you have the right to withdraw the consents you have given, which will not affect the legality of the processing carried out until the time of their withdrawal.

6. You have the right to request access to personal data, rectify, erase or restrict the processing of such data, the right to object to the processing, as well as the right to data portability.

7. We would like to inform you that you have the right to lodge a complaint against the processing of data with the supervisory authority – President of the Office for Personal Data Protection.

8. Please be informed that your personal data will not be transferred to a third country/international organization.

9. Please be informed that your data will not be processed in an automated manner, also such data will not be used for profiling.

Obowiązek informacyjny dla spółki: WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 1 S.A.

Klauzula informacyjna Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A.

Ze względu na obowiązujące przepisy Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 S.A. z siedzibą w Łodzi informują, że:

1. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. z siedzibą w Łodzi (93-465), przy ul. Dubois 119, dla których Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000295398, NIP 724-000-41-59 są Administratorem danych osobowych Kontrahenta lub osób uprawnionych do reprezentacji Kontrahenta oraz pracowników/współpracowników Kontrahenta, w związku z podjęciem przez Kontrahenta i Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 S.A. współpracy. Z Administratorem danych możliwy jest kontakt za pośrednictwem adresu e-mail sekretariat@wzl1.mil.pl lub listownie na adres siedziby Administratora danych, wskazany powyżej z dopiskiem „Ochrona danych”.

2. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którymi można się skontaktować za pośrednictwem numeru telefonu: (42) 681 55 60.

3. Administrator przetwarza dane osobowe Kontrahenta, osób uprawnionych do reprezentacji Kontrahenta oraz pracowników/współpracowników kontrahenta w celu realizacji współpracy, w szczególności realizacji przedmiotu umowy. W przypadku Kontrahenta, będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub w przypadku wspólnika spółki cywilnej, dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy na podstawie, której opiera się współpraca (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych niebędących stroną umowy, na podstawie której realizowana jest współpraca jest prawnie usprawiedliwiony cel (art. 6 ust. 1lit. f) RODO) – kontakt w sprawie realizacji współpracy. W związku z realizacją współpracy, dane ww. osób mogą być przetwarzane dla ewentualnego dochodzenia lub odpierania roszczeń wynikających ze współpracy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych nałożonych na administratora danych, w szczególności prawa podatkowego, sprawozdawczości finansowej w związku z realizacją współpracy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Dane osobowe mogą być również przetwarzane w związku z prowadzeniem wewnętrznych czynności związanych z działalnością administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz przesyłania informacji o aktualnej ofercie Administratora danych, w tym nowych usługach, w ramach prowadzenia marketingu bezpośredniego – dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych w postaci prowadzenia działań z zakresu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu realizacji współpracy. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

4. Jeśli Administrator danych nie pozyskał danych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, to dane osobowe w zakresie: m.in.: imię (imiona) i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, stanowisko, miejsce zatrudnienia mogły zostać pozyskane przez Administratora danych z umowy na podstawie, której Administrator danych przetwarza dane lub udostępnione przez Kontrahenta.

5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania współpracy, a po jej zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń.

6. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne stosowane przez Administratora oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na mocy stosownych umów powierzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Dane osobowe mogą również być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, chyba że jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. W tym jednak przypadku, Administrator danych zadba o zapewnienie podstawy prawnej oraz odpowiedniego poziomu zabezpieczenia danych, gwarantując spełnienie warunków określonych w rozdziale V RODO.

7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, przysługuje także prawo do przeniesienia danych osobowych.

8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargo do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Information clause Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A.

Pursuant to the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation “GDPR”) - Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 S.A. with its registered office in Łódź informs you that:

1. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. with its registered seat in Łódź (93-465), at ul. Dubois 119, for which the District Court for Łódź - Śródmieście in Łódź, 20th Commercial Division of the National Court Register keeps the registration files under KRS No. 0000295398, NIP (Tax Identification Number) 724-000-41-59 is the Controller of the personal data of the Counterparty or persons authorized to represent the Counterparty and employees/associates of the Counterparty, in connection with the cooperation between the Counterparty and Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. The Data Controller can be contacted by e-mail sekretariat@wzl1.mil.pl or by mail to the Data Controller's registered office address indicated above with the notation "Data Protection".

2. The Controller, in order to properly protect personal data, has appointed the Data Protection Officer who can be contacted by phone: (42) 681 55 60.

3. The Controller processes personal data of the Counterparty, persons authorized to represent the Counterparty and employees/associates of the Counterparty for the purpose of cooperation, in particular for the performance of the subject of the agreement. In the case of the Counterparty who is a sole proprietor or in the case of a partner in a civil law partnership, personal data will be processed for the purpose of conclusion and performance of the agreement on which the cooperation is based (Art. 6(1)(b) of the GDPR). The legal basis for the processing of personal data not being a party to the agreement on the basis of which the cooperation is carried out is the legitimate purpose (Article 6(1)(f) of the GDPR) - contact regarding the implementation of cooperation. In connection with the implementation of the cooperation, the data of the aforementioned persons may be processed for the possible assertion or repudiation of claims arising from the cooperation (Article 6(1)(f) of the GDPR) and in connection with the fulfillment of legal obligations imposed on the Data Controller, in particular tax law, financial reporting in connection with the implementation of the cooperation (Article 6(1)(c) of the GDPR). Personal data may also be processed in connection with the conduct of internal activities related to the Controller's business activity (Article 6(1)(f) of the GDPR) and the sending of information about the Data Controller’s current offer, including new services, in the course of direct marketing - for the fulfillment of the Data Controller's legitimate interests in the form of direct marketing of its own products and services - Article 6(1)(f) of the GDPR. The provision of personal data is voluntary, but necessary to implement the cooperation. Personal data are not subject to automated processing, including profiling.

4. If the Data Controller did not obtain the data directly from the data subject, the personal data regarding: e.g. First name and last name, e-mail address, phone number, position, place of employment, among others, may have been obtained by the Data Controller from the agreement under which the Data Controller processes the data or provided by the Counterparty.

5. Personal data shall be processed over the term of the cooperation, and upon its termination – over the time resulting from the applicable provisions of law or to the time of limitation of claims.

6. Personal data recipients are: entities delivering and supporting IT systems used by the Controller and entities providing services related to the ongoing activities of the Controller – under relevant agreements on entrusting of personal data and ensuring that the aforementioned entities keep adequate technical and organizational measures ensuring data protection. Personal data may also be provided to entities authorized under applicable laws. Personal data will not be transferred to a third country or international organization unless required by applicable laws. However, in this case, the Data Controller will take care to ensure the legal basis and the appropriate level of data security, guaranteeing that the conditions set forth in Chapter V of the GDPR are met.

7. Each person whose data are processed, to the extent resulting from the provisions of law, has the right to access his/her data and to correct, remove, limit processing of their data and the right to object to the data processing. With regard to data processed on the basis of the data subject's consent, there is also the right to transfer personal data.

8. In case of doubts related to personal data processing, each person may address the Controller with a request to provide information. Regardless of the above, everyone is entitled to lodge a complaint with a supervisory authority – President of the Office for Personal Data Protection.

Obowiązek informacyjny dla spółki: WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 2 S.A.

Klauzula informacyjna Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania, udzielenia zamówienia oraz zawarcia i wykonania umów informujemy o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Administratorem przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych są Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S.A. (WZL Nr 2 S.A.) z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Szubińska 107, 85-915 Bydgoszcz, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000295719, NIP: 554-03-11-657, REGON: 000173284, kapitał zakładowy: 58.000.000 zł opłacony w całości (dalej jako Administrator).

2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora oraz na podstawie udzielonej zgody.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a. przeprowadzenia postępowania, udzielenia zamówienia, zawarcia i wykonania umów z kontrahentami Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b RODO) - przez okres trwania postępowania, umowy i rozliczeń po jej zakończeniu,

b. spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych, składania reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO) – przez okres jaki przepisy prawa nakazują przechowywać dane,

c. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO) – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia,

d. wykrywania nadużyć i zapobiegania im (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c i 1f RODO) – przez okres trwania umowy, a następnie przez okres po którym przedawnią się roszczenia lub przez czas trwania postępowań prowadzonych przez właściwe organy publiczne,

e. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1a RODO) – przez okres od udzielenia zgody do jej cofnięcia.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

a. przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów np. obsługujące systemy informatyczne Administratora, właściciela platformy zakupowej za pośrednictwem, której są składane oferty lub inne dokumenty przekazywane przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, prawne, windykacyjne, rachunkowe, audytorskie oraz usługi doręczania korespondencji i przesyłek,

b. z grupy kapitałowej, do której należy Administrator,

c. upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądy i organy państwowe.

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu w uzasadnionych przypadkach następujące uprawnienia: prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych.

6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą/będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i będą podlegały profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO, wyłącznie w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia prowadzonych na platformie zakupowej. W takiej sytuacji Pani/Pana dane zarejestrowane na platformie zakupowej, po udzieleniu osobnej zgody na profilowanie, będą przetwarzane w celu powiadamiania o postępowaniach otwartych, publicznie dostępnych, organizowanych przez właściciela i użytkowników platformy zakupowej, w branżach lub grupach asortymentowych, jakie wskazane zostały w procesie rejestracji. Zgoda na otrzymywanie biuletynu informacyjnego jest deklarowana w czasie rejestracji i może być w każdej chwili przez Panią/Pana cofnięta na profilu Użytkownika.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

10. W przypadku udostępnienia Administratorowi przez podmiot biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia (będący adresatem niniejszej klauzuli) danych osobowych swoich pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców, beneficjentów rzeczywistych lub innych osób, Administrator prosi o poinformowanie tych osób:

- o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych Administratorowi,

- o tym, że Administrator jest administratorem ich danych osobowych oraz że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej,

- o tym, że ww. podmiot jest źródłem, od którego Administrator pozyskał ich dane.

11. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu: iodo@wzl2.mil.pl lub pisemnie na adres Administratora.


Information clause Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A.

Pursuant to the provisions of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (hereinafter referred to as the GDPR), we would like to inform you about the principles of processing of your personal data for the purpose of conducting the procedure, contract award and conclusion and performance of the agreements, we would like to inform you about your rights related thereto:

1. The Controller of your personal data processed is Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. (WZL Nr 2 S.A.) with its registered office in Bydgoszcz, ul. Szubińska 107, 85-915 Bydgoszcz, registered by the District Court in Bydgoszcz, 13th Commercial Division of the National Court Register, under the KRS number: 0000295719, NIP (Tax Identification Number): 554-03-11-657, REGON (Statistical Identification Number): 000173284, share capital: PLN 58,000,000, paid in full (hereinafter referred to as the Controller).

2. The Controller processes your personal data on the basis of applicable laws, concluded agreements, for the purpose of fulfilling the Controller's legitimate interests and on the basis of the consent given.

3. Your personal data are processed for the purpose/purposes of:

a. conducting the procedure, awarding the contract, concluding and performing agreements with the Controller's counterparties (legal basis: Article 6(1b) of the GDPR) - for the duration of the procedure, the term of the agreements and settlements thereafter,

b. fulfilling the Controller's legal obligations, e.g. storing invoices and other accounting documents, filing complaints (legal basis: Article 6(1c) of the GDPR) - for the period that the laws require the data to be retained,

c. establishing, defending and pursuing claims (legal basis: Article 6(1f) of the GDPR) - for the period after which claims become time-barred,

d. detecting and preventing frauds (legal basis: Article 6(1c) and (1f) of the GDPR) - for the term of the agreement, and thereafter for the period after which claims become time-barred or for the duration of proceedings by the relevant public authorities,

e. in other cases, your personal data are processed only on the basis of previously granted consent in the scope and for the purpose specified in the content of the consent (Article 6(1a) of the GDPR) - for the period from the granting of the consent to its withdrawal.

4. In connection with the processing of data for the purposes mentioned in point 3, the recipients of your personal data may be entities from the following categories:

a. those processing personal data on behalf of the Controller on the basis of relevant agreements, e.g. those operating the Controller's IT systems, the owner of the procurement platform through which offers or other documents submitted by the contractor in the contract award procedure are submitted, entities providing consulting, legal, debt collection, accounting, auditing services to the Controller, as well as mail and parcel delivery services,

b. from the capital group to which the Controller belongs,

c. authorized to receive them under applicable laws, such as courts and state authorities.

5. In connection with the processing of your personal data, you have the following rights in justified cases: the right to request access to personal data, data rectification, erasure or restriction of processing, the right to object to processing, and the right to data portability.

6. If you become aware of unlawful processing of your personal data by the Controller, you have the right to lodge a complaint to the supervisory authority - the President of the Office for Personal Data Protection.

7. Please be informed that your personal data will not be/will be transferred to a third country/international organization.

8. Your personal data will be processed by automated means and will be subject to profiling within the meaning of the provisions of the GDPR, only in the case of contract award procedures conducted on the procurement platform. In such a situation, your data registered on the procurement platform, after giving separate consent to profiling, will be processed for the purpose of notification of open, publicly available procedures organized by the owner and users of the procurement platform, in the industries or assortment groups that you indicated in the registration process. Your consent to receive the newsletter is declared at the time of registration and can be withdrawn by you at any time on your User profile.

9. The provision of personal data is voluntary. The consequence of not providing personal data will be the inability to participate in the contract award procedure.

10. In the event that an entity participating in the contract award procedure (which is the addressee of this clause) Provides the Controller with the personal data of its employees, agents, board members, partners, associates, counterparties, suppliers, beneficial owners or other persons, the Controller requests that these persons be informed:

- about the scope of personal data concerning these persons and provided to the Controller,

- about the fact that the Controller is the controller of their personal data and that it processes their personal data in accordance with the principles set forth above,

- about the fact that the aforementioned entity is a source from which the Controller obtained their data.

11. If you have questions about the manner and scope of processing of your personal data as part of the Controller's operations, as well as your rights, you may contact the Data Protection Officer at: iodo@wzl2.mil.pl or in writing to the Controller's address.

Obowiązek informacyjny dla spółki: WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR 2 S.A.

Klauzula informacyjna Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych są Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. z siedzibą w Czernicy (55-003) przy ul. Fabrycznej 12, zwane dalej „WZŁ-2 S.A”. „Administratorem”.

2. Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych w WZŁ-2 S.A. jest Inspektor Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Nr telefonu: (71) 38 10 198 (adres email: iod@wzl2.pl).

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z realizacją przedmiotów umów już zawartych lub nowo zawieranych oraz wymianą korespondencji handlowej.

4. WZŁ-2 S.A. przetwarzają następujący zakres Państwa danych osobowych: imię i nazwisko, stanowisko, e-mail, adres do korespondencji, numer telefonu oraz inne dane, które są niezbędne do realizacji umowy i zostały zawarte w jej zapisach.

5. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

a) przygotowania, zawarcia i realizacji umowy – przez czas jej trwania i rozliczeń po jej zakończeniu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres umożliwiający to przepisami (tj. prawnie uzasadniony interes ADO – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

c) przesyłania ofert dotyczących oferowanych przez Administratora Danych usług i produktów – aż do momentu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania tych danych w tym celu (tj. prawnie uzasadniony interes ADO – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d) archiwalnych – dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów związanych z realizacją zawartej umowy (tj. prawnie uzasadniony interes ADO – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

e) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO).

6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może łączyć się z brakiem możliwości realizacji umowy.

7. Dane będą przetwarzane przez cały okres przedmiotu trwania umowy, a po ustaleniu tego okresu przez czas wynikający z przepisów prawa.

8. Informujemy, że odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być :

a) podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, uczestniczące w wykonywaniu czynności Administratora (np. podmioty świadczące Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, szkoleniowe, organizacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową),

b) inni administratorzy przetwarzający dane we własnym imieniu: (np. podmioty prowadzące działalność transportową, pocztową lub kurierską),

c) inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub na podstawie zawartych umów powierzenia.

9. Przysługują Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych.

10. Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

11. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Informujemy, że Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres email iod@wzl2.pl.


Information clause Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A.

Based on the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing the Directive 95/46/EC; (OJ EU L No. 119, page 1), hereinafter referred to as the “GDPR”, we inform you that:

1. Your Personal Data Controller is Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A., with its registered office in Czernica (55-003) at ul. Fabryczna 12, hereinafter referred to as "WZŁ-2 S.A.", “Controller”.

2. The Data Protection Officer is the person responsible for the correctness of data processing at WZŁ-2 S.A. Contact with the Data Protection Officer - phone No.: (71) 38 10 198 (e-mail address: iod@wzl2.pl).

3. Your personal data will be processed exclusively for purposes related to the performance of the subjects of agreements already concluded or newly concluded and the exchange of business correspondence.

4. WZŁ-2 S.A. processes the following scope of your personal data: first name and last name, position, e-mail, correspondence address, phone and other data that are necessary for the performance of the agreement and are included in its provisions.

5. Your personal data may be processed to:

a) prepare, conclude and perform the agreement - for the term of the agreement and settlements after its completion (Article 6(1)(b) of the GDPR);

b) establish, assert or defend against claims - for a period of time allowed by law (i.e., Personal Data Controller’s legitimate interest - Article 6(1)(f) of the GDPR);

c) send offers concerning services and products offered by the Data Controller - until you object to the processing of such data for this purpose (i.e. Personal Data Controller’s legitimate interest - Article 6(1)(f) of the GDPR);

d) archive - to secure information in case of a legal need to prove facts related to the performance of the concluded agreement (i.e., Personal Data Controller’s legitimate interest - Article 6(1)(f) of the GDPR);

e) fulfill a legal obligation incumbent on the Controller (Article 6(1)(c) of the GDPR).

6. Provision of data is voluntary, however, failure to do so may result in the inability to perform the agreement.

7. The data will be processed for the entire term of the agreement, and after the determination of this term for the time prescribed by law.

8. Please be informed that the recipients of your personal data may be:

a) entities processing data on behalf of the Controller, participating in the performance of the activities of the Controller (e.g. entities providing advisory, consulting, audit, training, organizational services, legal, tax and accounting assistance to the Controller),

b) other controllers processing data on their own behalf: (e.g. entities carrying out transport, postal or courier activities),

c) other entities authorized by law or on the basis of concluded entrustment agreements.

9. You have the right to request access to personal data, rectify, erase or restrict the processing of such data, the right to object to the processing, as well as the right to data portability.

10. Please be informed that your personal data will not be transferred to a third country/international organization.

11. We would like to inform you that you have the right to lodge a complaint against the processing of data with the supervisory authority – President of the Office for Personal Data Protection.

12. Please be informed that your data will not be processed in an automated manner, also such data will not be used for profiling.

Please address all correspondence on matters related to the processing of your personal data to iod@wzl2.pl.

Obowiązek informacyjny dla spółki: ZAKŁAD MECHANICZNY "BUMAR-MIKULCZYCE" S.A.

Klauzula informacyjna Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A.

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. z siedzibą w Zabrzu (41-807), zwana dalej „Administratorem”.

2. Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych w spółce Zakład Mechaniczny „BUMAR – MIKULCZYCE” S.A. jest Inspektor Ochrony Danych; kontakt e mail: iod@bumar-mikulczyce.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

1) realizacji praw i obowiązków związanych z czynnościami przed zawarciem umowy oraz wynikających z zawartej umowy, na podstawie art.6 ust.1 pkt b RODO.

2) Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w tym: rozliczenia podatkowe, realizacja postępowań przetargowych, przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych.

3) wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – windykacja należności, dochodzenie roszczeń w postępowaniach sądowych oraz na drodze polubownej, ochrona osób i mienia należącego do administratora, utrzymania kontaktu z Panią/ Panem za pośrednictwem komunikacji elektronicznej i telefonicznej, o ile wyraziła Pani/ Pan zgodę na taką formę komunikacji - podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Państwa Dane Osobowe będą lub mogą być udostępnione następującym osobom/ podmiotom:

1) w ramach Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A.: jednostki/ komórki organizacyjne Administratora, odpowiedzialne za obsługę zamówień,

2) w ramach podmiotów spoza Spółki „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A.: organy publiczne, sądy oraz inne podmioty upoważnione do uzyskania danych z mocy przepisów prawa np.: przy postępowaniach przetargowych, kancelaria/ kancelarie prawne świadczące obsługę prawną, podmioty świadczące usługi informatyczne, doradcze i audytorskie dla Administratora.

5. Pana/ Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres:

1) niezbędny do wywiązania się przez Spółkę z obowiązków przewidzianych przepisami prawa, czyli 6 lat.

2) niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, wyrażających się w zapewnieniu ochrony prawnej, tj. w szczególności do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, do 10 lat.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

9. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: ido@bumar-mikulczyce.pl


Information clause Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A.

Based on Articles 13 and 14 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing the Directive 95/46/EC; (OJ EU L No. 119, page 1), we inform you that:

1. Your Personal Data Controller is Zakład Mechaniczny "BUMAR-MIKULCZYCE" S.A. with its registered office in Zabrze (41-807), hereinafter referred to as the "Controller".

2. The person responsible for the correctness of data processing in Zakład Mechaniczny "BUMAR - MIKULCZYCE" S.A. is the Data Protection Officer; contact e-mail: iod@bumar-mikulczyce.pl.

3. Your personal data will be processed to:

1) exercise rights and perform obligations related to activities prior to conclusion of the agreement and arising from the concluded agreement, on the basis of Article 6(1)(b) of the GDPR.

2) fulfill a legal obligation incumbent on the Controller (Article 6(1)(c) of the GDPR), including: tax settlements, execution of tender procedures, retention of data for archiving purposes.

3). achieve purpose resulting from legitimate interests pursued by the Controller or by a third party (Article 6(1)(f) of the GDPR) - debt collection, enforcement of claims in court proceedings and amicably, protection of persons and property belonging to the Controller, maintaining contact with you via electronic and telephone communication, if you have consented to this form of communication - legal basis for data processing: Article 6(1)(f) of the GDPR.

4. Your Personal Data will or may be provided to the following persons/entities:

1) within the Mechanical Plant "BUMAR-MIKULCZYCE" S.A.: units / organizational units of the Controller, responsible for handling orders,

2) within entities outside "BUMAR-MIKULCZYCE" S.A.: public authorities, courts and other entities authorized to obtain data by law, e.g.: in tender procedures, law firm(s) providing legal services, entities providing IT, consulting and auditing services to the Controller.

5. Your personal data will be retained for a period of time:

1) necessary for the Company to meet its obligations under the law, i.e. 6 years.

2) necessary for the fulfillment of the Company's legitimate interests expressed in providing legal protection, i.e., in particular, until the limitation period of possible claims expires, up to 10 years.

6. You have the right to withdraw your consent to the processing of personal data, the right to request access to personal data, data rectification, or restriction of processing, the right to object to processing.

7. We would like to inform you that you have the right to lodge a complaint against the processing of data with the supervisory authority – President of the Personal Data Protection Office.

8. Please be informed that your personal data will not be transferred to a third country/international organization.

9. Please be informed that your data will not be processed in an automated manner, also such data will not be used for profiling.

If you have questions about data processing, you are encouraged to contact the Data Protection Officer at ido@bumar-mikulczyce.pl.

Obowiązek informacyjny dla spółki: ZAKŁAD PRODUKCJI SPECJALNEJ "GAMRAT" SP. Z O.O.

Klauzula informacyjna Zakład Produkcji Specjalnej Gamrat Sp. z o.o.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZPS „GAMRAT” Sp. z o.o. zwany dalej „Administratorem”.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez: e-mail : zpsgamrat@zpsgamrat.pl z dopiskiem „IOD” lub tel. 13 49 14 235.

3. Niniejsza klauzula informacyjna stanowi realizację obowiązku informacyjnego Administratora związanego z zawarciem umowy handlowej.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu wykonywania umowy oraz realizacji obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody, art. 6 ust. 1 lit. b i c) RODO, tj. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora oraz Ustawy o rachunkowości.

5. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy oraz wymogiem ustawowym do wypełniania obowiązków wynikających z mocy prawa. Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i prawidłowe jej wykonanie.

6. Dane mogą być udostępniane dostawcom, usługodawcom i partnerom, z którymi Zamawiający podejmuje współpracę w zakresie niezbędnym do realizacji umowy i kontaktów biznesowych. Odbiorcą danych mogą być w szczególności Instytucje Pośredniczące, Instytucje Zarządzające oraz inne instytucje państwowe i unijne, jak również podmioty zaangażowane przez te instytucje w związku z audytem czy rozliczeniem, Urząd Skarbowy, Bank, Kancelaria Prawna, Poczta Polska, firmy kurierskie. Ponadto dane mogą być przekazywane/udostępniane dostawcom i podwykonawcom usług tylko na podstawie odrębnej umowy.

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania oraz nie będą przekazywane do państw trzecich.

8. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.

9. Przysługują Pani/Panu: prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych.

10. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Okres przetwarzania obejmuje okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów.


Information clause Zakład Produkcji Specjalnej Gamrat Sp. z o.o.

Based on the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing the Directive 95/46/EC; (OJ EU L No. 119, page 1), hereinafter the “GDPR”, we inform you that:

1. Your Personal Data Controller is ZPS “GAMRAT” Sp. z o.o., hereinafter referred to as the “Controller".

2. The Controller has appointed the Data Protection Officer who can be contacted by e-mail : zpsgamrat@zpsgamrat.pl with notation “DPO” or by phone 13 49 14 235.

3. This information clause implements the information obligation of the Controller related to the conclusion of the agreement.

4. Your personal data will be processed only to the extent and for the purpose of performing the agreement and fulfilling a legal obligation on the basis of Article 6(1)(a) of the GDPR, i.e. your consent, Article 6(1)(b) and (c) of the GDPR, i.e. fulfillment of the Controller's legal obligations, and Article 6(1)(f) of the GDPR, i.e. fulfillment of the Controller's legitimate interests and the Accounting Act.

5. Provision of personal data is a condition for conclusion of the agreement and a statutory requirement for fulfilling obligations under the law. Failure to provide personal data prevents the conclusion of the agreement and its proper performance.

6. The data may be provided to suppliers, service providers and partners with whom the Employer undertakes cooperation to the extent necessary for the performance of the agreement and business relations. Recipients of the data may be, in particular, Position-taking Institutions, Managing Authorities and other state and EU institutions, as well as entities engaged by these institutions in connection with audit or settlement, Tax Office, Bank, Law Office, Polish Post, courier companies. In addition, data may be transferred/provided to suppliers and subcontractors of services only on the basis of a separate agreement.

7. Personal data will not be processed for automated decision-making, including profiling, and will not be transferred to third countries.

8. At any time you have the right to withdraw the consents you have given, which will not affect the legality of the processing carried out until the time of their withdrawal.

9. You have the right to request access to personal data, rectify, erase or restrict the processing of such data, the right to object to the processing, as well as the right to data portability.

10. We would like to inform you that you have the right to lodge a complaint against the processing of data with the supervisory authority – President of the Office for Personal Data Protection.

11. The processing period includes the period of performance of obligations and the limitation period of claims under the law.

Obowiązek informacyjny dla spółki: ZAKŁADY METALOWE "DEZAMET" S.A.

Klauzula informacyjna Zakłady Metalowe Dezamet S.A.

Klauzula informacyjna dotycząca zawierania i realizacji umów z dostawcami, skierowana do dostawców, ich reprezentantów oraz pracowników:

1. Administratorem Danych Pani/Pana są Zakłady Metalowe „DEZAMET” S.A. ul.Szypowskiego 1, 39-460 Nowa Dęba, nr tel. 15 845 15 44, adres email: dezamet@dezamet.com.pl

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (Monika Domino-Wolańczyk), z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: inspektorochronydanych@dezamet.com.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umów na podstawie art.6 ust. 1 lit. b,c i f RODO.

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane:

a. dostawcom usług informatycznych, audytowych, doradczych, organizacyjnych, pocztowych i kurierskich na podstawie zawartych umów,

b. dostawcom usług prawnych lub księgowych na podstawie zawartych umów,

c. Spółkom w ramach Grupy PGZ,

d. podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zawarcia oraz kontaktu w ramach realizacji umów, realizacji obowiązków podatkowych i ewentualnych roszczeń stron.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu - na warunkach określonych w przepisach RODO.

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak ich podania uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.


Information clause Zakłady Metalowe Dezamet S.A.

Information clause on the conclusion and performance of agreements with suppliers, addressed to suppliers, their representatives and employees:

1. Your Data Controller is Zakłady Metalowe "DEZAMET" S.A. ul.Szypowskiego 1, 39-460 Nowa Dęba, phone: 15 845 15 44, e-mail address: dezamet@dezamet.com.pl

2. The Controller has appointed the Data Protection Officer (Monika Domino-Wolańczyk) who can be contacted by e-mail: inspektorochronydanych@dezamet.com.pl.

3. Your personal data will be processed for the purpose of conclusion and performance of agreements under Article 6(1)(b,c and f) of the GDPR.

4. The personal data you provide will be provided to:

a. IT, auditing, consulting, organizational, postal and courier service providers on the basis of concluded agreements,

b. legal or accounting service providers on the basis of concluded agreements,

c. Companies within the PGZ Group,

d. entities authorized to obtain personal data under the law.

5. Your personal data will be retained for the period necessary for the conclusion and contact in the performance of agreements, the fulfillment of tax obligations and possible claims of the parties.

6. You have the right to access the content of the data provided and the right to rectify, erase the data, restrict processing, the right to data portability, the right to object - under the terms of the GDPR.

7. You have right to lodge a complaint to the supervisory authority.

8. Provision of personal data is voluntary, but failure to do so will prevent the conclusion and performance of the agreement.

Obowiązek informacyjny dla spółki: ZAKŁADY MECHANICZNE "TARNÓW" S.A.

Klauzula informacyjna Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, które posiadamy w związku z ich podaniem na Platformie Zakupowej Grupy Kapitałowej Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. jest spółka pod firmą Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A. z siedzibą w Tarnowie, ul. Kochanowskiego 30, 33-100 Tarnów.

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: inspektor@zmt.tarnow.pl, tel. 14 630 62 14.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia działań zmierzających wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej za pośrednictwem Platformy Zakupowej Grupy Kapitałowej Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. i do zawarcia umowy, której dotyczy złożona za oferta, a także w celu wykonania zawartej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a ponadto w celu udokumentowania wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym obowiązuje umowa pomiędzy Zakładami Mechanicznymi „Tarnów” S.A. a Panią/Panem, a ponadto przez czas przedawnienia roszczeń związanych z tą umową, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, a w przypadku kiedy umowa nie zostanie zawarta przez okres, w którym Administrator przetwarza podane dane w celu udokumentowania wyboru najkorzystniejszej oferty, co również stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Zwykle okres przetwarzania danych nie przekracza 5 lat od dnia złożenia oferty.

5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych ze złożeniem oferty, zawarciem i wykonywaniem umowy z Zakładami Mechanicznymi „Tarnów” S.A.

7. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Zakładów Mechanicznych „Tarnów” S.A.:

a) dostępu do swoich danych;

b) sprostowania swoich danych jeśli Pani/Pana dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) usunięcia swoich danych osobowych jeżeli: nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem lub dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego przepisu prawa;

d) ograniczenia przetwarzania jeżeli: Pani/Pana dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie Pani/Pan żądać usunięcia tych danych; Pani/Pana dane nie będą już potrzebne Zakładom Mechanicznym „Tarnów” S.A., ale mogą być potrzebne Pani/Panu do obrony lub dochodzenia roszczeń; wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Zakładów Mechanicznych „Tarnów” S.A. są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

8. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A., a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Pani/Pan się znajduje.


Information clause Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A.

Based on the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), we inform you that:

1. Your Personal Data Controller that we have in connection with their submission on the Procurement Platform of the Polskia Grupa Zbrojeniowa S.A. Capital Group is the company named Zakłady Mechaniczne "Tarnów" S.A. with its registered office in Tarnów, ul. Kochanowskiego 30, 33-100 Tarnów.

2. In matters related to the processing of personal data, you may contact directly the Data Protection Officer e-mail: inspektor@zmt.tarnow.pl, phone 14 630 62 14.

3. Your personal data will be processed in order to take actions aimed at selecting the most advantageous offer submitted through the Procurement Platform of the Polskia Grupa Zbrojeniowa S.A. Capital Group and to conclude the agreement to which the submitted offer relates, as well as to perform the concluded agreement, on the basis of Article 6(1)(b) of the General Data Protection Regulation, and furthermore to document the selection of the most advantageous offer, on the basis of Article 6(1)(f) of the General Data Protection Regulation.

4. Your personal data will be retained for the period during which the agreement between Zakłady Mechaniczne "Tarnów" S.A. and you is in force, and furthermore for the limitation period of claims related to this agreement, which is a legitimate interest pursued by the Controller, and in case the agreement is not concluded for the period during which the Controller processes the given data in order to document the selection of the most advantageous offer, which is also a legitimate interest pursued by the Controller, according to Article 6(1)(f) of the General Data Protection Regulation. Usually, the data processing period does not exceed 5 years from the date of the offer.

5. You have the right to lodge a complaint with the supervisory authority - the President of the Office for Personal Data Protection if you consider that the processing of your personal data violates the law.

6. Your provision of personal data is voluntary, but necessary for the purposes related to the submission of an offer, conclusion and performance of the agreement with Zakłady Mechaniczne "Tarnów" S.A.

7. You have the right to request the following from Zakłady Mechaniczne "Tarnów" S.A.:

a) access to your data;

b) rectification of your data if your data are incorrect or incomplete;

c) erasure of your personal data if: they are no longer necessary for the purposes for which they were collected, you object to the processing of your data, the data are processed unlawfully, or the data should be erased in order to comply with an obligation under the law;

d) restriction of processing if: Your data are incorrect - you may request restriction of the processing of your data for a period allowing us to verify the correctness of the data; your data are processed unlawfully, but you will not request erasure of the data; your data will no longer be needed by Zakłady Mechaniczne "Tarnów" S.A., but may be needed by you to defend or pursue claims; you will object to the processing of your data - until it is determined whether the legitimate grounds on the part of Zakłady Mechaniczne "Tarnów" S.A. override the grounds for the objection;

8. In addition, you have the right to object to the processing of your personal data on the basis of legitimate interests pursued by Zakłady Mechaniczne "Tarnów" S.A., and the objection is justified by your particular situation.

Obowiązek informacyjny dla spółki: ZURAD SP. Z O.O.

Klauzula informacyjna ZURAD Sp. z o.o.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZURAD Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (07-300) przy ul. Stacyjnej 14, zwana dalej „ZURAD Sp. z o.o.” lub „Administratorem”.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach niezbędnych do przeprowadzenia procedury wyboru kontrahenta, wykonania umowy, której stroną jest Pan/Pani oraz ZURAD Sp. z o.o. oraz realizacji obowiązków z tym związanych, a także ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. wykonania umowy, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

3. Prawnie usprawiedliwionym interesem realizowanym przez Administratora jest przeprowadzenie procedury wyboru kontrahenta, zapewnienie prawidłowego wykonywania umowy i ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz wewnętrzne cele administracyjne.

4. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie spowoduje niemożność zawarcia umowy lub realizacji zawartej umowy i związanych z nią obowiązków.

5. Dane będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy i przedawnienia roszczeń po zakończeniu umowy oraz przechowywania dokumentacji zgodnie z przepisami prawa.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

8. Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być organy uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa, podmioty świadczące usługi informatyczne, prawne, ochroniarskie lub inne na rzecz Administratora, podmioty grupy kapitałowej, której członkiem jest ZURAD Sp. z o.o. oraz podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

9. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

10. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.


Information clause ZURAD Sp. z o.o.

Based on the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing the Directive 95/46/EC; (OJ EU L No. 119, page 1), hereinafter the “GDPR”, we inform you that:

1. Your Personal Data Controller is ZURAD Sp. z o.o. with its registered office in Ostrów Mazowiecka (07300) at ul. Stacyjna 14, hereinafter referred to as "ZURAD Sp. z o.o." or "Controller".

2. Your personal data will be processed for the purposes necessary to carry out the counterparty selection procedure, to perform the agreement to which you and ZURAD Sp. z o.o. are a party and to fulfill the obligations related thereto, as well as for the possible assertion of claims under civil law on the basis of Article 6(1)(b) of the GDPR, i.e. the performance of the agreement, Article 6(1)(c) of the GDPR, i.e. the fulfillment of the Controller's legal obligation, and Article 6(1)(f) of the GDPR, i.e. the legitimate interests pursued by the Controller.

3. The legitimate interest pursued by the Controller is to carry out the counterparty selection procedure, to ensure the proper performance of the agreement and the possible assertion of claims under civil law, as well as internal administrative purposes.

4. Provision of data is a condition for the conclusion of the agreement, and failure to provide such data will result in the inability to conclude the agreement or perform the concluded agreement and related obligations.

5. The data will be retained for the term of the agreement and the limitation period of claims after the termination of the agreement, as well as the retention of documentation in accordance with the law.

6. You have the right to request access to personal data, rectify, erase or restrict the processing of such data, the right to object to the processing, as well as the right to data portability.

7. You have the right to lodge a complaint against the processing of data with the supervisory authority competent for the personal data protection.

8. We would like to inform you that the recipients of your personal data may be authorities authorized to obtain the data on the basis of law, entities providing IT, legal, security or other services to the Controllerr, entities of the capital group to which ZURAD Sp. z o.o. belongs and entities providing postal or courier services.

9. Please be informed that your personal data will not be transferred to a third country/international organization.

10. Please be informed that your data will not be processed in an automated manner, also such data will not be used for profiling.

Obowiązek informacyjny dla spółki: CENTRUM BANKOWO-FINANSOWE "NOWY ŚWIAT" S.A

Klauzula informacyjna Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” S.A.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana Danych osobowych jest Centrum Bankowo-Finansowemu „Nowy Świat” S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa („CBF").

2. CBF wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się

za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail: iod@cbf.com.pl) lub pisemnie na adres: Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” S.A., adres: ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa z dopiskiem "do: Inspektora Ochrony Danych"..

3. Zakres Pani/Pana Danych osobowych przetwarzanych przez CBF obejmuje:

imię, nazwisko, stanowisko, adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, adres dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, adres do korespondencji, obywatelstwo, NIP, REGON, adres e-mail, numer telefonu, numer faxu.

4. Pani/Pana Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia przez CBF. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana Danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

W przypadku osób działających na rzecz podmiotów trzecich (pracodawców, zleceniodawców, mocodawców itp.) podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na umożliwieniu CBF ustalenia prawidłowej reprezentacji przy prowadzeniu postępowania, którego celem jest zawarcie umowy oraz zapewnienia właściwego przeprowadzenia postępowania, poprzez kontakt z osobą odpowiedzialną po stronie potencjalnego wykonawcy.

5. Może się Pani/Pan skontaktować z CBF za pośrednictwem poczty elektronicznej

(adres e-mail: cbf@cbf.com.pl) lub pisemnie na adres: Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” S.A., adres: ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa.

6. Pani/Pana Dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane do przetwarzania, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawne, audytowe, księgowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, jak również biegłym rewidentom w związku z audytem, podmiotom którym CBF jest lub będzie upoważniony do przekazania na podstawie przepisów prawa (np. sądom, prokuraturze, organom uprawnionym do ścigania przestępstw, organom administracji publicznej, organom egzekucyjnym, organom podatkowym).

7. Pani/Pana Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na CBF oraz dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń.

8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich Danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, o ile nie będzie

to sprzeczne z przepisami prawa, a w przypadku osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych – także możliwość wycofania zgody, co nie ma wpływu na przetwarzanie danych do czasu wycofania zgody.

9. Ma Pani/Pan także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

10. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Danych osobowych w celu określonym w punkcie 4 powyżej, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

11. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

12. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

 

Information clause Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” S.A.

Pursuant to Article 13(1) and (2) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Official Journal of the EU L 119 of 4 May 2016, p. 1), hereinafter referred to as the ‘GDPR’, I hereby inform you that:

1. The Controller of your Personal Data is Centrum Bankowo-Finansowe ‘Nowy Świat’ S.A. with its registered office in Warsaw at ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warsaw (‘CBF’).

2. CBF has appointed a Data Protection Officer, who can be contacted by e-mail (e-mail address: iod@cbf.com.pl) or in writing to: Centrum Bankowo-Finansowe ‘Nowy Świat’ S.A., address: ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warsaw with the note ‘to: Data Protection Officer’.

3. The scope of your Personal Data processed by CBF includes:

full name, position, address of permanent place of business, address of additional place of business, address for correspondence, nationality, NIP [Taxpayer Identification Number], REGON [National Business Registry Number], e-mail address, telephone number, fax number.

4. Your Personal Data will be processed on the basis of your consent in order to enable CBF to carry out the procurement procedure. The legal basis for the processing of your Personal Data is Article 6(1)(a) of the GDPR.

In the case of persons acting on behalf of third parties (employers, contracting authorities, principals, etc.), the basis of the processing is the legitimate interest of the Controller (Article 6(1)(f) of the GDPR), which is to enable CBF, when carrying out a procurement procedure, to identify the correct representative and to ensure that the procedure is properly carried out by contacting the responsible person on the part of the potential contractor.

5. You can contact CBF by e-mail (e-mail address: cbf@cbf.com.pl) or in writing to: Centrum Bankowo-Finansowe ‘Nowy Świat’ S.A., address: ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warsaw.

6. Your Personal Data may be disclosed or entrusted for processing to entities providing advisory, legal, audit, accounting, IT, archiving and document destruction services, as well as to auditors in connection with audits, to entities to which CBF is or will be entitled to disclose such data pursuant to legal provisions (e.g. courts, public prosecutors, criminal prosecution authorities, public administration bodies, enforcement bodies, tax authorities).

7. Your Personal Data will be processed for the time necessary to carry out the procedure, to comply with CBF’s legal obligations and to assert and defend against claims, for the time resulting from the running of the general limitation periods for claims.

8. You have the right of access to your Personal Data and the right to request its rectification, erasure or restriction, unless this would be contrary to the law, as well as, in the case of persons who have given their consent to the processing of data, the possibility to withdraw your consent, without prejudice to the processing of the data provided before the withdrawal of consent.

9. You also have the right to lodge a complaint with the data protection authority in the Member State where you have your habitual residence, where you work or where an alleged breach has occurred.

10. You also have the right to object to the processing of your Personal Data for the purposes set out in item 4 above on grounds relating to your particular situation.

11. We inform you that your Personal Data will not be transferred to a third country/international organisation.

12. We inform you that your data will not be processed in an automated manner, nor will it be used for profiling purposes.

Obowiązek informacyjny dla spółki: STOCZNIA REMONTOWA NAUTA SPÓŁKA AKCYJNA
Klauzula informacyjna Stocznia Remontowa NAUTA S.A.
Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679z dnia 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO" informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stocznia Remontowa „Nauta"S.A. z siedzibą w Gdyni (81-336) przy ul. Budowniczych 10. Osobąodpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych jest Inspektor OchronyDanych Osobowych Stoczni Remontowej „Nauta" S.A. który jest dostępny podadresem e-mail iod@nauta.pl oraz tel. 58 6212340. Dane kontaktowe służąwyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniemdanych osobowych. Inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacjidotyczących realizacji niniejszej umowy.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach oraz następującychpodstawach prawnych:- art. 6 ust. 1 lit. f zawarcia oraz realizacji umowy, prowadzenia dokumentacji,realizacji wewnętrznych procedur, polityk, instrukcji obowiązujących w spółce,celach archiwalnych oraz w celu ustalenia dochodzenia lub obrony przedroszczeniami będąc realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratoradanych, kontroli prawidłowości realizacji umowy głównej.- art.6 ust. 1 lit. c wypełnienia obowiązków prawnych ciążących naAdministratorze danych wynikających z przepisów prawa.
3. Kategorie danych osobowych:-imię, nazwisko oraz służbowe dane kontaktowe w postaci adresu e-mail, numerutelefonu oraz stanowiska i miejsca pracy.
4. Pana/Pani dane osobowe zostały przekazane Stoczni Remontowej „Nauta" S.A.przez podmiot, w imieniu którego Pani/Pan działają.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie nazgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.
6. Przysługują Pani/Panu: prawo żądania dostępu do danych osobowych, ichsprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesieniasprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych.
7. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzaniedanych do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: - podmioty z Grupyoraz partnerzy Administratora danych, podwykonawcy i usługodawcywspółpracujący z Stoczni Remontowej „Nauta" S.A., oraz osoby lub podmioty,którym udostępniona zostanie dokumentacja w celu realizacji umowy, osoby lubpodmioty, którym udostępniona zostanie niniejsza umowa lub dokumentacjazwiązania z realizacją umowy w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy, wtym w szczególności w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie doinformacji publicznej, podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniuzleceniodawcy.
9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, przez okresniezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony praw z tytułu realizacji umowy orazprzez okres archiwizacji zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowychwykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwówzakładowych.
10. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwatrzeciego/organizacji międzynarodowej.
11. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposóbzautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania